Версия за печат

00030-2015-0021

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК - 1633 от 09.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт Олщетвени поръчке, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 816260

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.poruchki.silistra.bg/news.php...

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

,,Авторски надзор на обект „Преустройство и промяна на предназначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ ”Христо Ботев” с. Айдемир в „Заведение за социални услуги””

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права - ,,одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката“. В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху инвестиционният проект може да реализира настоящата обществена поръчка. Община Силистра е възложила изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ VIII, кв.104 по плана на с.Айдемир, ПИ №00895.502.61 по КККР на с. Айдемир, община Силистра. 2. Преустройство и промяна на предназначението на част от сградата на ОУ „Христо Ботев” с. Айдемир в заведение за социални услуги в ПИ №00895.502.61 по КККР на с.Айдемир, УПИ VIII кв.104 по плана на с.Айдемир, община Силистра” с Договор № 2015- 048 – У от 02.07.2015г. на „АРХИТЕКТ ДРУМЕВА” ЕООД, гр. Силистра. Възлагането на договора за Авторски надзор на обект „Преустройство и промяна на предназначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ ”Христо Ботев” с. Айдемир в „Заведение за социални услуги”” на друго лице, различно от лицето, което притежава авторските права по първоначалният проект ще доведе до тяхното нарушаване.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Архитект Друмева" ЕООД, гр. Силистра

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, на основание Заповед № ЗК- 1501 от 18.09.2015 г.