Версия за печат

00808-2015-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-810 от 08.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г.М. Димитров №5А, За: Ясен Такев, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на същия адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ “

II.3) Кратко описание на поръчката

оставка на преносими компютри и преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване Преносим компютър – 100 броя; Преносима компютърна конфигурация с възможност за разпечатване – 150 броя Доставка на мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни. Два броя сървъри за виртуализация; Дисков масив за съхранение на данни; Ъпгрейд на сървър чрез доставка и монтаж на съвместим процесор и съответния охлаждащ модул за добавяне в наличния сървър HP ProLiant BL420 Gen 8 с 1 бр. процесор Intel® Xeon® E5-2420; Ъпгрейд на съществуващото блейд шаси с доставка и монтаж на 4 бр. съвместими захранващи модули и съответните 4 бр. вентилатори към тях; UPS с време на автономна работа поне 15 мин. при 50 % натовареност и с възможност за подмяна на батериите по време на работа, съобразен с информационната архитектура. Инсталирани операционни системи на блейд сървърите - Windows Server 2012 R2 или по-висока версия или еквивалент.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: А-784 от 29.09.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-689755
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2015-7
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.09.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

Вместо:

Съдържание на Плик №1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

Да се чете:

Съдържание на Плик №1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

Вместо:

Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация, както и документите с които те се доказват.

Да се чете:

Критерии за подбор, включващи техническите възможности и квалификация на участника, както и документите, с които те се доказват.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.3) Технически възможности.

Вместо:

т.2. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качество по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват включващ доставка и поддръжка на хардуерни устройства.

Да се чете:

т.2. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ доставка и поддръжка на хардуерни устройства. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Методика за оценка на офертите

Вместо:

ТOi = (WT1 хТ2) + (WT2 х Т2).

Да се чете:

ТOi = (WT1 хТ1) + (WT2 х Т2).

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Методика за оценка на офертите

Вместо:

Т1- срок на доставка. Доставката не може да бъде извършена по-късно от 12.12.2015 г.

Да се чете:

Т1- срок на доставка. Доставката не може да бъде извършена по-късно от 15.12.2015 г.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле ІІ.3) Краен срок за изпълнение на договора

Вместо:

10.12.2015 г.

Да се чете:

15.12.2015 г.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
09/11/2015 17:00
Да се чете:
17/11/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Раздел ІV Процедура, т.ІV.3.8 Условия за отваряне на офертата

Вместо:
10/11/2015 14:00
Да се чете:
18/11/2015 14:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Направената промяна в обявлението води до промяна в следните документи: 1. Указания за участие; 2. Образец № 12: Договор; 3. Образец №10: Техническо предложение.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател на ДАМТН