Версия за печат

00032-2015-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Владимир Колев, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308860; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – „Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1”; - Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – „Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1”; - Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4”. Всички автомобили следва да са произведени не по-рано от 2015 г. Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. За всеки от доставяните автомобили следва да се обезпечи гаранционно обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили сервиз на територията на страната, като срокът на това обслужване следва да е до датата на по-късно настъпилото събитие измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в месеци. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000, 34113000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили
Превозни средства с 4 задвижващи колела

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 202500 (двеста и две хиляди и петстотин) лева без ДДС, от която: По обособена позиция 1: за 7 (седем) броя автомобили категория N1, прогнозна стойност 152500 (сто петдесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС; По обособена позиция 2: за 1 (един) брой автомобил 4х4, прогнозна стойност 50000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
202500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Размерът на гаранцията за участие в процедурата по обособена позиция 1 е в размер на 1525 (хиляда петстотин двадесет и пет) лева, представляваща 1% (един процент) от прогнозната стойност за изпълнение на обособената позиция. Размерът на гаранцията за участие в процедурата по обособена позиция 2 е в размер на 500 (петстотин) лева, представляваща 1% (един процент) от прогнозната стойност за изпълнение на обособената позиция. При подписването на договора изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на отговорността си пред възложителя при неизпълнение (включително пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от задълженията си по договора, като същата е в размер на 5% (пет процента) от стойността на обществената поръчка. Гаранциите за участие и изпълнение се представят под формата на парична сума по сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато формата на гаранцията за участие или за изпълнение е парична сума, същите се внасят по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: Уникредит Булбанк, клон Батенберг IBAN: BG75UNCR96603320607314 BIC: UNCRBGSF В нареждането за плащане следва да се посочи наименованието на предмета на поръчката, както и обособената позиция. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начинът на плащане е съгласно проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта. Участник в процедурата не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение за участие в настоящата обществена поръчка, което следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В текста на споразумението задължително трябва да е посочен предмета на поръчката, за която се обединяват, както и да съдържа клаузи, които гарантират, че: • членовете на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора; • е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да представлява обединението за целите на поръчката, да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • членовете на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. Не се поставят изисквания към участниците във връзка с вписването им в професионални и търговски регистри. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на минималните изисквания участникът следва да приложи: По т. 1 - Списък на доставките (по образец към документацията) и доказателство за извършенето им под формата на удостоверения, издадени от получателите на доставките или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките; По т. 2 - Писмо от производителя или от „Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” ; По т. 3 - Писмо от производителя или от „Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България”
Минимални изисквания: 1. Да има изпълнени минимум три доставки на фабрично нови автомобили, всяка от които е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура; 2. Да е оторизиран от производителя на предлаганите автомобили за тяхната доставка; 3. Да разполага с оторизирани от производителя на предлаганите автомобили сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Разход на гориво (за обособена позиция 1); тежест: 20
Показател: Екология (емисии CO2) (за обособена позиция 1); тежест: 20
Показател: Предложена цена (за обособена позиция 1); тежест: 60
Показател: Разход на гориво (за обособена позиция 2); тежест: 10
Показател: Екология (емисии CO2) (за обособена позиция 2); тежест: 10
Показател: Безопасност и минимално обзавеждане (за обособена позиция 2); тежест: 20
Показател: Предложена цена (за обособена позиция 2); тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

53-06-12/...

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.11.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.11.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съдържание на офертата: Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел Правен, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.rta.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1”
1) Кратко описание

Всички автомобили следва да са произведени не по-рано от 2015 г. Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. За всеки от доставяните автомобили следва да се обезпечи гаранционно обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на страната, като срокът на това обслужване следва да е до датата на по-късно настъпилото събитие измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в месеци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили

3) Количество или обем

7 (седем) броя автомобили категория N1

Прогнозна стойност, без ДДС
152500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6
5) Допълнителна информация

Автомобилите трябва да отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация, съдържаща се в документацията за участие в обществената поръчка.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4”
1) Кратко описание

Всички автомобили следва да са произведени не по-рано от 2015 г. Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. За всеки от доставяните автомобили следва да се обезпечи гаранционно обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на страната, като срокът на това обслужване следва да е до датата на по-късно настъпилото събитие измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в месеци. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000, 34113000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили
Превозни средства с 4 задвижващи колела

3) Количество или обем

1 (един) брой автомобил "4х4".

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6
5) Допълнителна информация

Автомобилът трябва да отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация, съдържаща се в документацията за участие в обществената поръчка.