Версия за печат

00362-2015-0005

BG-Брезово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брезово, Георги Димитров 25, За: инж. Иван Баръмски, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2377, E-mail: oba@brezovo.bg

Място/места за контакт: инж. Иван Баръмски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://brezovo.bg/page.php?48.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез покупка на течни горива /дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан/ за нуждите на автомобилния парк на Община Брезово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на горива за нуждите на автомобилият парк на община Брезово през календарните 2016 и 2017 година. Обект на доставката са:Дизелово моторно гориво /евродизел/, Безоловен бензин А-95Н, Газ пропан-бутан

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100 (MA04) , 09133000 (MA04) , 09134220 (MA04)

Описание:

Безоловен бензин (За автомобили )
Втечнен нефтен газ (ВНГ) (За автомобили )
Газьол (EN 590) (За автомобили )

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества за целия срок на договора - Евродизел 90 000 литра - Бензин А-95Н 20 000 литра - Газ пропан-бутан 40 000 литра

Прогнозна стойност без ДДС
290000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.01.2016 г. 

Завършване

31.12.2017 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 1..1. Гаранцията за участие е в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева съгласно чл. 59, ал.2 от ЗОП. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.2.1. Парична сума, депозирана при Възложителя чрез: а) вноска в брой в касата на Община Брезово; б) превод по банкова сметка на Община Брезово IBAN: BG27STSA93003301155693; BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски 1.2.2. Банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 120 (сто и двадесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите. С банковата гаранция, избраната от кандидата банка се задължава да изплати на Община Брезово, сума в размер на 1500 лева незабавно при реализиране на което и да е от следните условия: а) кандидатът е оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; в) кандидатът е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка; 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 (един) % от стойността на обществената поръчка без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 2.2.1. Парична сума, депозирана при Възложителя чрез: а) вноска в брой в касата на Община Брезово; б) превод по банкова сметка на Община Брезово IBAN: BG27STSA93003301155693; BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Раковски 2.2.2. Банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима издадена в полза на Възложителя, валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за договора. С банковата гаранция, избраната от кандидата банка се задължава да изплати на Община Брезово, сума представляваща 1 (един) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС при възникване на задължение за Изпълнителя за заплащане на каквото и да е обезщетение /неустойка/ за неизпълнение (пълно или частично; забавено или некачествено) по договора за обществена поръчка. Конкретните условия на гаранцията за изпълнение са уредени детайлно в договора за обществена поръчка. 2.2.3. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва два пъти месечно по банков път по сметка на изпълнителя в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на фактура за стойността на доставените горива за съответния период. Фактурата трябва да е придружена с приложени подробни описи за всеки автомобил, включващи данни за дата и час на зареждане, вид гориво, количество, единична цена и размер на търговската отстъпка на литър на бензиноколонка за съответната дата

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал. 3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно физическо лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случаите, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител на офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Отстранява се от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Кандидатът трябва да притежава бензиностанция на територията на гр.Брезово или да има договорни отношения с фирми притежаващи такава. б) участникът трябва да има възможност да достави и трите вида гориво от всеки обект /бензиностанция/
Минимални изисквания: а) Срокът на договорът/ите за наем трябва е по-дълъг от срока на изпалнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Показател № 1 – „Отстъпка за евродизел“ ; тежест: 60%
Показател: Показател № 2 – „Отстъпка за бензин А-95Н“ ; тежест: 13%
Показател: Показател № 3 – „Отстъпка за газ пропан-бутан“ ; тежест: 27%

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването й. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу заплащане на 10 /десет/ лева без ДДС. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, участниците следва да изпратят на ел.адрес- oba@brezovo.bg точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.11.2015 г.  Час: 14:00
Място

"Заседателната зала" в сградата на общинска администрация - гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове. В интернет страницата на Възложителя в "Профил на купувача" се публикуват всички отговори на запитвания, както и там ще се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти поне два дни преди тази дата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ