Версия за печат

00267-2015-0084

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - гл.експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150930BXhY2150564.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Кмет на Община Пловдив, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват изготвянето на двуфазен проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив, включително сключване на всички необходими предварителни договори с експлоатационните дружества и съгласуване на изготвените проекти и получаване на становища от компетентните органи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектните фази включват: - Фаза „Идеен инвестиционен проект”, който ще бъде изработен в два варианта, след което същите се представят на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), където се избира вариант, който да бъде доразработен в техническа фаза; - Фаза „Технически инвестиционен проект”, който ще бъде изработен на база одобрения идеен инвестиционен проект; Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с Планово- техническото задание на възложителя, както и съгласно действащото законодателство като изходните данни по т. 3 – 7 от заданието ще бъдат предоставени на изпълнителя след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Планово-техническото задание и изходните данни са представени в Част V от документацията за участие. Прогнозна стойност на поръчката: 208333,33 лв. без вкл. ДДС, съответно 250000,00 лв. с включен ДДС, като стойността с включен ДДС е максимално допустимия финансов ресурс, който може да осигури възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
208333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер на 2000 лв., която се представя като парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал със срок на валидност не по-кратък от 200 дни, считано от датата, посочена като краен срок получаване на оферти. Когато се представя банкова гаранция за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП; Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % стойността му без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност минимум 30-дни след окончателното приемане на изпълнението по договора. Гаранциите под формата на парична сума могат да бъдат внесени с платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC - IORTBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив. Възложителят ще заплаща поетапно услугите, предмет на поръчката, както следва: ›Плащане след изготвяне на идеен инвестиционен проект; ›Междинно и окончателно плащане за изготвяне на технически инвестиционен проект, всяко от които е определено в размер на 50% от цената за изготвянето му; Всички условията и срокове на плащане са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: ›за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; ›който не представи някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, включително и във връзка с чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП; ›който представи оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително и на изискванията, посочени в чл. 57, ал. 2 от ЗОП; ›за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с критериите за подбор, обявени от възложителя; ›за когото е налице нарушение на императивните разпоредби на чл. 8, ал. 8, т. 2 и/или чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен и по възможност факс номер. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика със следното съдържание: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Представяне на оферта – по образец Приложение №3. Документа „Представяне на оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към него се прилагат: ›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а; ›Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива; 1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4; 1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5; 1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в настящото обявление за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в "Условия и указания" от документацията за участие ( Раздел ІІІ, т. 2) 1.7. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, в размер на 2000,00 лв., при условията описани в настоящото обявление (Раздел ІІІ1.1.); 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №8. Изискванията към подготовката и представянето на офертата са подробно разписани в "Условия и указания" от документацията за участие (Раздел ІV)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът следва да представи декларация-списък (по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП) на лицата, включени в проектантския екип за изпълнение на поръчката. Документът се изготвя по образец на възложителя – Приложение №6 към документацията за участие. Към декларацията-списък следва да бъдат приложени: ›Автобиографии на проектантите, включени в екипа, в които са посочени образованието, професионалната им квалификация и професионалният им опит; ›Декларации за ангажираност за целия срок на изпълнение на поръчката, от името на всяко лице, включено в проектантския екип;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност за всяка от отделните проектни части, включени във фаза идеен и технически инвестиционен проект, посочени в техническото задание за проектиране. Едно лице може да бъде предложено за изпълнението на повече от една проектна част при условие, че притежава необходимата правоспособност и квалификация, съответстваща на проектните части. Предвид сложността и предмета на поръчката е необходимо в екипа да бъдат включени: Минимум един проектант с професионална компетентност в областта на хидротехническото строителство, който следва да е участвал в изготвянето на минимум 2 проекта, свързани със социализация и укрепване на речни корита. Минимум един проектант с професионална компетентност в областта на хидромелиоративното строителство, който следва да е участвал в изготвянето на минимум 2 проекта, свързани със социализация и укрепване на речни корита.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Закон за устройство на територията, Закон за камарата на архитектите и инжинерите в инвестиционното проектиране или съответния национален закон в държавата, в която е установен участникът.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20
Показател: Цена ; тежест: 80
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.11.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.11.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.11.2015 г.  Час: 17:15
Място

Административната сграда на Община Пловдив - гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, стая № 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените начини. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, заинтересованите лица ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на Община Пловдив, към преписката на обществената поръчка. Съобщение за датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде публикувано в профила на купувача, поне 2 (два) дни преди датата на събитието. Всяка друга информация също ще бъде обявявана от възложителя в профила на купувача на Община Пловдив, към преписката на обществената поръчка. Срокът за получаване на офертите е определен съобразно чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ