Версия за печат

01078-2015-0001

BG-ПЛОВДИВ: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД, Бул.България 234, За: Милена Миланова Баева - главен счетоводител, БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 900822, E-mail: dkc_plovdiv@abv.bg

Място/места за контакт: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪРПЛОВДИВ ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dkcplovdiv.com.

Адрес на профила на купувача: http://dkcplovdiv.com/procurement.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „Диагностично консултативен център Пловдив” ЕООД, ПО ДВАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Пловдив,бул.България № 234
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „Диагностично консултативен център Пловдив” ЕООД, ПО ДВАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33696500, 24455000

Описание:

Медицински консумативи
Лабораторни реактиви
Дезинфектанти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие -448733

Прогнозна стойност без ДДС
265591 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата и за изпълнение на договора се представя в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция( оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 61 от ЗОП; Гаранцията за участие да е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението) Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно на сто/ от стойността на поръчката .Размерът на гаранцията за участие: по 20 (двадесет) лева за всяка обособена позиция, която Възложителя може да задържи по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.; Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността му без вкл.ДДС. Участникът или определеният за Изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, респективно за изпълнение. Ако гаранцията е под формата на парична сума, същата може да бъде внесена в касата на Възложителя- гр.Пловдив, бул."България" № 234 или по банкова сметка на Възложителя :IBAN: BG88STSA93000000243916 , BIC: STSABGSF в БАНКА: Банка ДСК АД - Пловдив ;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия и начин на финансиране на поръчката- средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от средствата на Възложителя; Условия и начин на плащане- с платежно нареждане по банков път. Заплащането на стоките се извършва в срок от 60 (шестдесет) дни, след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за доставените количества стоки, подписан от представители на изпълнителя и възложителя. Горепосочените документи се представят в „ДКЦ Пловдив „ЕООД, в момента на извършване на доставката. В случай, че в документите има допуснати пропуски или неточности, същите се връщат на изпълнителя с указание за отстраняване на нередовностите.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

• В случай, че участникът, избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице, или да се регистрира в Регистъра БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано лице по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика,както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6,8,11-14 ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят следните документи: - Оферта и Техническо предложение за изпълнение на поръчката - оригинал, по образец; - Приложение към техническото предложение - оригинал, Приложение № 8.3. по образец; - Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (когато е приложимо). Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа следните документи: - Ценова оферта - оригинал, по образец; - Приложение към ценовата оферта, представляващо таблица с предложените единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката - оригинал,Приложение № 9.2. по образец . Приложение № 9.2 към ценовата оферта трябва да съдържа всички елементи, записани в техническата спецификация на възложителя; - Списък и цени на медицински изделия, които не са включени в техническата спецификация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците в настоящата процедура следва да притежават опит в извършването на доставки с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка - участникът да има изпълнени минимум три доставки. Възложителят изисква всеки участник да представи най-малко три договора за доставка. Участниците следва да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие със Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Участниците следва да предлагат доставката на медицински изделия, които имат внедрена "СЕ" маркировка, съгласно чл. 15 ЗМИ, която да удостоверява, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката, издаден на името на участника, или еквивалент.
Минимални изисквания: Участниците в настоящата процедура следва да притежават опит в извършването на доставки с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка - участникът да има изпълнени минимум три доставки. Възложителят изисква всеки участник да представи най-малко три договора за доставка. Участниците следва да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие със Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Участниците следва да предлагат доставката на медицински изделия, които имат внедрена "СЕ" маркировка, съгласно чл. 15 ЗМИ, която да удостоверява, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката, издаден на името на участника, или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 60
Показател: Срок на доставка; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.12.2015 г.  Час: 13:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 8,30 ч. до 13,30 часа в счетоводството на възложителя- гр.Пловдив ,бул.България № 234, сградата на "ДКЦ Пловдив" ЕООД, Административен сектор, ет.2 кабинет №316, след предварително заплащане цената на документацията. Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа, с който е закупена документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.12.2015 г.  Час: 13:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр.Пловдив,бул.България № 234, сградата на "ДКЦ Пловдив" ЕООД, Административен сектор, в Заседателната зала- кабинет № 326

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, които се легитимират с представянето на следните документи: за участниците в процедурата-представляващ/и и участник представят документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. За представителите на средствата за масова информация-служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право да присъства. За юридически лица с нестопанска цел- представляващият/ите представят документ за самоличност, респ.упълномощените лица- и нотариално заверено пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Епруветки затворена система за вземане на венозна и капилярна кръв”
1) Кратко описание

Епруветки затворена система хематология до 3 мл пластмасова, 13х75 мм сух антикоагулант К2EDTA,; Вакуумна Епруветка затворена система за серум с гел сепаратор и клот активатор до 5 мл пластмасова 13х75 мм,; Вакуумна епруветка - затворена система за за серум с клот-активатор, до 6 мл пластмасова13х75 мм,; Епруветка затворена система коагулация от 2 до 3 мл, 13х75 мм, с маркер за количество кръв; 3,8% Na3-citrate, с допълнителна протекция, гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата; Епруветка затворена система СУЕ с обем от 1.6 мл. до 2 мл. - пластмасова, резултат до 30 мин (при валидирана сравнимост на резулттите с референтен метод); Стативи за епруветка СУЕ; Игла двустранни за вакуумна епруветка - 21 G, 1 1/2"; Игла двустранни за вакуумна епруветка - 20 G 1 1/2" 22 1 1/2"; Луер адаптор за затворена система за вземане на кръв – стерилен; Адаптери /Holder/ за иглите; Игли с интегриран адаптер; с автоматично изхвърляне 21 G за вземане на кръв (в индивидуални опаковки); Бътерфлайки за затворена система за вземане на венозна кръв,с луер адаптер, 21 G/ 19 мм.; Микроепруветка за серум с гел и клот активатор 800 мкл; Микротейнери за серум с клот активатор 500 мкл; Микротейнери за хематология К2EDTA 500 мкл; Екстендер за Микротейнери; Микроепруветка за хематология с капилярка до 250 мкл; Микроепруветка за СУЕ, до 150 мкл., в комплект с капачка с дозираща капилярка и пипета за отчитане за капилярна кръв; Микроепруветки за ретикулоцити, за капилярна или венозна кръв, съдържащи 100 µl оцветяващ разтвор; Статив за отчитане на утайки от периферна кръв; Автоматичен есмарх за вземане на кръв; Контейнери за използвани игли, до 3000 мл.; Автоматични обезопасени ланцети ; Ланцети за убождане – стерилни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

319008

Прогнозна стойност, без ДДС
72660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24
5) Допълнителна информация

1. Маркер за количеството кръв, което тегли епруветката, намиращ се от двете страни на етикета. 2. На всяка епруветка отбелязани: СЕ марка, срок на годност, знак за еднократка употреба и производител.3. Възможност за записване на данни на пациента на етикета на епруветката.4. Епруветките за СУЕ да бъдат с валидирана сравнимост с референтен метод


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за биохимичен анализатор ACE Alera; Реактиви ALFA WASSERMANN; затворена система
1) Кратко описание

Ензими- Alcal. Phosphatase, метод Kinet Optimized; ASAT, метод UV-IFCC,; ALAT, метод UV-IFCC, Amylase, метод Kinet EPS substr.Colorimet. CNP-G3; CPC, метод Kinetic NAC-act, UV,; CPC-MB, метод Kinetic UV; LDH, метод Kinet UV,; GGT, метод Kinetic, Szasz,; Lipase, метод Kinet UV; Субстати-електролити- Albumin, метод Bromcresol - green, Urea - BUN, метод Kinetic, UV, Creatinin, метод Kinet Yaffe, Urick Acid, метод Enzimatic colorim /Uricase - PAP/; Cholesterol, метод Chod - PAP, TRIGLYCERIDE, метод GPO - PAP, HDL - Cholesterol, Direct.method, Iron, метод Feren, TIBC, метод Precipitating reagent, Calcium, метод Arsenazo ІІІ, Phosphorus Colorim, UV, Glucose метод Enz. Colorim. GOD-P, Total Protein метод Biuret, Bilirubin Total, Bilirubin Direct,; Калибратори и контроли – Мултикалибратор ; Control Norm; Control Pat; Специфични протеини- Ig A-Imuno-turbidimetry; Ig M - Imuno – turbidimetry; Ig G - Imuno –turbidimetry; Апаратни консумативи за ACE Alera- Кювети; Системен разтвор;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

780

Прогнозна стойност, без ДДС
28477 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви и консумативи за клинична химия
1) Кратко описание

Alcal. Phosphatase; Acid phosphatase; ASAT; ALAT; Amylase; CPC; CPC – MB; LDH; GGT; Lipase; Albumin; Urea – BUN; Creatinin; Urick Acid; Cholesterol; Triglyceride; HDL – Cholesterol; LDL – Cholesterol; Iron; Calcium; Phosphorus; Magnesium; Bilirubin Total; Bilirubin Direct; Glucose; Cuprum; HbA1c; Urine/ CSF –Protein; Microalbumin; CRP; Контролен серум /ензими, субстрати, електролити/ -нормален /вкл HDL.холестерол/; Контролен серум /ензими, субстрати, електролити/ -патологичен вкл.HDL холестерол/; Липиден контрол на три нива; Microalbumin-Control; HbA1c- control; Multical ; Bilirubin- Calibrator; Microalbumin-Calibrator; HbA1c- Calibrator; Immunocontrol - level 1; Immunocontrol- level 2; CRP- calibrator; CRP- control

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33696500

Описание:

Медицински консумативи
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

30680

Прогнозна стойност, без ДДС
6256 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Аглутационни тестове
1) Кратко описание

CRP /латекс/; Ревматоиден фактор /латекс/; AST /латекс/;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2200

Прогнозна стойност, без ДДС
1670 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Бързи тестове за специализирани вирусологични изследвания /тип сандвич с плака носител
1) Кратко описание

HBsAg ; anti-HCV; CRP; Ревматоиден фактор; AST ; Комбиниран за CK-MB, Troponin I, Myoglobin

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

3500

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за автоматичен глюкоанализатор BIOSEN C_LINE, EKF Diagnostic
1) Кратко описание

Chip sensor gluose; Standart solution; Contr. Norm; Contr. Pat.; Sustem solution; Mikro test tubes; Хартия за термопринтер;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

179

Прогнозна стойност, без ДДС
5675 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за NycoCard Reader
1) Кратко описание

Гликиран Hb; Mикроалбуминурия; Капилярки 5 микролитра; HbA1c – kontrol; U- Albumin – kontrol;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000, 33696500

Описание:

Медицински консумативи
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

46

Прогнозна стойност, без ДДС
4428 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за хематологичен анализатор MEDONIK CA 530
1) Кратко описание

Изотоничен разтвор; Лизиращ разтвор; Почистващ разтвор; Контролна кръв 8 параметров; Normal; Low; Hi;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

408

Прогнозна стойност, без ДДС
6184 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за хематологичен анализатор DREW D 3
1) Кратко описание

Реакционни ротори за А25, Серумни чашки, Системна течност, Миещ разтвор, Тубички за реактиви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

53

Прогнозна стойност, без ДДС
3332 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Специализирани консумативи за коагулометър "Clot SP"-
1) Кратко описание

Кювети коагулация; Магнитни бъркалки; Реактиви за изследване на коагулация- Протромбиново време със стандартизиран тромбопластин с ISI близко до 1.0; Нормална контролна плазма РТ, АПТТ, Fib. ; Патологична контролна плазма РТ, АПТТ, Fib.; Калибрационна плазма; Фибриноген /коагулометрично определяне на концентрация по Clauss/; IBS Buffer / Imidazole buffer; АРТТ /коагулометрия на активност с активатор микросиликонизирани частици/ + CaCl2;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

2480 мл

Прогнозна стойност, без ДДС
1670 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Специализирани консумативи и реактиви за клинико-химичен анализатор "А25 Bio Systems
1) Кратко описание

Готов течен реактив за Глюкоза,GOD PAP; Готов течен реактив за Урея UV; Готов течен реактив за Креатинин,Jaffe kinetic; Готов течен реактив за Пикочна киселина; Готов течен реактив за Общ белтък; Готов течен реактив за Албумин,BCG; Готов течен реактив за Общ билирубин; Готов течен реактив за Директен Билирубин ; Готов течен реактив за Холестерол; Готов течен реактив за Триглицериди; Готов течен реактив за АСАТ; Готов течен реактив за АЛАТ; Готов течен реактив за Алкална фосфатаза,DEA; Готов течен реактив за GGT; Готов течен реактив за Амилаза. Метод: EPS/Direct; Готов течен реактив за ЛДХ-П(LDH-P); Готов течен реактив за СК; Готов течен реактив за СК-МВ; Готов течен реактив за Желязо FZ; Готов течен реактив за TIBC; Готов течен реактив за LDL-хол.директен; Готов течен реактив за HDL-хол.директен; Готов течен реактив за Са-CPC; Готов течен реактив за Фосфор; Готов течен реактив за Mагнезий; Готов течен реактив за Мед; Готов течен реактив за Цинк; Готов течен реактив за Белтък в урина и CSF -пирогалолово червено; Готов течен реактив за Холинестераза; Готов течен реактив за Липаза; Готов течен реактив за CRP-количество/турбидиметрия; Контролен материал за CRP; Калибрационен сет от 5 нива с различни концентрации за CRP; Контролен мултипараметров серум, човешки-норма-да включва ензими, субстрати,електролити, липиди включително /HDL/, сърдечни маркери; Калибратор човешки, мултипараметров -ензими, субстрати, липиди, белтъци,метали - поне 40 показателя; Контролен мултипараметров серум, човешки-патологичен-да включва ензими ,субстрати,електролити, липиди включително /HDL/, сърдечни маркери; HDL-LDL-калибратор за липиден профил; Контролен материал, човешки за липиден профил вкл.HDL/LDL директен метод; Контролен материал, човешки,клинично-химични показатели в урина , мултипараметров; Микролабумин,турбидиметрия; Микроалбумин- контрола 2 нива; Калибратор за микроалбумин; Калибратор за СК-МВ; Контролен материал за СК-МВ; Концентриран системен разтвор; Концентриран миещ разтвор; Реакционни кювети ринг; Серумни чашки; Тубички за реактиви;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

10240

Прогнозна стойност, без ДДС
8332 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за Йон-селективен анализатор "Старлайт
1) Кратко описание

Касета за Старлайт ; К – електрод; Na- електрод; Сl- електрод; Ref.- електрод; Почистващ разтвор; Сенсибилизиращ разтвор;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
8222 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за Йон-селективен анализ. Easy Lyte Medica
1) Кратко описание

Работен комплект; К – електрод; Na- електрод; Сa- електрод; Ref.- електрод; pH .- електрод; Почистващ разтвор; Сенсибилизиращ разтвор;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

19

Прогнозна стойност, без ДДС
8332 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Специализирани реактиви и консумативи за имунологичен анализатор ACCESS Beckman Culter& DxI
1) Кратко описание

Кит за НЬА1 /гликиран хемоглобин/, Кит за микроалбуминурия /U-Albumin/, Кит за CRP /С-реактивен протеин/, НbА1 С – контрола, U-Albumin - контрола ,Капилярки -5ul

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

189

Прогнозна стойност, без ДДС
58732 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Експресни тестове за изследване на урина
1) Кратко описание

Сух тест с два показател /глюкоза+кетони/; Сух тест с пет показателя /рН, глюкоза, протеин, кръв, кетони/; Сух тест с 10 или 11 показателя /рН, кетони, протеин, кръв, захар, билирубин, уробилиноген, специф. тегло, нетрити и левкоцити/;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

124

Прогнозна стойност, без ДДС
2720 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Тест за окултни кръвоизливи
1) Кратко описание

Тест за окултни кръвоизливи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без ДДС
833 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Изделия от стъкло и други за клинична
1) Кратко описание

Предметни стъкла; Покривни стъкла; Епруветки конични 16х10 мл. Пластмасови; Лабораторни автоматични пипети обем 1000 мл.; Лабораторни автоматични пипети обем 500 мл.; Лабораторни автоматични пипети обем 200 мл.; Лабораторни автоматични пипети обем 100 мл; Лабораторни автоматични пипети вариационен обем 5-200 микролитъра; Пластмасови наконечници за автоматични пипети с обем 200-1000мкл.; Пластмасови наконечници за автоматични пипети с обем 20-100мкл.; Микроепруветки пластмасови центрофужни тип Eppendorf с обем 1-1,5 мл.; Чаши за урина с капак; Парафилм; Експресна боя за оцветяване на хематологични натривки ДКК-КОЛОР оп.500мл;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

45125

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Дезинфектанти
1) Кратко описание

Дезинфектант за повърхности и предмети за обслужване на болния с алдехиди (без формалдехид) и четвъртични амониеви соли, комбиниран препарат, течен концентрат; Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на алкохолна основа с бърз микробиоциден ефект ; Дезинфектант за почистване на лабораторна стъклария и прибори; Препарат за дезинфекция на санитарни възли, бани и отходни води на базата на хлорна основа;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти

3) Количество или обем

330

Прогнозна стойност, без ДДС
3092 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за рентген
1) Кратко описание

Филм 13/18 /конвенционални, зеленочуствителни/; Филм 18/24 /конвенционални, зеленочуствителни/; Филм 24/30 /конвенционални, зеленочуствителни/; Филм 30/40 /конвенционални, зеленочуствителни/; филм 35/35 /конвенционални, зеленочуствителни/; Филм 15/40 /конвенционални, зеленочуствителни/; Проявител за машинно проявяване /концентрат/; Фиксаж за машинно проявяване /концентрат/

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

15000

Прогнозна стойност, без ДДС
10696 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Общ медицински консуматив
1) Кратко описание

Системи за инфузия; Системи за трансфузия; Спринцовки 1 мл -трисъставни с игла; Спринцовки 2 мл – двусъставни; Спринцовки 5 мл – двусъставни; Спринцовки 10 мл – двусъставни; Спринцовки 20 мл – двусъставни; Игли еднократни 20G - за спринцовки; Игли еднократни 22G - за спринцовки; Игли еднократни 27G - за спринцовки; Катетър Бътерфлай; Уринаторни торби с клапан; Абокат; Катетри /Фолиеви/ двупътни; Остриета за скалпели; Самозалепящи се електроди; Гел за ултразвук туба 5 л.; Гел за ултразвук туба 1 л.; Памук; Памук 80 гр.; Лигнин; Компрес марлен 10/10см*8 дипли*100 бр.; Компрес марлен 5/5см*8 дипли*100 бр.; Компрес марлен 7.5/7.5см*8 дипли*100 бр.; Бинт марлен 5/5; Бинт марлен 10/10; Бинт марлен 7/14; Ръкавици – латекс; Ръкавици нитрилни, хипоалергични; Ръкавици полиетилен; Ръкавици – стерилни; Шпатула дървена; Цитопласт 100/6; Санпласт 5/5; Гипсови бинтове 2.7/10; Гипсови бинтове 2.7/15; Гипсови бинтове 2.7/20; ЕКГ хартия Шилер АТ 101; ЕКГ хартия Шилер АТ 102; Хартия за ЕКГ 112/150/300мм; Спирт 95°; Спирт 70°; Маски еднократни; Фолио гладко за стерилизация 10см/200м; Стерилни тампони за секрет; Четки за цитонамазка; Престилки еднократни, нестерилни;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

17589

Прогнозна стойност, без ДДС
25780 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение