Версия за печат

00808-2015-0008

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Ясен Такев, Република България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Р. България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е: „ Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара“, свързана с Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН . Качественото изпълнение на настоящата обществена поръчка ще доведе до повишаване на информационното осигуряване на надзорните дейности.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка предвижда разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара. Информационната база данни ще бъде структурирана в следните четири обособени основни раздела съобразно административната структура на ДАМТН и осъществяваната от агенцията надзорна дейност, а именно: • ГД „Надзор на пазара“ • ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ • ГД „Контрол на качеството на течните горива“ • ГД „Метрологичен надзор“.

Стойност, без да се включва ДДС
848270 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

1

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

В случай, че не попада в хипотезата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ; BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Гаранцията за участие е 8482.70 лв. без включен ДДС в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното:„Гаранция за участие в процедура с предмет: „РАЗРАБОТВAНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА “ Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора за обществената поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: е безусловна и неотменима; е в полза на възложителя; е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок; има възможност за нейното усвояване на части. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят задържа 2 % (два процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка до изтичането на гаранционния срок, а останалата част освобождава до 30 (тридесет) дни след приключване на всички дейности по договора и след подписването на двустранен приемо-предавателен протокол .

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще плати на изпълнителя сумата по договора в срок до 30 дни от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, но не по-късно от крайния срок на приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнената от него работа, която е приета по реда на този договор.В качеството му на разпоредител с бюджетни средства, при извършване на разплащанията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага реда и условията, установени от Закона за публичните финанси и актовете по прилагането му.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП НЕ поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обществената поръчка е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП: Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП, определените в настоящите указания критерии за подбор не се прилагат участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето му по чл. 56 от ЗОП, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници по няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост.Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да има следното съдържание: Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” съдържащ: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника, което включва: посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП с която се декларира липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП води до отстраняване от участие в процедурата. Декларацията се представя от участника. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в официален превод. Когато участникът е юридическо лице декларацията се представя от лицата, които представляват участника.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, и посочени от Възложителя - за доказване изпълнението на изискването участникът представя документите описани в лявата част на поле III.2.3) от обявлението. Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП. Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от същия закон; Декларация за участие на подизпълнител; Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 13.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител. Гаранция за участие (освен в случаите по чл. 59, ал. 6 от ЗОП). Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) Представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 106, ал.1 и чл. 107 и чл. 109, ал.1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. прод. в р.VI.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят НЕ поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят НЕ поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга съобразно чл. 51, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 7). 2. Копия на валидни сертификати: - ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен;- ISO 20000-1:2011 за управление на ИТ услугите или еквивалентен; - ISO 27001:2013 за внедрена система за управление на информационната сигурност 3. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката по Приложение № 8, доказващ съответствието с изискванията на Възложителя. • Декларация за разположение на техническо лице – от лицата посочени в списъка на техническите лица ( Приложение № 9).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. В проц. могат да уч. лица, които общо за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертите в настоящата проц., са изпълнили мин. 3 (три) усл., еднакви или сходни с предм. на поръчката. Под „сх. с предм. на поръч.”, за изпълнение на наст. изискв., сл. да се разбира изграждане, внедряване и/или поддръжка на информационна база данни. 2. Уч. трябва да е внедрил следните стандарти и да притежава валидни сертификати: • ISO 9001:2008 за упр. на качеството или еквив.; • ISO 20000-1:2011 за упр. на ИТ услугите или еквив.; • ISO 27001:2013за внедрена система за управление на информационната сигурност. Възл. ще приеме еквив. сертиф., изд. от орг, уст. в други държ. чл., както и др. д-ва за еквив. мерки за осиг. на качеството, в съотв. с чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП. 3. Изп. трябва да осиг. екип от експ., който вкл. мин. сл. ключ. експерти: Ръководител на проекта Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно Класиф. на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125/2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Проф. опит: •минимум 5 години опит в ръководенето на проекти или на екипи в областта на информационните системи и технологии; •опит като ръководител на най-малко 2 успешно завършени проекта за осъществявани дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Специалист системен архитект Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта „Технически науки” или „Прирнауки, матем и информ” съгласно КОВОПН, утв ПМС125/2002 г., или еквив образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Проф. опит: •минимум 3 години опит в областта на информационните технологии; •опит в реализацията на най-малко 2 успешно завършени проекта в областта на изграждането на информационни решения, базирани на многослойни архитектури и/или архитектури, ориентирани към услуги; Специалист софтуерна разработка;Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в областта „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” съгласно Класиф. на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС125/2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. Проф. опит: •минимум 3 години опит в програмирането; •опит в реализацията на най-малко 2 успешно завършени проекта в областта на изграждането на информационни решения; Спец. информ. сиг. Обр: обр-квалиф мин. степен „бакалавър“ в обл. „Техн науки” или „Прир. науки, матем. и инф.” съгласно КОВОПН, утв. с ПМС125/2002 г., или еквив. обр. степ, придоб в чужб, в спец, еквив на пос.Проф. опит:•мин. 3 г опит в анализа на информ риск•опит в реализ. на най-малко 2 усп. Завърш. Пр. в изгр. и реал. на реш. за сигурност. Кл. Експ.Юрист Обр: обр.-квалиф. степ. „магистър” в обл. „Соц.стопански и правни науки”, специалност „Право” съгласно КОВОПН, утв. с ПМС125/2002 г. или еквив. обр. степ., прид. в чужб., по екв. сп. Пр. оп: общ проф. оп. по спец. мин. 3 г.; опит в анал. на норм. база;

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка при следните показатели: Методология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка- максимален брой точки 30; Методология за управление на риска- максимален брой точки 30.; тежест: 60
Показател: Показател:Предлагана цена; тежест: 40
Показател: Подпоказател: Използвани хардуерни ресурси; тежест: 20
Показател: Подпоказател: Срок за предоставяне на първоначален прототип; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 132 - 243681 от 11.07.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.11.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" №52А, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предствители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп в сградата в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката.

VI.3) Допълнителна информация

II. Плик № 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: В Плик № 2 се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката и посочените в документацията изисквания. В него се поставя техническо предложение и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). III Плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и наименованието на участника. В него се поставя Ценовата оферта.Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес www.damtn.government.bg – раздел „Профил на купувача” - http://www.damtn.government.bg/index.php?оption=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg От датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие. Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес. Срокът за изпълнение на поръчката може да бъде удължаван при удължаване на срока за изпълнение на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество ” по договор № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, по схема BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия - Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ