Версия за печат

00079-2015-0004

BG-Царево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, За: Илина Ангелова, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tzarevo.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на 1 брой многофункционален специализиран миячен автомобил с мултилифт система“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Царево
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка 1 брой многофункционален специализиран миячен автомобил с мултилифт система

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144450, 50100000

Описание:

Превозни средства за миене на пътната мрежа
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност без ДДС
242230 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие - документ за внесена парична сума по банковата сметка на община Царево или оригинал на банкова гаранция. Размерът на гаранцията за участие е 2000 (две хиляди лева) лв. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-кратка от срока на валидност на офертата, определен от Възложителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Разходите по откриването на банкова гаранция са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът/- ите трябва да предвиди/- ят и заплати/- ят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в обявлението и настоящите условия. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За финансиране на настоящата обществена поръчка Община Царево използва средства от собствени приходи. Основание за извършване на окончателно плащане е подписан от представител на Изпълнителя и определени длъжностни лица от Община Царево протокол за действително извършена доставка съобразно техническите спецификации и приета без възражения. Община Царево заплаща авансово 25% от цената за извършване на доставка по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка. Остатъкът от дължимата цена се заплаща по банков път, в срок до три месеца, след подписване на протокол за действителна доставка и представяне на оригинал на фактура. Окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, възложителят ще извърши след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите напълно. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите изх. № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не е приложимо. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица (консорциум/гражданско дружество по ЗЗД) преди сключване на договора е необходимо да представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците – 1 оригинал; ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържа:Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника – попълва се Образец № 16;Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - попълва се Образец № 1; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка – попълва се Образец № 2;Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – попълва се Образец № 3; Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец № 4/4а; Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49 от ЗОП, както следва:- удостоверение за вписване в ДАМТН за поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения. Чуждестранните участници представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, както следва:1. Документ, удостоверяващ оторизацията на дистрибутора на специализирания автомобил.2. Документ, удостоверяващ оторизацията от производителя на базовия автомобил за извършване на монтаж на мултилифт надстройката върху базовия автомобил.3. Сертификат по ISO 9001:2008 на участника с обхват на сертификата – доставка и сервиз на комунална техника, сервиз и поддръжка на повдигателни съоръжения или еквивалент.4. Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на базовия автомобил и товаро-разтоварното устройство;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация);Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Образец № 5;Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 6;Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - заверено копие;Документ подписан от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да представлява обединението, да подаде офертата и да попълни, и подпише документите, които са общи за обединението и др. (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е изрично вписано в договора, с което се създава обединението);Декларация за автономност на офертата – попълва се Образец № 7; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 8;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да разполага с оторизация от производителя на базовия автомобил за извършване на монтаж на мултилифт надстройката върху базовия автомобил. 2.. Участникът, в случай че не е производител на специализирания автомобил, следва да бъде оторизиран дистрибутор на специализирания автомобил от производителя. 3. Участникът следва да притежава сертификат по ISO 9001:2008 с обхват на сертификата – доставка и сервиз на комунална техника, сервиз и поддръжка на повдигателни съоръжения или еквивалент. Производителят на базовия автомобил и товаро-разтоварното устройство следва да са сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалент.
Минимални изисквания: Не приложимо.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансова оценка на офертата; тежест: 1
Показател: Техническа оценка на офертата; тежест: 1

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.10.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения в обявлението профил на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina в деня на публикуване на обявлението за обществена поръчка. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията за участие и изпращат на Възложителя ведно с искането и документ за платена документация. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това и в Община Царево, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, от 8:00 до 15:00 часа всеки работен ден до изтичането на срока за закупуване на документация, посочен в обявлението за обществената поръчка Цената на документацията за участие е 10,00 (десет) лева с включен ДДС и включва разходите за отпечатването и размножаването й. Сумата от 10,00 (десет) лева следва да бъде внесена в касата на Община Царево или платена по банков път на следната сметка: Банка ДСК, клон Царево, IBAN: BG57STSA93008491581600, BIC: STSABGSF Код: 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

кабинета на зам-кмет, находящ се в административната сграда на община Царево, ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на III) 2.1 Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец № 9; Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – попълва се Образец № 10; Декларация за приемане на условията в проекта на договора – попълва се Образец № 14;Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 15. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - 1 (един) оригинал, който съдържа: Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - попълва се Образец № 14;Чертеж на специализирания автомобил с монтирана мултилифт система и на контейнера, както и снимков материал на специализирания автомобил с мултилифт система и контейнер; Декларация от участника, че специализираният автомобил е ново производство, произведен през 2015 г.;Декларация от производителя на базовия автомобил и надстройката относно това, че базовият автомобил и надстройката са в серийно производство;Документ за собственост или договор за наем на сервизна база със срок не по-малък от гаранционния срок на специализирания автомобил.; Декларация с посочване точен адрес на сервизната база.; Документ, удостоверяващ оторизацията на сервиза от производителите на базовия автомобил, мултилифт надсройката и цистерната с помпения агрегат. ПЛИК № 3 с надпис - „Предлагана цена” - 1 (един) оригинал, който съдържа: Ценово предложение - попълва се Образец № 15; Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО, където:КО – комплексна оценка ;ФО – финансова оценка ;ТО – техническа оценка ;Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула:ФО = (Цmin / Цi) х 100, където:Цmin е най-ниската предложена обща стойност, посочена в Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, с включени всички разходи за качественото изпълнение на доставката, транспорт до крайния получател, печалба, без включен ДДС;Цi е предложената обща стойност, посочена в Ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката, с включени всички разходи за качественото изпълнение на доставката, транспорт до крайния получател, печалба, без включен ДДС. Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула:ТО = ТО 1 + ТО 2 + ТО 3 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на доставката, но не повече от 180 (сто и осемдесет) дни от сключване на договор за изпълнение, получаване на възлагателно писмо от Възложителя и авансово плащане на предложената цена. ТО 2 – гаранционен срок на доставения автомобил – предложен от участника гаранционен срок. ТО 3 – разположение на сервизната база на участника спрямо град Царево.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Царево, ул.Хан Аспарух 36, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

URL: http://www.tzarevo.net/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ