Версия за печат

00334-2015-0041

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@custms.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел Обществени поръчки и капиталови разходи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357.

Електронен достъп до информация: http://customs.bg/bg/page/358.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Красимира Василева, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594528, E-mail: krasimira.vasileva@customs.bg, Факс: 02 98594066

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел Канцелария и административно обслужване

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.customs.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Централно митническо управление на Агенция „Митници”, находящо се в гр. София – 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция (ОП) №1 да бъдат доставени:IBM Informix Enterprise (Ultimate) Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU)-лицензи за неограничен брой потребители за 42 процесорни ядра Intel Xeon,количество (к-во)–2940 PVU;IBM Informix Advanced Enterprise (Ultimate Warehouse) Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) за нуждите на систeма БАЦИС–подновяване на ASL/EOM лицензи за неограничен брой потребители за 12 процесорни ядра Intel Xeon, к-во –840 PVU;IBM Cognos Business Intellligence Analytics User Per Authorized User Annual SW Subscription &Support Renewal- Подновяване (Този лиценз заменя съществуващия IBM Cognos Business Intelligence User Per Authorized User License+SW Subscription & Support 12 Months), к-во –7;IBM Cognos Business Intelligence Analytics User Per Authorized User Annual SW Subscription &Support Renewal-Подновяване (Този лиценз заменя съществуващия IBM Cognos Bussiness Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months), к-во –70. ОП №2: да бъдат доставени нови лицензи за на Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0 за 1500 потребители и да бъдат доставени лицензи за подновяване на поддръжка за наличните на Агенция „Митници” (АМ) 1500 потребители. ОП №3:да бъдат доставени 25 бр. Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management, Standard (2-sockets);1 бр. Red Hat Satellite;16 бр. Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management,Standard Physical or Virtual Nodes);1 бр. Red Hat Enterprise Virtualization (2-sockets),Standard;30 бр. Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support; 4 бр. High-Availability; 4 бр. Load Balancer; 4 бр. Scalable File System;5 бр. Red Hat JBoss Enterprise Application Platform,16 Core Standard; лицензи за Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Standard–за 80 ядра. ОП №4:да бъдат доставени 1600 бр. IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User from Domino Messaging Client Access License AU Trade Up License + SW Subscription & Support 12 Months;140 бр. IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal;1260 бр. IBM Domino Messaging Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal;200 бр. IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal;700 бр. IBM Domino Messaging Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal. ОП № 5:да бъдат доставени 4 бр. нови лицензи за Server Studio™;6 бр. лицензи за поддръжка на наличния в АМ Server Studio™;3 бр. лицензи за обновяване и поддръжка за Sentinel. ОП № 6: да бъдат доставени Commvault Simpana Data Protection Advanced (DPA) edition capacity bundle,1TB capacity. Support and Subscription за подновяване и поддръжка на съществуващи лицензи, к-во –20 ТБ;Commvault Simpana Data Protection Advanced (DPA) edition capacity bundle,1TB capacity. Base perpetual license for Backup & Recovery доставка на нови лицензи, к-во - 40 ТБ. ОП №7:да бъдат доставени лицензи за 10 бр. форми за право на ползване, обновяване и поддръжка на Adobe Reader Extension Svr. ОП №8:да бъдат доставени лицензи за подновяване на поддръжката на 12 бр. лицензи DBVizualizer Pro, както и да бъдат доставени 10 бр. нови лицензи DBVizualizer Pro. ОП №9 - да бъдат доставени лицензи за 2 бр. защитни стени Cisco ASA5545-X, лицензи за 4 устройства Cisco ASA5545-X и 4 бр. дискове (по 2 за всяко устройство за сигурност). Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната и хардуерната поддръжка за срок от 36 месеца,считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката. ОП №10 -да бъдат доставени лицензи REDIX AnyToAny XML Format Converter engine за три машини с общо 6 процесорни ядра. Забележка:Изпълнителят/ите по обособени позиции №1–8 и №10 следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

Стойност, без да се включва ДДС
2047000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

38

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът (У-кът) представя гаранция за участие (ГУ) в процедурата по свой избор под формата на парична сума или банкова гаранция (БГУ) в размер на, както следва: обособена позиция (ОП) №1–7200 лв.;ОП №2–1300 лв.;ОП №3 – 2650 лв.,ОП № 4–3100лв.,ОП №5–300 лв.,ОП №6–2850 лв.,ОП №7–1000 лв.,ОП №8–70 лв.,ОП №9 – 800 лв.,ОП №10–1200 лв.Размерът на ГУ е съобразен със законовото изискване на чл. 59,ал.2 от ЗОП–абсолютна сума не по-голяма от 1 на сто от стойността (ст/та) на поръчката по съответната ОП. ГУ следва да бъде със срока на валидност на офертата– 150 к. дни,считано от датата,определена за краен срок за получаване на офертите.При избрана от У-ка форма на ГУ – БГУ,същата е необходимо да отговаря на следните изисквания:да бъде издадена в полза на Възложителя (В-я);да бъде безусловна и неотменяема;да дава възможност за усвояване изцяло или на части;да съдържа задължение на банката да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на В-я, при настъпване на обстоят., предвидени в чл.61,ал.2 от ЗОП.При БГУ,същата следва да бъде издадена от банка,притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.В случай на предоставяне на БГУ от чуждестранна банка,следва същата да бъде авизирана от банка,притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.ГУ, когато е парична сума,се внася по сметка на В-я:БНБ,Централно управление,IBAN BG 49 BNBG 9661 3300 1222 01,BIC BNBGBGSD.В нареждането за плащане,както и в предложената БГУ задължително следва да бъде посочено наименованието на обществената поръчка или номера на решението за откриване на процедурата,както и позицията за която се отнася.Платежното нареждане за паричната сума,внесена за ГУ по горепосочената сметка,се представя в заверено от У-ка копие,а в случай че е наредено внасяне по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП),следва да бъде представен документ,възпроизведен на хартиен носител и заверен от У-ка или от банката,извършила превода.ГУ в процедурата се задържа при наличие на обстоятелството,регл. в чл.61,ал.1 от ЗОП и се усвоява при наличие на обстоятелствата, регл. в чл.61,ал.2 от ЗОП,а се освобождава в сроковете и при условията,регл. в чл.62 от ЗОП.За изпълнение на договора за възлагането на обществената поръчка,определеният за изпълнител (И-л) У-к представя гаранция за изпълнение (ГИ) в размер на 5 % от ст/та на поръчката по съответната ОП под формата на парична сума или банкова гаранция (БГИ).ГИ се оформя в 2 отделни документа,както следва:Гаранцията за срочно и качествено изпълнение (ГСКИ) на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката,а гаранцията за поддръжка (ГП) е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на поръчката.ГИ,когато е парична сума,се внася по сметка на В-я,по която се внася и ГУ.ГИ се внася преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с У-ка,определен за И-л.При БГИ,същата следва да бъде издадена от банка,притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.В случай на предоставяне на БГИ от чуждестранна банка,следва същата да бъде авизирана от банка,притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната.БГИ се представя в оригинал и трябва да отговаря на следните изисквания:да бъде издадена в полза на В-я,да бъде безусловна и неотменима,да има срок на валидност 30 дни след изпълнение на договора,да съдържа условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на В-я,с предвидена възможност за изплащане на части.Условията и сроковете за задържане, усвояване и/или освобождаване ГИ се уреждат в договора.В случай на обективна невъзможност на И-ля (която не се дължи на негово виновно или небрежно поведение след като е получил уведомление от В-я.) да достави стоката в срок до 17.12.2015 г.,И-лят се задължава след съгласуване с В-я в същия срок да му представи банкова гаранция за авансово плащане.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Възложителят (В-лят) заплаща на Изпълнителя (И-ля) цената на доставената и приета стока в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, придружен от оригинал на фактура, издадена от И-ля за стойността на дължимото плащане. 2. Плащането се извършва от В-ля в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от И-ля. 3. Срокът за плащане се спира, когато И-лят бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима, поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. И-лят трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок до 4 работни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която В-лят получи правилно оформена фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация. 4. Плащане по договора се извършва от В-ля след представяне от И-ля на доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите всички работи, за които е посочено, че ще бъдат извършвани от подизпълнителя/ите и приети от В-ля. Представянето на такива като предпоставка за извършване на окончателното плащане не се изисква, когато И-лят е представил доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или съответно работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 5. В случай на обективна невъзможност на И-ля (която не се дължи на виновно, небрежно поведение на И-ля) след като е получил уведомление от В-я да достави лицензите в срок до 17.12.2015 г, И-лят се задължава след съгласуване с В-ля в същия срок да представи на В-ля банкова гаранция за авансово плащане (БГАП). В този случай, В-лят заплаща цялото възнаграждение авансово, в срок до 3 (три) работни дни от представяне на БГАП и оригинал на фактура, издадена за стойността на дължимото авансово плащане. 6. БГАП трябва да отговаря на следните условия: да бъде издадена в полза на В-ля; да бъде неотменима и безусловна; да предоставя възможност да се усвоява изцяло или на части; да има срок на валидност, съответстващ на срока за доставка на стоката; да има стойност, равна на стойността на договора. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката да извърши плащане при първо писмено искане от страна на В-ля, деклариращ че И-лят, не е изпълнил някое от договорните си задължения. 7. Банковите разходи по откриването и обслужването на БГАП са за сметка на И-ля, а разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на В-ля. 8. В-лят пристъпва към усвояване/реализиране на БГАП, в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и И-лят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената БГАП е до размера на неусвоения аванс. 9. В случай, че И-лят доброволно е изплатил обратно на В-ля дължимата сума по авансовото плащане при поискване на В-ля, мотивирано от условията, описани в т. 8, В-лят не пристъпва към усвояване/реализиране на БГАП, а оригиналът на същата се връща на И-ля в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на В-ля. 10. Оригиналът на БГАП се връща на И-ля след като той е извършил работа, равностойна на изплатения и обезпечен с БГАП аванс и срещу подписан протокол за приемане на извършената от И-ля работа.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице (ЮЛ), в случай, че избраният за Изпълнител Участник е обединение от физически и/или ЮЛ. ЮЛ се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.В случай, че Участникът е обединение, което не е ЮЛ, към офертата се представя и заверено копие на договора за обединение. В него следва да е посочено лицето, което ще представлява обединението в качеството му на Участник. В случай, че договорът за обединение не съдържа изрично посочване на представляващото го лице, към офертата се представя оригинал на пълномощно или друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия обединението в процедурата за възлагане на обществената поръчка. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или ЮЛ може да участва само в едно обединение. За целите на настоящата процедура, към момента на подаване на офертата, договорът, с който е създадено обединението, трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • членовете на обединението са отговорни солидарно за изпълнението на договора; • лицето, представляващо обединението, ще задължава същото, ще получава указания за и от името на всеки член на обединението, и ще следи за изпълнението; • всички членове на обединението се задължават да останат в него за периода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, а в случай, че обединението бъде избрано за Изпълнител – за целия срок на изпълнение на договора; • всички плащания по договора са отговорност на всички съдружници в обединението. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържат посочените по-горе клаузи, Участникът трябва да представи сключено допълнително споразумение към договора, в което тези изисквания да са отразени. Допълнителното споразумение следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основният документ за създаване на обединението. Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, или съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за Изпълнител, който при подписване на договора: • не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; • не представи определената гаранция за изпълнение на договора; • не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата, а именно: не извърши регистрация и не представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение/консорциум, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Когато обединението/консорциумът се състои от чуждестранни физически и/или ЮЛ, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител и се подава в запечатан непрозрачен плик (пакет, кашон) с ненарушена цялост. Пликът (пакетът, кашонът) с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика с ненарушена цялост и надписани, както следва:• плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП; • плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; • плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на Участника. Когато Участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то той представя отделни пликове № 1, 2 и 3 за всяка една от позициите. Когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за обособените позиции, по които Участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите и информацията, съдържащ се в плик № 1 на останалите обособени позиции. Съдържание на ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР по обособена позиция № .....” - 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника - оригинал; 2. Представяне на Участника – в оригинал. Представянето на Участника следва да включва:2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато Участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се представя на български език, а документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод. „Официален превод” по смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП – оригинал; 3. Заверено копие на договор за създаване на обединение, когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице. Когато в документа не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато офертата или някой документ, съдържащ се в офертата не е подписана от лицето, управляващо и представляващо Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител – оригинал или нотариално заверено копие; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - оригинал; 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7. документите, описани в поле ІІІ.2.3; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо - оригинал. Съдържание на ПЛИК № 2 с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № …..” - 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Съдържание на ПЛИК № 3 с надпис: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № …..” - 1. Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, като същото се представя в оригинал на хартиен носител, подписано и подпечатано.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

У-к в процедурата може да бъде всяко бълг. или чуждестр. физическо (ФЛ) или юридическо лице (ЮЛ), както и техни обединения. ЮЛ се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотар. заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друго лице, ФЛ представят пълномощно с нотар. заверка на подписите. В процедурата за възлагане на обществена поръчка (ОП) едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обединение. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг У-к, или участва в обединение, не може да представя самост. оферта. В процедурата може да участва всеки У-к, който отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от В-ля условия, посочени в обявлението и документацията за участие. Свързани лица или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не може да бъдат самостоятелни У-ци в една и съща процедура. У-ците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. В-лят ще отстранява от процедурата У-к, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: • престъпление против фин., дан. или осигур. система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); • подкуп по чл. 301 – 307 от НК; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; • престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК; • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК; 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно нац. закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за соц. осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която У-кът е установен. При подаване на офертата У-кът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с една деклар., подписана от лицата, които представляват У-ка. При У-к – чуждестранно лице, с деклар. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се удостоверява наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 48, ал. 1 от ЗОП в държавата, в която лицето е установено. Когато У-к в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението. Съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Когато У-кът в процедурата е ЮЛ, деклар. се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 9 от ЗОП. В случай, че У-кът е обединение, деклар. се представя за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението. Когато У-к в процедурата е чуждестр. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, деклар., която е на чужд език се представя и в превод на бълг. език. Освен при наличие на горните обстоятелства, комисията ще предлага за отстраняване, респективно В-ят ще отстранява У-к: 1. който не е представил някой от документите или информацията по чл. 56 от ЗОП; 2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на В-я; 3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от В-я критерии за подбор.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не изисква документи за доказване на икономическите и финансови възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не изисква документи за доказване на икономическите и финансови възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата-приложим за всички обособени позиции. Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на изпълнената доставка (кратко описание на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка според обособената позиция, за която подава оферта), крайна дата на изпълнение на доставката, получател на доставката- лицето и данни за контакт; качеството, в което е изпълнена доставката, доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП за изпълнената доставки. Минимум 3 (три) от посочените в Списъка доставки следва да бъдат придружени от доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това. 2. Заверено от Участника копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат по чл. 51, ал. 1, т. 13 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на Участника със стандарт за система за управление на качеството ISO 9001:200х в съответствие с чл. 53 от ЗОП, издаден на името на Участника и с обхват в областта на настоящата поръчка или за конкретната дейност от предмета на поръчката, която Участникът ще извършва-приложимо за обособена позиция 1,2,3,4,5 и 7. Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗОП, сертификатът трябва да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответния европейски стандарт от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2, от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът трябва да има изпълнени най-малко три доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка – приложимо за всички обособени позиции.Под „доставки, които са сходни с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира доставка на софтуерни лицензи за право на ползване или софтуерна поддръжка на лицензи. Под „доставки, които са еднакви с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира: За обособена позиция № 1 – доставка на лицензи за правото на ползване за СУБД Informix и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 2 – доставка на лицензи за правото на ползване на софтуерни продукти за антивирусна защита и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 3 – доставка на лицензи за правото на ползване и лицензи за правото на поддръжка на виртуализационни технологии и RedHat операционна система и платформа за приложения и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 4 – доставка на лицензи за правото на поддръжка и ползване на актуализации и нови версии на платформата за електронна поща и групова работа на потребителите и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 5 – доставка на нови лицензи за анализ на работата на бази от данни и лицензи за правото на ползване за съществуващи такива лицензи и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 6 – доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на софтуер за резервиране на данни и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 7 – доставка на лицензи за абонамент и поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extension Server и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 8 – доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти DBVizualizer Pro и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 9 – доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови дефиниции за софтуера за нализ на мрежов трафик и редотвратяване на пробиви в сигурността на Cisco ASA5545-X устройства за мрежова сигурност в Агенция „Митници” и софтуерна поддръжка; За обособена позиция № 10 – доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на REDIX AnyToAny конвертор и софтуерна поддръжка. „Изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от Възложителя период 2. Към датата на подаване на офертата, Участникът, в съответствие с чл. 53 от ЗОП, трябва да притежава сертификат, който удостоверява съответствието му със стандарт за система за управление на качеството – ISO 9001:200х в обхвата на настоящата поръчка или за конкретната дейност от предмета на поръчката, която Участникът ще извършва- отнася се за обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 7.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.11.2015 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.11.2015 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.11.2015 г.  Час: 13:30
Място

Агенция „Митници”, Централно митническо управление, находящо се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, ет. 10, зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично. При отваряне на офертите имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят използва възможността по чл. 64, ал. 3 от ЗОП за намаляване на срока по чл. 64, ал. 1 от ЗОП, тъй като обявлението за поръчката се изпраща за публикуване в Регистъра на АОП по електронен път, а от датата на публикуване му в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно: http://www.customs.bg/bg/page/358.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за правото на ползване на нови версии на СУБД INFORMIX“
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” следва да бъдат доставени лицензи за правото на ползване на нови версии на система за управление на база данни (СУБД) Informix в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени: IBM Informix Enterprise (Ultimate) Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) - лицензи за неограничен брой потребители за 42 процесорни ядра Intel Xeon, количество – 2940 PVU; IBM Informix Advanced Enterprise (Ultimate Warehouse) Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) за нуждите на систeма БАЦИС – подновяване на ASL/EOM лицензи за неограничен брой потребители за 12 процесорни ядра Intel Xeon, количество – 840 PVU; IBM Cognos Business Intellligence Analytics User Per Authorized User Annual SW Subscription &Support Renewal- Подновяване (Този лиценз заменя съществуващия IBM Cognos Business Intelligence User Per Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months), количество – 7; IBM Cognos Business Intelligence Analytics User Per Authorized User Annual SW Subscription &Support Renewal - Подновяване (Този лиценз заменя съществуващия IBM Cognos Bussiness Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months), количество – 70. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени: IBM Informix Enterprise (Ultimate) Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) - лицензи за неограничен брой потребители за 42 процесорни ядра Intel Xeon, количество – 2940 PVU; IBM Informix Advanced Enterprise (Ultimate Warehouse) Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) за нуждите на систeма БАЦИС – подновяване на ASL/EOM лицензи за неограничен брой потребители за 12 процесорни ядра Intel Xeon, количество – 840 PVU; IBM Cognos Business Intellligence Analytics User Per Authorized User Annual SW Subscription &Support Renewal- Подновяване (Този лиценз заменя съществуващия IBM Cognos Business Intelligence User Per Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months), количество – 7; IBM Cognos Business Intelligence Analytics User Per Authorized User Annual SW Subscription &Support Renewal - Подновяване (Този лиценз заменя съществуващия IBM Cognos Bussiness Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months), количество – 70.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
720000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти за антивирусна защита”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени нови лицензи за на Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0 за 1500 (хиляда и петстотин) потребители и да бъдат доставени лицензи за подновяване на поддръжка за наличните на Агенция „Митници” 1500 (хиляда и петстотин) потребители. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени нови лицензи за на Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0 за 1500 (хиляда и петстотин) потребители и да бъдат доставени лицензи за подновяване на поддръжка за наличните на Агенция „Митници” 1500 (хиляда и петстотин) потребители.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
130000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за правото на ползване и лицензи за правото на поддръжка на виртуализационни технологии и RedHat операционна система и платформа за приложения”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 25 (двадесет и пет) бр. Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management, Standard (2-sockets); 1 (един) бр. Red Hat Satellite; 16 (шестнадесет) бр. Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes); 1 (един) бр. Red Hat Enterprise Virtualization (2-sockets), Standard; 30 (тридесет) бр. Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support; 4 (четири) бр. High-Availability; 4 (четири) бр. Load Balancer; 4 (четири) бр. Scalable File System; 5 (пет) бр. Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16 Core Standard; лицензи за Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Standard – за 80 (осемдесет) ядра. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 25 (двадесет и пет) бр. Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management, Standard (2-sockets); 1 (един) бр. Red Hat Satellite; 16 (шестнадесет) бр. Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (Physical or Virtual Nodes); 1 (един) бр. Red Hat Enterprise Virtualization (2-sockets), Standard; 30 (тридесет) бр. Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support; 4 (четири) бр. High-Availability; 4 (четири) бр. Load Balancer; 4 (четири) бр. Scalable File System; 5 (пет) бр. Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16 Core Standard; лицензи за Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Standard – за 80 (осемдесет) ядра.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
265000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на платформата за електронна поща и групова работа на потребителите”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 1600 броя IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User from Domino Messaging Client Access License AU Trade Up License + SW Subscription & Support 12 Months; 140 броя IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal; 1260 броя IBM Domino Messaging Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal; 200 броя IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal; 700 броя IBM Domino Messaging Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 1600 броя IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User from Domino Messaging Client Access License AU Trade Up License + SW Subscription & Support 12 Months; 140 броя IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal; 1260 броя IBM Domino Messaging Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal; 200 броя IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal; 700 броя IBM Domino Messaging Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
310000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на нови лицензи за софтуер за анализ на работата на бази от данни и лицензи за правото на използване на нови версии за съществуващи такива лицензи”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 4 (четири) бр. нови лицензи за Server Studio™; 6 (шест) бр. лицензи за поддръжка на наличния в Агенция „Митници” Server Studio™; 3 (три) бр. лицензи за обновяване и поддръжка за Sentinel. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени 4 (четири) бр. нови лицензи за Server Studio™; 6 (шест) бр. лицензи за поддръжка на наличния в Агенция „Митници” Server Studio™; 3 (три) бр. лицензи за обновяване и поддръжка за Sentinel.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на софтуер за резервиране на данни”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени Commvault Simpana Data Protection Advanced (DPA) edition capacity bundle, 1TB capacity. Support and Subscription за подновяване и поддръжка на съществуващи лицензи, количество –20 ТБ; Commvault Simpana Data Protection Advanced (DPA) edition capacity bundle, 1TB capacity. Base perpetual license for Backup & Recovery доставка на нови лицензи, количество - 40 ТБ. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени Commvault Simpana Data Protection Advanced (DPA) edition capacity bundle, 1TB capacity. Support and Subscription за подновяване и поддръжка на съществуващи лицензи, количество –20 ТБ; Commvault Simpana Data Protection Advanced (DPA) edition capacity bundle, 1TB capacity. Base perpetual license for Backup & Recovery доставка на нови лицензи, количество - 40 ТБ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
285000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за 10 (десет) бр. форми за право на ползване, обновяване и поддръжка на Adobe Reader Extension Svr. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за 10 (десет) бр. форми за право на ползване, обновяване и поддръжка на Adobe Reader Extension Svr.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и права за ползване на версии на софтуерни продукти DBVizualizer Pro”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за подновяване на поддръжката на 12 броя лицензи DBVizualizer Pro, както и да бъдат доставени 10 броя нови лицензи DBVizualizer Pro. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за подновяване на поддръжката на 12 броя лицензи DBVizualizer Pro, както и да бъдат доставени 10 броя нови лицензи DBVizualizer Pro.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови дефиниции за софтуера за анализ на мрежов трафик и предотвратяване на пробиви в сигурността за Cisco ASA5545-X устройства за мрежова сигурност в Агенция „Митници”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за 2 броя защитни стени Cisco ASA5545-X, лицензи за 4 устройства Cisco ASA5545-X и 4 броя дискове (по 2 за всяко устройство за сигурност). Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната и хардуерната поддръжка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за 2 броя защитни стени Cisco ASA5545-X, лицензи за 4 устройства Cisco ASA5545-X и 4 броя дискове (по 2 за всяко устройство за сигурност).

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
80000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 38
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на REDIX AnyToAny конвертор”
1) Кратко описание

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи REDIX AnyToAny XML Format Converter engine за три машини с общо 6 процесорни ядра. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

3) Количество или обем

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи REDIX AnyToAny XML Format Converter engine за три машини с общо 6 процесорни ядра.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 14
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност на всяка отделна обособена позиция е максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за нейното изпълнение, с оглед на което Участник предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция, която надвишава прогнозната стойност, респективно максималния финансов ресурс на Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване. Към датата на вземане на решението за откриване на процедурата Възложителят няма осигурен финансов ресурс за изпълнение на доставките, възлагани с настоящата обществена поръчка. В случай, че до 1 (един) месец, считано от датата на подписване на договора по съответната обособена позиция Възложителят не осигури финансиране за неговото изпълнение, Възложителят има право едностранно да прекрати договора, без от това да произтичат каквито и да било неблагоприятни последици за него. Цена и начин на плащане: Общата стойност за изпълнение на съответната обособена позиция, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от договора, включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнение на задълженията по договора. Плащането на цената се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка на Изпълнителя по един от следните начини: 1. в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на лицензите, съставяне на двустранно подписан протокол и след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя; 2. авансово в срок до 1 (един) работен ден след представяне от Изпълнителя, съгласувано с Възложителя, обезпечение за 100 % от стойността на авансовото плащане.