Версия за печат

00334-2015-0041

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ........................ от 01.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел Обществени поръчки и капиталови разходи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е 2 047 000 (два милиона и четиридесет и седем хиляди) лв. без начислен ДДС. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка надвишава предвидения в чл. 45в, ал. 2, т. 1, б. „б” от ЗОП праг, с оглед на което Възложителят не може да прилага, предвидените в ЗОП опростени правила при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
Длъжност: началник на отдел Обществени поръчки и капиталови разходи и Възложител, съгласно Пълномощно с рег. № 32-113432/17.06.2015 г.