Версия за печат

02709-2015-0053

BG-с.Черни Осъм:

РЕШЕНИЕ

Номер: 168 от 01.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП ДГС-Черни Осъм, ул Първи май 77, За: инж.Петко Вачков, България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Място/места за контакт: ТП ДГС-Черни Осъм

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151001qYfp5402109.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: деиности по чл.165, ал.1, т.7 от ЗГ


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката представлява възлагане на дейността: „Ремонт на горски пътища и съоръжения на територията на ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ”за срок от 2 /два/ месеца, като СЗДП ТП ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ определя общо за поръчката / по технически спецификации/ максимална прогнозна стойност за срока на договора/ два месеца от датата на подписване/: 19 400,00 лв. /деветнадесет и четиристотин лева/ лв. без ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За услугата не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите по договаряне, което дава възмойност общественната поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:/www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Красимир Иванов Цанин
Длъжност: Директор