Версия за печат

02709-2015-0053

BG-с.Черни Осъм: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАД ВРАЦА, ул. Първи май № 77, За: инж.Петко Вачков, България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Място/места за контакт: ТП ДГС-Ч.Осъм

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151001qYfp5402109.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: по чл.165 ал.1 т.7 от ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на горски пътища и съоражения на територията на ДГС-Ч.Осъм за срок от 2 месеца

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: ДГС-Ч.Осъм
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява възлагане на дейността: „Ремонт на горски пътища и съоръжения на територията на ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ”за срок от 2 /два/ месеца, като СЗДП ТП ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ определя общо за поръчката / по технически спецификации/ максимална прогнозна стойност за срока на договора/ два месеца от датата на подписване/: 19 400,00 лв. /деветнадесет и четиристотин лева/ лв. без ДДС.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При извършване на ремонтните дейности следва да се спазват изискванията на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им /Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните , Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014 г./, както и действащото законодателство на Република България. ГП „Зли дол”: Ремонт на канавки и водостоци, чрез изкопаване на канавки, почистване на канавки, оформяне на скатове, почистване на водостоци, ремонт на съществуващи, изкопно-насипни работи. Прогнозни видове услуги и количествата им: Работа с багер /10мсм/, Работа с мини багер/10мсм/, Работа със самосвал/10мсм/, Работа с мини челен товарач/5мсм/, Работа с багер/5мсм/,

Прогнозна стойност без ДДС
19400 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 194,00 лв. /сто деветдесет и четири лв, 0 ст/, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума,която се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG16CECB979010E7553900, BIC код CECBBGSF при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Троян или в брой в касата или банкова гаранция /задължително оригинал/ –по избор на участника. Гаранциите за участие се освобождават на: • отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка за съответната позиция , а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. • при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

по банков път съгласно договора

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие в откритата процедура има всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; Горепосочените изисквания се прилагат за: - при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; -при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; -при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; -при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; -при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; - във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.) 2. е обявен в несъстоятелност; 3.е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Всички участници се ползват с равни права.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само, ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци, осигуровки и други./съгл. чл.50, ал.1от ЗОП/ В случая, Възложителят, ТП ДГС Черни Осъм не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидата, т.к. с цел точното и навременно изпълнение на поръчката има предвидено 20% -но авансово плащане, съгласно проекта на договора
Минимални изисквания: Възложителят поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само, ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци, осигуровки и други./съгл. чл.50, ал.1от ЗОП/ В случая, Възложителят, ТП ДГС Черни Осъм не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидата, т.к. с цел точното и навременно изпълнение на поръчката има предвидено 20% -но авансово плащане, съгласно проекта на договора
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификация на кандидатите или участниците се изисква да се представят следните документи: -декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка :Декларация по чл51, ал 1 , т 9 от ЗОП -. Приложение № 6 - посочва се образование, професионална квалификация на кандидата или участника, които отговарят за извършване на услугата както и средния годишен брой на работниците и служителите за последните 3 години, освен в случаите посочени в офертата , че ще се използват подизпълнители или ресурсите на трето лице:Декларация по чл.51, ал.1,т7 и т.8 от ЗОП Приложение № 7
Минимални изисквания: За доказване на техническите възможности и квалификация на кандидатите или участниците се изисква да се представят следните документи: -декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка :Декларация по чл51, ал 1 , т 9 от ЗОП -. Приложение № 6 - посочва се образование, професионална квалификация на кандидата или участника, които отговарят за извършване на услугата както и средния годишен брой на работниците и служителите за последните 3 години, освен в случаите посочени в офертата , че ще се използват подизпълнители или ресурсите на трето лице:Декларация по чл.51, ал.1,т7 и т.8 от ЗОП Приложение № 7
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Стойност на офертата; тежест: 50
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Референция; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението в РОП. ,Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят, ТП ДГС Черни Осъм, с адрес на управление с. Черни Осъм, обл.. Ловешка, ул.”Първи май” № 77 изисква от лицата заплащането на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

30

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.10.2015 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на ДГС

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ