Версия за печат

00373-2015-0016

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2054 от 30.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат, За: Проф. двмн Михаил Паскалев; Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699666; 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Ветеринаро Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150930hVUT332604.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ за нуждите на Ветеринаро Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с проведена открита процедура по ЗОП, която е частично прекратена в часта си по обособена позиция №6, на основание чл.39 ал. 1 т.1 от ЗОП, което дава правно основание на Възложителя да се възползва от предвидените в закона процедери на договаряне без обявление /чл. 90 ал.1 т.1 от ЗОП/.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

«АЛФАВЕТ БГ» ЕООД гр. Варна с ЕИК 201229395

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 731 от 10.04.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2014-0005

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: ИД Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора