00334-2015-0037

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-458 от 30.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция Митници, ул. Г.С.Раковски № 47, За: Антоанета Спасова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594037, E-mail: Antoaneta.Spasova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки и капиталови разходи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници”: Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом” № 40, ет. 2, гр. Разград.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на настоящата обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез процедура на договаряне без обявление е обусловено от обстоятелството, че възлагането на поръчката на друго лице, различно от „Топлофикация Разград“ ЕАД, би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само един лиценз за пренос на топлинна енергия. Възложителят избира процедура на договаряне без обявление и сключване на договора с „Топлофикация Разград“ ЕАД, поради това, че дружеството е единствено за град Разград, което по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката има издадени лицензии от ДКЕВР (новия КЕВР): № Л-082-02/21.02.2001 г. – за производство на топлинна енергия, № Л-083-05/21.02.2001 г. - за пренос на топлинна енергия на територията на гр. Разград, със срок на действие 20 години. „Топлофикация Разград“ ЕАД има изключителни права по смисъла на §1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП на територията на гр. Разград. В територията на действие на лицензията попада следния обект, собственост на Агенция „Митници": Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом” № 40, ет. 2, гр. Разград. Предвид горепосоченото се обуславя и провеждането на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т. 1 от ЗОП, възложителят няма да изпраща покана и да прилага чл. 92а от ЗОП, тъй като договорът ще бъде сключен за срок от 5 години с „Топлофикация Разград" ЕАД, ЕИК: 116194472, седалище и адрес на управление, гр. Разград, 7200, ул. „Черна", „Индустриална зона” - дружество, притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
Длъжност: Началник отдел ОПКР, Възложител, съгласно пълномощно с Рег. № 113432/17.06.2015 г.