Версия за печат

00808-2015-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Снежина Съботинова, България 1797, София, Тел.: 02 9396715, E-mail: damtn@damtn.government.bg,, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: на същия адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ “

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ “

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на преносими компютри и преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване Преносим компютър – 100 броя; Преносима компютърна конфигурация с възможност за разпечатване – 150 броя Доставка на мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни. Два броя сървъри за виртуализация; Дисков масив за съхранение на данни; Ъпгрейд на сървър чрез доставка и монтаж на съвместим процесор и съответния охлаждащ модул за добавяне в наличния сървър HP ProLiant BL420 Gen 8 с 1 бр. процесор Intel® Xeon® E5-2420; Ъпгрейд на съществуващото блейд шаси с доставка и монтаж на 4 бр. съвместими захранващи модули и съответните 4 бр. вентилатори към тях; UPS с време на автономна работа поне 15 мин. при 50 % натовареност и с възможност за подмяна на батериите по време на работа, съобразен с информационната архитектура. Инсталирани операционни системи на блейд сървърите - Windows Server 2012 R2 или по-висока версия или еквивалент.

Стойност, без да се включва ДДС
388333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

10.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

В случай, че не попада в хипотезата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: 1.1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 1.2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. А) Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Гаранцията за участие е сума в размер на 3880,33 лв.; Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ И МРЕЖОВА КОНФИГУРАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ “. В) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от общата максимална стойност на поръчката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора; • има възможност за нейното усвояване на части. Г) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по -малък от определения в настоящата процедура. 2.1. 1 (един) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора. 2.2. Гаранцията за участие се задържа, освобождава и усвоява от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на останалите видове гаранций се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

за всички доставки - в 10 дневен срок след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинал на фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал);Представяне на участника, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето му по чл. 56 от ЗОП, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на тези обстоятелства води до отстраняване на участника в процедурата. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват. Документ за учредена/внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума (освен в случаите по чл. 59, ал. 6 от ЗОП).Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;Декларация по чл. 55, ал. 7 както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2: Техническо предложение и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3: Ценова оферта за изпълнение на поръчката (в оригинал).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

ВАЖНО : Определените от Възложителя критерии за подбор НЕ се прилагат за участници, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Изискването за вписване в регистъра се отнася за подизпълнителите и за всички членове на обединението. Ако за изпълнение на предмета на поръчката участват лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които не участват само такива лица, за тях се прилагат изискваните от Възложителя критерии за подбор. 1. Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация - списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите. Списъкът на доставките трябва да бъде придружен с доказателство за извършената доставка, по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 2. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват включващ доставка и поддръжка на хардуерни устройства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

ВАЖНО : Определените от Възложителя критерии за подбор НЕ се прилагат за участници, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Изискването за вписване в регистъра се отнася за подизпълнителите и за всички членове на обединението. Ако за изпълнение на предмета на поръчката участват лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или обединения, в които не участват само такива лица, за тях се прилагат изискваните от Възложителя критерии за подбор. 1. Участникът да има изпълнена през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите, най-малко две доставки,еднакви или сходни с предмета на поръчката. „Доставка, сходна с предмета на поръчката“ е: доставка, инсталиране и поддръжка на хардуерни устройства. Забележки: При условие, че предмета на доставката не обхваща кумулативно всички изброени дейности, то опита се доказва с изпълнението на отделни доставки, имащи за предмет заедно или поотделно изпълнението на отделните дейности изброени по-горе. 2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Критерий Техническа оценка; тежест: 30
Показател: Критерий Финансова оценка ; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.11.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" №52А, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • лично – срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника; • по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес; • чрез куриерска служба; • по факс; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; • чрез комбинация от тези средства. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис, или чрез входиране в деловодството на участника, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс или по електронен път. Сроковете са определени при условията на чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 (Образец № 4). Към участникът се поставят следните изисквания: • Към датата на подаване на офертата участникът не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – докато заема длъжността и една година след напускането й. • Към датата на подаване на оферта участникът няма сключен трудов договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ - докато заема длъжността и една година след напускането й. • Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на „Конкурентоспособност“, докато заема съответната длъжност и една година след напускането му, към датата на подаване на офертата от участника не притежава дялове от капитала на участника. • Към датата на подаване на офертата участникът няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – докато заема длъжността и една година след напускането му. Допълнение към II.2.1 Общата прогнозна стойност на поръчката се определя, както следва: Преносими компютри - до 83 333,33 лв. без ДДС Преносима компютърна конфигурация с възможност за разпечатване - до 255 000 лв. без ДДС Мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни - до 50 000 лв. без ДДС

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ