Версия за печат

00362-2015-0004

BG-Брезово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул.Г.Димитров №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, Центрове за настаняване от семеен тип в гр.Брезово и с.Зелениково, СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област» «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за извършване на дейностите: «Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област»

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000, 15890000, 15500000, 15100000, 15300000, 15870000, 15330000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Млечни продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хранителни подправки и сосове
Плодове и зеленчуци, преработени

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна обща стойност на обществената поръчка е 170 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
170000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За участие в процедурата не се изискват гаранции за участие и гаранции за изпълнение

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на община Брезово. Заплащането на доставените хранителни стоки ще се извършва по банков път, след представяне на фактура, придружена със съответните приемо-предавателни протоколи /стокови разписки/ ( копия или оригинали ). Общата стойност на договора е максимален и не е обвързваща за страните, като възложителят има право в зависимост от нуждите на общинските обекти и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялата договорорена стойност за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник: - за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, буква "е",т.2, т.3 и т.4, ал.2 т.1 и 5 и ал.5 от ЗОП; - за когото се установи наличие на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, и на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; - който не е попълнил коректно образците на документите и не са изпълнени дадените указания и забележки към тях; - който не е посочил цени на всички продукти, описани в съответните образци за пликове №3; - който не е е отворил допълнителни редове на съответната таблица и не е дописал под основния вид предложените от кандидата производители/задължително за обособени позиции ІІІ и ІV/ на даден вид продукт или изделие. Комисията ще предложи за отстраняване офертата на всеки участник, който не представи цени за всички продукти описани в образците за съответната обособена позиция. Офертата се отстранява при непредставяне на една или повече цени на продукти от образците. При оценяването на офертите за обособени позиции ІІІ и ІV, комисията ще предложи за отстраняване офертата на всеки участник, който е посочил цена на даден продукт, без да е изписал наименованието на производителя на продукта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Възложителя. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие и при изготвяне на офертата да се придържат точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от тях. Офертата се попълва на български език, включително и когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице. Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф „Вярно с оригинала”, да са подписани и да са подпечатани (ако участникът разполага с печат). По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции съгласно изискванията на настоящата документация. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, всички документи, приложени към офертата, които са на чужд език се представят и в превод, а в изрично предвидените в настоящата документация случаи – в официален превод. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Когато документите или част от тях се представят от участниците – чуждестранни лица и в превод на български език, то в случай на противоречие между текстовете на чуждестранния и български език с предимство ще се ползва текста на български език. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата документация, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи справка-декларация, относно всички транспортни средства, които са на негово разположение за срока на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има собствен или нает транспорт- минимум 1 /едно/ транспортно средство за превоз на хранителни продукти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: «Цена» ; тежест: 40
Показател: «Разнообразие на предлаганите продукти» ; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, участниците следва да изпратят на мейл: oba@brezovo.bg точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.11.2015 г.  Час: 13:00
Място

В заседателната сграда на Общинска администрация гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове. В интернет страницата на Възложителя в "Профил на купувача" се публикуват всички отговори на запитвания, както и там ще се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти поне два дни преди тази дата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

При условията на чл.120, ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия
1) Кратко описание

Доставка на хляб и хлебни изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Прогнозна стойност на доставката 13 800 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
13800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2016 г. , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сухи продукти и други хранителни стоки
1) Кратко описание

Доставка на сухи продукти и други хранителни стоки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15890000

Описание:

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност на доставките 26 200 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
26200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2016 г. , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставки на мляко и млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 31 100 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
31100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2016 г. , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Месо, месни и други продукти
1) Кратко описание

Доставки на месо, месни и други продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Прогносна стойност 74 700 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
74700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2016 г. , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Зеленчукови и плодови консерви
1) Кратко описание

Доставки на зеленчукови и и плодови консерви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 12 700 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
12700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.03.2016 г. , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

доставки на плодове и зеленчуци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени

3) Количество или обем

Прогнозна стойност 11 500 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
11500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2016 г. , Крайна дата 31.12.2016 г.