Версия за печат

01259-2015-0002

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Услуги


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

01259-2015-0002

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Услуги

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Дейности по охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район „Красна поляна".


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване

номер на решението

РД 09-11-292

от

31.08.2015 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Вълчев Чакъров
Длъжност: Кмет на район Красна поляна