Версия за печат

00733-2015-0009

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 269 от 28.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Братан Шукеров АД, бул. България № 2, За: Недялка Стаевска, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@abv.bg, Факс: 0301 62549

Място/места за контакт: Виктория Санкова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150928ukxn2612503.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150928ukxn2612503.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на 200 000 литра +/- 30% газьол за отопление - код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 09135100-5 за нуждите на "МБАЛ - Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл. 91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Марин Димитров Даракчиев
Длъжност: Изпълнителен директор