00848-2010-0003

BG-Кърджали:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hospital-kj.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.hospital-kj.com/procurement5/view/3.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 139 от 22.06.2010 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00848-2010-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Събиране, обработка и унищожаване на опасни биологични и болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5 от 10.09.2010 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕКОСТЕР ООД; ЕИК126649880, ул.Цар Самуил №3-9, Р България 6300, Хасково, Тел.: 037 382741

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Събиране, обработка и унищожаване на опасни биологични и болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност посочена в договора
540000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 73.97% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорените количества за събиране, обработка и унищожаване на биологични и болнични отпадъци в договора са прогнозни и ориентировъчни. Точното количество на събраните и обработени болнични отпадъци зависят от преминалите болни в лечебното заведение.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
399414.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали