Версия за печат

00662-2015-0009

BG-Раднево: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раднево, ул. Митьо Станев № 1, За: Димитър Димитров, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 82072, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280

Място/места за контакт: Община Раднево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina.radnevo.net; radnevo.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=64.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раднево за сграда - Жилищен блок, с административен адрес: гр.Раднево, ул. „Тунджа” № 2, зона-I, кв. 68”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Раднево
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раднево за сграда - Жилищен блок, с административен адрес: гр.Раднево, ул. „Тунджа” № 2, зона-I, кв. 68”. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилна жилищна сграда, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в нея, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилната жилищна сграда ще допринесе за: - по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; - подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; - осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71000000, 45200000, 71700000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Услуги по наблюдение и контрол

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като максималният финансов ресурс по поръчката е в размер на 480000,00 лева (четиристотин и осемдесет хиляди лева) без ДДС или 576000,00 лева (петстотин, седемдесет и шест хиляди лева) с вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
480000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие:Гаранцията за участие може да се внесе парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Гаранцията за участие е в размер на 4000.00 (четири хиляди лева).Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя (Приложение № 15), със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: Банка: „Общинска банка” АД, Офис гр. Раднево,Банков код (BIC): SOMBBGSF, (IBAN): BG 79 SOMB 9130 3339 7068 01. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Комисията.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61, чл. 62 и чл. 62а от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без включен ДДС.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка представя банковата гаранция (Приложение № 16) или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Срок на валидност на гаранцията за изпълнение - 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписване на акт обр. 15 или на протокола, аналогичен на акт обр. 15.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Гаранция за обезпечение на размера на авансовото плащане по чл. 8, ал. 1, т. 2.1. от проекта на договор. Представя се към момента на първото авансово плащане под формата и размера, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма) - http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

ІІІ.1.4) Други особени условия

На осн. чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът от 40 дни за получаване на офертите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП се намалява с 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по ел. път и с още 5 дни, т.к. от датата на публ. на обявлението е предоставен пълен достъп до документацията, ведно с техническите проекти, представляващи неразделна част от нея, на 109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=64

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата трябва да се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика части: Плик 1–„Документи за подбор”, в който се поставят документи и образци, съдържащи информация за правното състояние и технически възможности на участника; Плик 2–„Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката; Плик 3–„Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на поръчката. 1. Съпроводително писмо към оферта (Прил.№ 2) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. 2. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата (Прил.№ 2.1.), 3.Административни сведения за участника/Представяне на участника (Прил.№ 1) в оригинал, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.б) Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предл. първо), т. 2а (предл. първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал)(Прил.№ 6). При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и подават декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – Прил.№ 6а.в) доказателство за упражняване на професионална дейност, съгласно т. 1 от посочения по-долу критерий за подбор, включващ изискване за регистрация - Участникът трябва да има регистрация в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, а именно ІІІ-та категория или регистрация в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.За доказване на това изискване се представят:-Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (трета категория) - (заверено копие). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава;В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава някой от документите, посочени по-горе, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител на поръчката се задължава при подписване на договора да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС.; Продължава в р-л VІ.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка или годишен финансов отчет. В последния случай, ако същият е публикуван в публичен регистър, участникът само декларира това обстоятелство с декларация в свободен текст и посочва регистъра, в който е публикуван отчета.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага със свободен финансов ресурс в размер на не по-малко от 150000.00 лв. (сто и петдесет хиляди лева).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка (Приложение № 11), и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности 2. Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 12); Автобиографии на експертите по образец с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката (Приложение № 12а); Декларация за ангажираност на експерта (Приложение № 12б). 3. Декларация (Приложение № 13) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие) 5. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие) 6. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара в Република България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се доказва от участника в обединението, който ще изпълни строителството.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум едно строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.Под еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират строителства за прилагане на енергоефективни мерки в обществени сгради. 2.Участникът трябва да разполага с екип от експерти за осъществяване дейностите, в изпълнение на поръчката. Минималният брой лица в екипа е:-1 (един) ръководител проект, -Проектантски екип - 9 (девет) експерта, - Екип за изпълнение на СМР – 1 (един) Технически ръководител и 4 (четири) ключови експерти.Ръководител проект-Образование: висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на инженерните науки или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област; Общ професионален опит: мин.5 г. като ръководител на проекти в областта на строителството. Проектантски екип: Архитект - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;и мин.3г. професионален опит по специалността;Конструктор-да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;и мин.3г. професионален опит по специалността;Проектант част "ВиК" - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;и мин.3г. професионален опит по специалността;Проектант част "Енергийна ефективност" - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП и лиценз за изпълнение на този вид дейност;и мин.3г. професионален опит по специалността;Проектант част ОВК - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;и мин. 3г. професионален опит по специалността;Проектант част Електрическа - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;и мин. 3г. професионален опит по специалността;Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;и мин. 3г. професионален опит по специалността; Проектант част Пожарна безопастност - да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;и мин. 3г. професионален опит по специалността;Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците – инженер - • да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; и мин.3г. професионален опит по специалността. Екип за изпълнене на СМР: Технически ръководител - да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; и общ професионален опит: мин.5 г. опит като технически ръководител на обекти в областта на строителството; Специалист по електротехника -Висше образование, магистърска степен инженер "Електротехника" и 3 г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Специалист по водоснабдяване и канализация - Висше образование, магистърска степен инженер "Водоснабдяване и канализация" и 3 г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Специалист по отопление и вентилация - Висше образование, магистърска степен инженер "Топлотехника" и 3 г. опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Специалист за контрол по качеството (отговорник по качеството) - Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна, Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент и 3 г. опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР. 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: Заваръчен апарат-2 бр.; Оградни пана- 200 м.л.;Тръбно скеле-2000 м2; Пробивна техника- 5 бр.; Лекотоварни автомобили-2 бр. продължава в раздел VІ. 3 Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка: включва Стратегия на участника и Оценка на риска; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на строителството; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на проектирането; тежест: 10
Показател: Финансов показател; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на общинска администрация, зала 315, гр. Раднево, ул. Митьо Станев № 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от р-л ІІІ.2.1 - 2). Участниците следва да разполагат с валидна застрахователна полица за професионална отговорност в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, придружена от декларация (свободен текст), че застраховката ще се поддържа през целия период на договора. Обстоятелството се доказва чрез представяне на заверено копие на застрахователната полица, както и декларацията за поддържане на застраховката през периода на договора. (В случай, че участникът е обединение, изискването за представяне на „Застраховка“ се покрива от всички участник, който ще изпълнява дейности по проектиране.). 4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.5.Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Прил.5).6.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(Прил.№ 7). 7.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по образец Прил.№ 8). 8.Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (Прил.№ 9).9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал (Прил.№ 10) с приложение декларация според чл. 47, ал. 8 от ЗОП.10.Документи за технически възможности съгл. р-л ІІІ.2.3. 11.Документи за финансово и икономическо състояние съгл. р-л ІІІ.2.2.; 12.Документ за внесена гаранция за участие - копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банковата гаранция за участие. 13.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по образец (Прил. № 17);14.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Прил.№ 18). Продължение от р-л ІІІ.2.3. 4.Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 5. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 6. Участникът трябва да има разработена и внедрена система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ