Версия за печат

00848-2012-0008

BG-Кърджали:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломарски №53, За: Снежана Карагьозова, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.hospital-kj.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.hospital-kj.com/procurement5/view/25.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 133 от 28.06.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00848-2012-0008
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали, след писменни периодични заявки от страна на възложителя.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 15.10.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

САЛКО ООД; ЕИК108551871, ул.Язовирска №6, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62390

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти по обособени позици № 8 /Консервирани плодове и зеленчуци/ и 11 /Масла и мазнини/

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
49167.5 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

25.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 10
Причини за забавянето: Имаше постъпила жалба срещу решението за определяне на изпълнител и до излизането на решението на ВАС и сключване на новия договор възложителят извършваше доставки на хранителни продукти по този договор.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 80.66% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорените количества хранителни продукти към приложенията в договора са прогнозни и ориентировъчни. Точното количество на доставените хранителни продукти зависят от потребностите на лечебното заведение и от преминалите болни .
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
39657.74 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

25.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр.Кърджали