Версия за печат

01605-2015-0020

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Б. Николова; инж.Е. Андонова, РБългария 1080, София, Тел.: 02 9800494 ; 0886 301815, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки ;отдел Енергийна ефективност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavkamontaj-i-vuvejdane-v-eksploataciia-na-izmervatelni-sistemi-za-tiagova-elektroenergiia-na-2.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия на 2 бр.ЕМВ серия 32 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: - Локомотивно депо София с адрес: гр. София, ул. “Заводска” №1
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия на 2 бр.ЕМВ серия 32 за нуждите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД , съгласно техническите изисквания на Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38554000

Описание:

Електромери

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 бр.измервателни системи за търговско измерване на тягова електроенергия.

Прогнозна стойност без ДДС
42848 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие, представляваща абсолютна сума в размер на 400,00 лв. със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти за участие. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал в полза на Възложителя, съгласно приложен образец - Приложение № 12 към документацията за участие или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя, "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София, IBAN BG57 UBBS 80021052226520. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя: неотменяема банкова гаранция в оригинал, съгласно приложения образец Приложение №13 към документацията за участие, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора, или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520. Условията за учредяване, задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор – Приложение №11 от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път, в лева,съгласно проекта на договор , в срок от 30 дни ,след представяне на необходимите документи за изпълнени дейности по съответните етапи на договора : /-приемо-предавателни протоколи:-удостоверения за одобрен тип от " Български институт по метерология" или еквивалентен оторизиран орган в съответната страна, членка на ЕС в която, е извършена проверката за елементите на Системата за търговско измерване на тягова електроенергия / СТИТЕ /: Измервателен токов трансформатор средно напрежение :Електронен електромер с вграден модем : -протоколи тип "С" за измерване на и протоколиране на СТИТЕ : - протоколи за въвеждане на СТИТЕ в експлоатация: -оригинална/и фактура/и, издадена/ и на " БДЖ- Пътнически превози " ЕООД ,с адрес - 1080 ,гр.София ,ул. "Иван Вазов " № 3,която освен задължителните реквизити да съдържа : № и предмет на договора : -технически паспорт на всяка Система за търговско измерване на тягова електроенергия : - сертификати за качество на използваните материали и консумативи за измерителните системи : - гаранционни карти на елементите на измерителните системи от завода производител : - инструкция /ръководство /за ползването им .

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/ или юридически лица, следва да се регистрира в регистър Булстат.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на обявените от Възложителя . 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП и, в) декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015 год. /оторизационно писмо, пълномощно дистрибуторски договор и др./ 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а) и б), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника/офертата (оригинал) – представя се, когато представянето на участника/офертата не е подписано/а от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на участника/офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника/. 6.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 6.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. 7. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 / обр. 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Продължава в Раздел VІ.3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите за участие, с посочване на стойностите, датите, и получателите, подписан от участника, съгласно образеца Приложение № 7 към документацията за участие, заедно с доказателство за извършена доставка, което може да се предостави под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за доставката. Критерий за допустимост: Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под "еднаква доставка" следва да се разбира – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за търговско измерване на електрически локомотиви и електромотрисни влакове. Под "сходни доставки" следва да се разбира – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за търговско измерване на електроенергия на електрически превозни средства. 2. Копие на валиден Сертификат ISO 9001:2008 / или еквивалент на него /, заверено от участника за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на участника. 3. Копие на удостоверения /или друг документ/ за одобрен тип от “Български институт по метрология” или еквивалентен оторизиран орган на съответната страна, членка на ЕС в която, е извършена проверката съгласно Закона за измерванията за елементите на Системата за търговско измерване на тягова електроенергия за ЕТПС, /електромери с вграден модем, измервателни напреженови трансформатори средно напрежение, измервателни токови трансформатори средно напрежение/. 4. Списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП, на техническите лица, отговарящи за проектирането, монтажа и въвеждане в експлоатация на СТИТЕ, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството, съгласно Наредба № 16-116 за „Техническа екплоатация на електрообзавеждането“ и „Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, по образец /Приложение № 8/. 5. Списък съгласно чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП, с посочване на професионалната квалификация на ръководния и експертен състав на участника, съгласно Наредба № 16-116 за „Техническа екплоатация на електрообзавеждането “ и „ Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, по образец /Приложение №8-А/.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 50
Показател: Техническо предложение ; тежест: 50
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.10.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на" БДЖ-Пътнически превози": www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.10.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

1080 гр.София, ул."Иван Вазов" №3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато, е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Документи за гаранция за участие в оригинал. 9. Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата: 9.1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или чл.47 , ал.1, ал.2, т .5 и ал.5 от ЗОП. 9.2.В случай, че за участник се установи, че е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 9.3. Офертите следва да бъдат валидни за срок не по кратък от 150 (сто и петдесет) дни от крайния срок, определен за подаването им, посочен в обявлението за процедурата. Оферти с по-кратък срок на валидност няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране от Възложителя и ще бъдат предлагани за отстраняване от процедурата. 9.4. В офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции – това е основание за отстраняване на допусналия ги участник.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ