00073-2015-0029

BG-Велико Търново: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Явор Иванов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619251; 062 619229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/357/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Иво Лазаров - Началник на отдел ОЦУИГ, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619108

Място/места за контакт: Общински център за услуги и информация на гражданите

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция – 2 Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива при необходимост и изграждане на видеонаблюдение по проект реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново" Видове дейности, които ще се извършват при изпълнението на предмета на поръчката: 1 Инсталиране на охранителни камери и видеонаблюдение 2 Видеоконтролери за наблюдение и запис за персонални компютри 3 Наблюдение на обекти в реално време през интернет. 4 Монтаж на DVR- системи, в това число преглед на състоянието на изградените системи и отстраняване на евентуални неизправности след заявка от възложителя;Безплатна профилактика на системите в гаранция, контрол на записващите устройства и съхранение на записите; изграждане на допълнителни елементи към изградените системи: камери, устройства за наблюдение в реално време /при наличие на интернет комуникации до системата/ и др. При необходимост Изпълнителят е длъжен да извършва и допълнително възложени дейности и да изгради видеонаблюдение и на допълнително възложени от Възложителя обекти.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите обект на поръчката са в количество и обем според конкретните нужди на възложителя за позиция 1. За Позиция 2 количеството и обема са в съответствие с изготвения проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново

Стойност, без да се включва ДДС
320000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:А) депозит на парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново:BG97SOMB91303324758001,BIC КОД:SOMBBGSF;Б)банк. гаранция в полза на Община В. Търново.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие,съответно за изпълнение.Когато участ-ът или изпълнителя е обединение,което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Условия на гаранцията за участие(ГУ):Размерът на ГУ е определен, съобразно условията на чл. 59, ал.2 от ЗОП, съответно: За Позиция 1 в размер на 2000 лв., а за Позиция 2 - 1200 лв. Ако участ-ът представя банк. гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал, безусловна и неотменима, със срок на валидност–задължително не по-малък от срока на валидност на офертата–180 кал. дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.При представяне на ГУ, в платежното нареждане или в банк. гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП или номера на решението за откриване на процедурата.Задържането, освобождаването и усвояването на ГУ става при усл-ята и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.В-лят има право до решаване на спора да задържи ГУ на уча-к в процедура за възлагане на общ. поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.В-лят има право да усвои ГУ независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи д-р за общ. поръчка. Въз-лят освобождава ГУ на отстранените участници в срок 5 раб. дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.В-лят освобождава ГУ на класираните на 1-во и 2-ро място участници–след сключване на договора за общ.поръчка, а на останалите класирани участници– в срок 5раб. дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 раб.дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Условия на гаранцията за изпълнение(ГИ): Задължение за представяне на ГИ възниква само за участника, определен за изпълнител на общ. поръчка. ГИ е в размер на 3% от стойността на общ. поръчка за съответната позиция, която се изчислява според Ценовото предложение на избрания за изпълнител. В случай, че участникът представя банк. гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал,безусловна и неотменима, със срок на валидност задължително с 2 месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора.След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не. Банк. гаранция за изпълнение трябва да съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на В-ля в срок от 3 раб. дни сумата в размер, представляващ ГИ, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от В-ля, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане ГИ или за упражняване на правата по банк. гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.Условия на банк. гаранция за аванс:При желание за аванс изпълнителят представя банк. гаранция,безусловна и неотменима, за авансово плащане. Банк. гаранция за авансово плащане трябва да дава възможност въз-лят да упражни правата по нея ако декларира пред банката,че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпъл-ля, за упражняването на правата на възложителя по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.”Образ. на банк. гаранции са примерни, като ще се допускат банк. гаранции, изготвени по обр. на банката, ако съдържат изискуемите усл-я.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорната цена за изпълнението на дейностите при условията на договора в срок от 20 (двадесет) работни дни след датата на подписването на приемно-предавателен протокол за предаване и одобраване на изграденото от Възложителя и срещу представяне на оригинална фактура. Плащанията по договора ще се извършват в лева по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, в които: се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява. - се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението. - да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; чe всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението. В случай че в договора за обединение не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът може да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. 2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3. Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 3.Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 6) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 7), според формата на гаранцията за участие.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка; 7. Декларация, че вложените материали ще бъдат с гаранция, оригинални, неупотребявани - Образец №10; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– Образец № 11; Продължава в VІ.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

И за двете позиции участникът следва да представи : 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За нуждите на обществената поръчка услуги със сходен предмет са такива, свързани с изграждане и/или реконструкция на системи за видеонаблюдение, заедно с доказателство за извършената услуга; 2.Участникът следва да приложи списък на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата - Образец № 9; 3. Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Към т. 1.Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга през последните три години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, която да е с предмет еднакъв или сходен с дейностите попадащи в обхвата на позицията. Към т. 2 Изпълнителят да има на разполож.: мин. 1 експерт, който да осъществява цялостното ръководство при реализ. изграждането на системата, с образовтелно-квалификационна степен - магистър в сферата на компютърни или информационни технологии; не по-малко от 2 /двама/ служители с квалификация в областта на електрическите системи. Към т.3 Участникът да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с този на предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: За обособена Позиция 1 - К = Ц х 50% + Т х 50 %; Където Ц = Ц1(Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.I от Техническата спецификация) + Ц2(Цена за предлагана система за видеонаблюдение, съгласно т.II от Техническата спецификация) + Ц3(Цена представляваща общ сбор от единичните цени, съгласно т.ІІІ от Техническата спецификация), а Т= Г(Предлаган срок за гаранционна поддръжка)+С1(Срок за доставка и изграждане на възложеното)+С2(Срок за отстраняване на повреди /в работни дни/); тежест: 100
Показател: За обособена позиция 2 - К= Ц х 50% + Т х 50%; Където Ц е предложената цена съгласно количествена сметка в съответствие с предвиденото по проекта, а Т= Г(Предлаган срок за гаранционна поддръжка)+С1(Срок за доставка и изграждане на възложеното)+С2(Срок за отстраняване на повреди /в работни дни/) ; тежест: 100
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на профила на купувача на интернет адрес, посочен в І.1 от обявлението. Няма изискване документацията за участие да се получава на място. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. Ако участниците желаят да получат отпечатан екземпляр на документацията за участие, същата е платима в горепосоченият размер. При желание на заинтересованото лице отпечатана документация за участие в откритата процедура може да бъде получена всеки работен ден в стая 317 в сградата на Община В. Търново до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 10 /десет/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. При желание от заинтересованото лице получаване на отпечатаната документация за участие може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/ 619 251 или на и-мейл: mop_vt@abv.bg с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.11.2015 г.  Час: 14:00
Място

В административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велико Търново.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост.
1) Кратко описание

Предмета на позицията е изграждане на нови системи за видеонаблюдение съгласно техническата спецификация по поръчката, при възниканала нужда и осигурено финансиране от страна на възложителя. В обхвата на дейнсотите се включва и поддръжка на съществуващи системи за видеонаблюдение, която включва диагностика и отстраняване на повреди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение

3) Количество или обем

Обема се определя съгласно нуждите на възложителя и осигуреното финансиране, както и от необходимостта от поддръжка.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново
1) Кратко описание

В предмета на позицията попада изграждането на система за видеонаблюдение според предварително изготвен проект, който е част от проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново. изпълнителят по позицията лседва да се съобразява с този проект при изпълнението на поръчката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение

3) Количество или обем

Количеството и обема на дейностите е наличен в изготвенета количествена сметка част от проекта.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Дейностите по тази обособена позиция ще започнат да се извършват при осигурено финансиране от страна на възложителя.