Версия за печат

01605-2015-0019

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова; инж.Милчо Илиев, Република България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0886 316910, E-mail: krivanova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на пътнически вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-okomplektovane-na-podavanite-za-planov-remont-putnicheski-vagoni.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
склад на Възложителя - ОП депо Надежда, гр. София, бул. „Стефансон” №5.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на обществената поръчка е разделен на 16 обособени позиции, подробно описани в приложение Б на обявлението.

Стойност, без да се включва ДДС
2160554.44 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие се представя поотделно за всяка отделна обособена позиция, в размер определен от Възложителя, както следва: обособена позиция №1 – 2100 лв.; обособена позиция №2 – 550 лв.; обособена позиция №3 – 1200 лв.; обособена позиция №4 – 1100 лв.; обособена позиция №5 – 780 лв.; обособена позиция №6 – 220 лв.; обособена позиция №7 – 130 лв.; обособена позиция №8 – 25 лв.; обособена позиция №9 – 1100 лв.; обособена позиция №10 – 160 лв.; обособена позиция №11 – 200 лв.; обособена позиция №12 – 890 лв.; обособена позиция №13 – 270 лв.; обособена позиция №14 – 65 лв.; обособена позиция №15 – 1500 лв.; обособена позиция №16 – 280 лв. със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти за участие. Гаранцията за участие се представя по под формата на неотменяема банкова гаранция по приложения към документацията образец Приложение №11 със срок на валидност 180 дни след крайния срок за получаване на офертата или парична сума (депозит), внесена по сметката на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в лева в Банка ОББ, клон „Света София”, IBAN: BG 57UBBS80021052226520, BIC: UBBSBGSF. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение № 12 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по преценка на Изпълнителя, в размер на 5 % от стойността на договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Условията за учредяването, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, Приложение №10 към документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извърши по банков път, в лева в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка на партидата и представяне на документите съгласно т.4.2 от проекто-договора от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения отговарящи на изискванията на ЗОП и документацията за участие. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, в) декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 год. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./ 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника/офертата (оригинал) –представя се, когато представянето на участника/офертата не е подписано/а от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на участника/офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника/. 6.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 6.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Копие на валиден „Сертификат за функция по поддържане на ПЖПС”, издаден по чл.62б, ал.3, т.2 от Наредба №59 за управление на безопасността в железопътния транспорт. 2. Валиден сертификати от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на участника, копие заверено от участника. 3. Валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя, копие заверено от участника. 4. Декларация за съответствие на предлаганите резервни части /изделия със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена от производителя или упълномощен негов представител. Представя се за всяка една резервна част/изделие или група резервни части/изделия от обособената позиция. 5. За обособена позиция № 9 - „Доставка на резервни части за пневматично и електропневматично оборудване и управление” 1) Списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция ( в частност за челни въздухоспирателни кранове), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите за участие, с посочване на стойностите, датите, и получателите, подписан от участника, съгласно образеца приложение № 7 към документацията за участие, заедно с доказателство за извършена доставка, поне едно от който да е издадено от ж.п. превозвачи от ЕС със статус „активен член” на UIC. Доказателството може да се предостави под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2) Документ за одобрение/допускане на производителя за производство на челни въздухоспирателни кранове – издаден от ж.п. превозвачи от ЕС със статус „активен член” на UIC или документи/протоколи от проведени изпитания от „вид 2.2” съгласно т.3.2 от БДС EN 10204:2005, в съответствие с изискванията минимум на следните точки на БДС EN 14601:2005+A1:2010 или негов еквивалент: т.5.3.2 – физични и геометрични характеристики; т.5.3.4 – проходимост, включително и на отвора за обезвъздушаване; т.5.3.3 – момент (сила) на отваряне/затваряне и проверка на надеждността на фиксирането на ръкохватката в крайните положения; т.5.3.5 – хидравличен тест (водна проба); т.5.3.7 – проба на плътност. Изпитват се минимум 2 (два – един ляв и един десен) броя пробни образци кранове от серийното производство. Изпитанията се провеждат от акредитиран орган/лаборатория, регистриран в страна член на ЕС или от лаборатория на производителя. 6. За обособена позиция № 12- „Доставка на резервни части за вътрешно оборудване и водна инсталация” - Декларация от участника, че вентилационната система, твърдите нетермопластични материали, текстилните изделия, гумени уплътнения за врати и прозорци, пенливите материали, вътрешните обшивки, модулните панели, твърдите термопластични материали, седалките и платовете за тапицирането им да отговарят на изискванията на фиш UIC 564-2 минимум клас В. 7. За обособена позиция № 16 - „Доставка на пружини буксови, люлчени и прозоречни” - Документ за одобряване на производителя (или квалификация на изделието) за съответствие на продукта (за пружини от буксово и люлково ресорно окачване на пътнически вагони) с изискванията на фиш UIC 822 (или с БДС EN13298), издаден от акредитиран орган/лаборатория - регистрирана в ЕС.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.11.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
02.11.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 7. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 / образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Документ за гаранция/и за участие в оригинал. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП и в случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на електрическа подвагонна и вътрешна инсталация.
1) Кратко описание

Доставка на електрическа подвагонна и вътрешна инсталация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
429068.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: - монтажна схема на подвагонната инсталация или изделието – изготвена от участника; - спецификация на вложените кабели /по видове и метраж/ и елементи, съгласно монтажната схема, изготвена от участника
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на високоволтови контактори.
1) Кратко описание

Доставка на високоволтови контактори.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
111600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на трансформатори и дросели.
1) Кратко описание

Доставка на трансформатори и дросели.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
244593 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: схеми на трансформаторите и дроселите заверени от производителя за 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на електрически кабели.
1) Кратко описание

Доставка на електрически кабели.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
235500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на междувагонни и съединителни кабели.
1) Кратко описание

Доставка на междувагонни и съединителни кабели

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
157248 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на релета, контактори, термични защити, бутони, измервателни уреди, датчици и термостати.
1) Кратко описание

Доставка на релета, контактори, термични защити, бутони, измервателни уреди, датчици и термостати.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45925 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за осветителна и озвучителна инсталация.
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за осветителна и озвучителна инсталация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26964.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Доставка на предпазители.
1) Кратко описание

Доставка на предпазители.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5248 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за пневматично и електропневматично оборудване и управление.
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за пневматично и електропневматично оборудване и управление.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
223903.04 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: техническа документация – работни чертежи на предлаганите челни въздухоспирателни (акерманови) кранове (ляво и дясно изпълнение), изготвени и заверени от производителя за 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Доставка на колоосни датчици и токоотнемащи устройства.
1) Кратко описание

Доставка на колоосни датчици и токоотнемащи устройства.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33184 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: чертежи на импулсните/колоосните/ датчици, заверени от производителя за 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Доставка на стъкла и стъклопакети.
1) Кратко описание

Доставка на стъкла и стъклопакети.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41527.54 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: - техническа документация – работни чертежи на предлаганите стъклопакети и стъкла, изготвени и заверени от производителя за производство за 2015/2016 г., с оригинален подпис и печат; - декларация, че стъклопакетите и стъклата се произвеждат при едни и същи производствени условия и едни и същи режими на обработка.
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за вътрешно оборудване и водна инсталация.
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за вътрешно оборудване и водна инсталация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
178397.66 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за високоволтова инсталация.
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за високоволтова инсталация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
55818 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Доставка на въздушни резервоари за спирачна система.
1) Кратко описание

Доставка на въздушни резервоари за спирачна система.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13621 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: - проектна документация съгласно Приложение С на БДС EN 286-3 или еквивалент за всеки вид/типоразмер резервоар, изготвени и заверени от производителя за 2015/2016 г., с оригинален подпис и печат; - образец на техническо досие на всеки вид/типоразмер резервоар в съответствие с т.15 на БДС EN 286-3 или еквивалент, изготвени и заверени от производителя за 2015/2016 г., с оригинален подпис и печат;
Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Доставка на главни разпределителни електрически табла.
1) Кратко описание

Доставка на главни разпределителни електрически табла.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Доставка на пружини буксови, люлчени и прозоречни.
1) Кратко описание

Доставка на пружини буксови, люлчени и прозоречни.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Съгласно спецификация неразделна част от документациатя за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
57756 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

В плик - Предложение за изпълнение на поръчката: работни чертежи на пружините, заверени за 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат от производителя.