00689-2015-0016

BG-Ямбол: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова- началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://tundzha.net/profil-na-kupuvacha/149-protzeduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki/3430-qsmetosabirane-i-smetoizvozvane-na-tvardi-bitovi-otpadatzi-tbo-ot-44-naseleni-mesta-na-teritoriyata-na-obshtina-qtundzhaq.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Тунджа, пл. Освобождение 1, За: Нейка Кожухарова- Деловодител, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684209, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661575

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: дейносттите по сметосъбиране на твърди битови отпадъци (ТБО) обхващат 44 населени места на територията на община „Тунджа”, а сметоизвозването им ще се извърши до Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Харманли.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка включва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) в т.ч. едрогабаритни битови отпадъци от населените места на територията на община Тунджа. Отпадъци, които се обслужват и са предмет на поръчката са твърдите битови отпадъци (ТБО), които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, на администрации, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на производствени и опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Към настоящия момент сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци на територията на Община Тунджа, се извършва, като битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър” с обем 1,10 куб.м. и кофи тип „Мева” с обем 0,12 куб.м. 0,11 куб.м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90511000, 90513000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозното количество ТБО годишно в тона на база количества за 2014г. по населени места на територията на община „Тунджа” е 2928 тона.

Прогнозна стойност без ДДС
389690.16 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.01.2016 г. 

Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в откритата процедура. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката и може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване като в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община „Тунджа”: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р. България Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG30IABG70943300435600 Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за Изпълнител да представи гаранция за изпълнение. Внесената гаранция за изпълнение се освобождава в срок до 30 дни след изпълнение на договора, като Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение при разваляне на договора по вина на Изпълнителя. Възложителят има право да приспадне от внесената гаранция за изпълнение всички дължими суми за неустойки по договора и за претърпени вреди в следствие виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя. В случаите, когато участникът, определен за изпълнител, при сключване на договора избере представяне на банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да отговаря на условията по приложения в документацията Образец № 17. * Образеца на банкова гаранция е примерен и в случай, че съответната банка ползва свой образец е достатъчно да отговаря на изискванията на ЗОП и условията на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Прогнозна стойност на поръчката е както следва: Обща прогнозна стойност на поръчката - 389 690.16 лв. без ДДС за период от 12 месеца. Прогнозна стойност за един месец - 32 474,18 без включен ДДС. Финансиране – Финансирането ще се извършва от общинския бюджет със средства от събрани такси „битови отпадъци” и други. Начин на плащане- плащането за изпълнени услуги ще се извърши в български лева по банков път на посочена от Изпълнителя банкова сметка.Възложителят ще заплаща на изпълнителя за действително извършените видове и количества работи по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО ежемесечно по единични цени, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя в срок до 30 дни след представяне на одобрени първични документи – констативни протоколи, кантарни бележки за предадени за депониранe отпадъци и фактури. Общата цена за услугата на месец, предмет на настоящата поръчка се определя като сбор от месечните стойности на услугата по населени места, съобразно предложените от участника единични цени по видове съдове, техния брой и честота на извозването им.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в откритата процедура може да бъде всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения.Админ. изискв. съгл.чл.47,ал.1,т.1,б.„а”– д”,т.2,т.3 и т.4,ал.2,т.2 предл. първо и ал.5 от ЗОП;Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран:за престъпление против финанс.,данъчната или осигурителната с-ма, включително изпиране на пари,по чл.253-260 от НК;за подкуп по чл.301-307 от НК;за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;за престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК;за престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК.б)Участникът да не е обявен в несъстоятелност;в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгл. националните закони и подзаконови актове;г) Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК към държавата и към община,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или има задължения за данъци или вноски за соц. осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност„сметосъбиране и сметоизвозване”,съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;е) Участникът да няма лица по чл.47,ал.4 от ЗОП,които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;ж)Участникът да не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от ЗПУКИ.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,телефон и по възможност–факс и електр. адрес.Пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика,както следва:Плик №1 с надпис„Документи за подбор“, в който се поставят документите и информацията по чл.56, ал.1,т.1 - 6,8,11-14 от ЗОП, изисквани от възложителя.Докум. в Плик №1 се изготвят съгл. настоящите указания и по приложените в документацията образци.Плик №1 следва да съдържа документите:Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника-Обр.1;Представяне на участник–Обр. 2;Копие на разрешение или регистрация съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците; Заверено копие от лиценз за извършване на превоз на товари, издаден по реда на чл. 6-11 от ЗАП и Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ.Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата(когато офертата не е подписана от лицето представляващо участника);Декл. от участник по чл.47, ал.9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. ,,а”, ,б”, ,,в”, ,,г” и ,,д”, т.2, т.3 и т.4 и ал. 2, т.2, предл. първо и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП-Обр.3,подписана от всички лица,които представляват участника;Декл.по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП-Обр.4;Д-я за съгласие за участие на подизп. - Обр.№ 4а;*Изпълн. сключва договор за подизпълнение с подизп.,посочени в офертата му.Договор за подизп.,съответно за замяна на подизп. не може да се сключва с лица,които не са посочени в Обр.4;Декл. от подизп. по чл.47,ал.9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б.,,а”,,б”,,,в”,,,г” и ,,д”т.2,т.3 и т.4 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП-Обр.5-представя се от всеки посочен подизп.,подписана от всички лица,които представляват посочения/те подизпълнител/и /ако в офертата има предвидени подизпълнител/и/;Договор/споразумение за създаване на обедин. за участие в обществ.поръчка-копие,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението–и документ,подписан от лицата в обедин.,в който се посочва представляващия;Деклар. от всички членове на обедин./консорциума- обр.№ 8;Прод. в Раздел VІ...
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В документацията за участие Възложителя не е поставил изисквания да се представят доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от Закона за обществените поръчки.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата- /оригинал/ попълва се Образец № 6, като доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на: Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. - Декларация по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОП - попълва се Образец №7; -Валиден сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда (или еквивалент), с обхват в съответствие с предмета на поръчката - заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (във формат по избор на участника), че се задължава по поднови сертификата за периода на изпълнение на поръчката.* Представеният сертификат следва да е в съответствие с разпоредбата на чл.33а от ЗОП. * Съгласно разпоредбата на чл. 51а, ал.1от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. *За целите на чл.51а, ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите, * Под „услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз, следва да се разбират услуги за сметосъбиране и сметоизвозване”. - Участникът следва да разполага минимум със следното техническо оборудване:-Специализирани сметоизвозни автомобили с вариопрес 1:2,5 до 1:3,5 или ротопреса 1:2,5 за обслужване на контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м и кофи тип „Мева”, с Евро 4 и работен обем 20 – 22 м3 – 4 броя;-Самосвал или бордови товарен автомобил – 1 брой;-Колесен многофункционален челен товарач -1 брой. * Всички транспортни средства следва да са застраховани и регистрирани в съответствие с всички действащи нормативни актове, относими във връзка с изпълнение на предмета на поръчката. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 11 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията е публикувана в Профила на Купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена и нейното закупуване не е задължително условие за участие в настоящата обществена поръчка. При поискване от заинтересуваното лице, възложителят е длъжен да му я предостави или изпрати за сметка на лицето, отправило искането. В тези случаи искането следва да бъде придружено от платежен документ. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, че е закупена. Сумата следва да бъде внесена в касата на община „Тунджа” на първи етаж или по банков път на следната сметка: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р.България Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG83IABG70943100438300

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала на община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, гр.Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продълж...от Раздел ІІІ.2.1 Деклар. по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включително миним. цена на труда и условията на труд-Обр.№9;* За изискв. за закрила на заетостта,включително миним. цена на труда и условията на труд,участниците могат да получат необход. инф-я за задълженията,свързани с данъци и осигуровки,закрила на заетостта и условията на труд от НАП,НОИ, АСП,АЗ;Декл.по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор-Обр.№10;Декл. по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСИТДС-Обр. №11, подписана от всички лица,които представляват участника;Декл. по чл.6,ал.2 от ЗМИП-Обр. №12,подписана от законния представител или пълномощника на ЮЛ;Декл. за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП-Обр.№ 13;* Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ документите по чл.56,ал.1,т.1, буква „а” и буква „б” от ЗОП се представят за всяко ФЛ или ЮЛ,включено в обедин.;документите по чл.56,чл.1,т.1, б. „в” и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците,чрез които обединението доказва съответств. си с критериите за подбор по чл.25,ал.2,т.6 от ЗОП.* Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено(с нотариално заверено пълномощно).Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.Плик №2 с надпис„Предложение за изпълнение на поръчката”,в който се поставя Техническо предложение-Обр.№14 и ако е приложимо-деклар. по чл.33,ал.4 от ЗОП по обр. №15;Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”,който съдържа Ценовото предложение -Обр.№16; Предложените от участника единични месечни цени ше останат непроменени за целия срок на изпълнение на договора. При несъответствие между предложените единични месечни цени и посочените анализни цени, валидна ще бъде анализната цена. В случай,че бъде открито такова несъответствие,единичните цени се превеждат от комисията по чл.34 от ЗОП в съответствие с единичните анализни цени на офертата.При несъответствие между предложените единични цени за съответното населено място и общата цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай,че бъде открито такова несъответствие,общата цена се превежда от комисията по чл.34 от ЗОП в съответствие с единичната цена на офертата.В случай, че участникът не е приложил необходимите анализи, доказващи образуването на всяка от посочените единични месечни цени,същият ще бъде отстранен от процедурата. Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената месечна прогнозна стойност.Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима месечна прогнозна стойност.В случай, че ценовото предложение надхвърля максимално допустимaта месечна прогнозна стойност, участникът ще бъде отстранен от процедурата.*Обявлението се изпраща по електронен път съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.5 от ППЗОП и е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тунджа, пл. Освобождение 1, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661584

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ