00425-2015-0006

BG-ВИДИН: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД ГР.ВИДИН, УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 119, За: САШКА РАФАИЛОВА, РБЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 606025, E-mail: httр: /www.mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: httр: /www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: httр: /www.mbal-vidin.com.

Електронен достъп до информация: mbal-vidin.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека и склад за медицински изделия на МБАЛ "Света Петка"АД гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики № 119
Код NUTS: BG311
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин и доставка на медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените средства и медицинските изделия, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията Техническа спецификация (Приложение №1). Предметът на обществената поръчка, включва три обособени позиции. Обособена позиция №1 - лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на позитивния лекарствен списък Обособена позиция №2 - лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък Обособена позиция № 3- медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000, 33140000

Описание:

Разни медикаменти
Медицински консумативи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

общото количество на лекарствени продукти и медицински изделия, подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимото прогнозно количество е описано в приложената към документацията техническа спецификация Приложение № 1

Стойност, без да се включва ДДС
1100000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл. 60 от ЗОП със срок на валидност 200 дни от крайния срок за получаване на офертите: - депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - банкова гаранция в полза на Възложителя; Паричната гаранция може да се внесе по банкова сметка в лева на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин в Банка: Банка: „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03 BIC: CECBBGSF Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е определен съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е посочен в Техническата спецификация (Приложение №1) за всяка номенклатурна единица, включена в Обособена позиция №1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя отложено в срок до 60 дни, след извършена доставка и след представяне на следните документи: -доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС-оригинал; - приемателно-предавателни протоколи-2бр. -писмени заявки, заверени от крайния получател -сертификат за качество

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.2. Заявление за участие в процедурата- по образец;3. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец;4. Декларация за по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 /без б.”е”/, ал. 2 т.1, 2а, 5 и ал. 5 от ЗОП- по образец 5. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законния представител на участника - нотариално заверен документ.6. При участници обединения – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ с подпис и печат на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ с подпис и печат.7. Документ за гаранция за участие. Гаранцията за участие* се представя в една от формите съгласно чл. 60 от ЗОП:- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранни банки, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.- парична сума, преведена по банковата сметка на МБАЛ „Света Петка” АД -Видин в Банка: „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03; BIC: CECBBGSF сметка в лева - платежно нареждане в оригинал или заверено от кандидата копие. *Ако гаранцията за участие е банкова, участникът представя оригинал, ако е парична сума – оригинал на документ за внесена гаранция за участие или заверено от кандидата копие.Към документа за внесена гаранция за участие, е необходимо всеки участник да приложи списък с точно посочване на обособената позиция/номенклатурна единица, за които участникът е подал офертно предложение и съответната стойност на гаранцията за участие за всяка една от тях.8. Декларация за използване на подизпълнител/и в обществената поръчка, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще се извършват, и дела на тяхното участие – по образец. 9. Декларация от подизпълнителя- по образец;10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП –по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За обособена позиция 3: 1. Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и МПС, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по образец;2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и- по образец.Като доказателство за извършената/ните доставка/и 3. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася.4. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на името на участника за внедрена система за управление на качеството, с превод- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;5. Сертификат за качество, ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя с превод - копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;6.Декларации за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”; 7. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл.16, ал.1 ат ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинското изделие с графично изображение „СЕ” маркировка на хартиен или магнитен носител. за обособени позиции 1 и 2 : . 1.Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и МПС които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по образец;2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на бществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и- по образец.Като доказателство за извършената/ните доставка/и Възложителят ще приеме удостоверения или други документи, издадени от получателите на доставките, които съдържат информация за предмета на доставките, стойности и дати на изпълнение.3. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба /РУ/ на ЛП през 2014/2015г., участникът представя декларация, че количествата от ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изтичане срока на договора, в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ;4. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствени продукти – образец;5. Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, с приложение за лекарствените продукти за които се отнася.6. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на името на участника за внедрена система за управление на качеството, с превод- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;7. Сертификат за качество, ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя с превод - копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;8.Декларации за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;9. Лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за участниците, които предлагат такива лекарствени продукти;10.Декларация, че опаковката на лекарствените продукти отговаря на изискванията на Глава VІ от ЗЛПХМ – свободен текст.11. Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите когато участникът е производител –копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;12 .Кратка характеристика на /Инструкция за употреба на предлаганият продукт.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособена позиция 3: 1. Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и МПС, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по образец;2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и- по образец.Като доказателство за извършената/ните доставка/и 3. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася.4. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на името на участника за внедрена система за управление на качеството, с превод- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;5. Сертификат за качество, ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя с превод - копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;6.Декларации за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”; 7. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл.16, ал.1 ат ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинското изделие с графично изображение „СЕ” маркировка на хартиен или магнитен носител. за обособени позиции 1 и 2 : . 1.Декларация, съдържаща информация за персонала, склада и МПС които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по образец;2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на бществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и- по образец.Като доказателство за извършената/ните доставка/и Възложителят ще приеме удостоверения или други документи, издадени от получателите на доставките, които съдържат информация за предмета на доставките, стойности и дати на изпълнение.3. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба /РУ/ на ЛП през 2014/2015г., участникът представя декларация, че количествата от ЛП ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изтичане срока на договора, в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ;4. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствени продукти – образец;5. Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, с приложение за лекарствените продукти за които се отнася.6. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно на името на участника за внедрена система за управление на качеството, с превод- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;7. Сертификат за качество, ISO 9001 : 2008, EN ISO 13485:2003 или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя с превод - копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;8.Декларации за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо- копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;9. Лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за участниците, които предлагат такива лекарствени продукти;10.Декларация, че опаковката на лекарствените продукти отговаря на изискванията на Глава VІ от ЗЛПХМ – свободен текст.11. Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите когато участникът е производител –копие, заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”;12 .Кратка характеристика на /Инструкция за употреба на предлаганият продукт.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN
Условия и начин на плащане

Достъп до настоящата документация е предоставен безплатно на официалната интернет страница на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин http://www.mbal-vidin.com/ Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията.Сумата се внася по банков път, по сметката на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин в Банка: ЦКБ, IBAN: BG17 CECB 9790 10F1 1035 00 - сметка в лева. Документацията за участие се получава от МБАЛ „Света Петка” АД – Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ №119, деловодство - етаж І всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за платена такса.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.11.2015 г.  Час: 13:00
Място

кабинеа на изпълнителния директорна МБАЛ Света Петка АД, гр.Видин ,ул.Цар Симеон Велики № 119, ет.1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък
1) Кратко описание

пълно описание на лекарствените средства, включени в обособената позиция е подробно представено в приложената към документацията техническа спецификация Приложение № 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

пълно описание на лекарствените средства, включени в обособената позиция е подробно представено по лекарствени форми, количество, лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в прриложената към документацията техническа спецификация Приложение № 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
780000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

съгласно чл.25, ал.3, т.3 от ЗОП позицията включва номенклатурни единици. участниците могат да офирират една, няколко или всички номенклатурни единици, включена в обособена позиция №1
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция лекарствени продукти, които не са включени в приложение № 2 на позитивния лекарствен списък
1) Кратко описание

пълно описание на лекарственити средства, включени в обособената позиция е подробно представено в прибожената към документацията техническа спецификация Приложение № 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

3) Количество или обем

пълно описание на лекарственити средства, включени в обособената позиция е подробно представено по лекарствени форми, количество, лекарствено вещество, единица мярка и необходимото прогнозно количество в приложената към документацията техническа спецификация Приложение № 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

съгласно чл.25, ал.3, т.3 от ЗОП включва номенклатурни единици. участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособена позиция № 2
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция медицински изделия необходими за провеждането на хемодиализно лечение в МБАЛ Света Петка АД гр.Видин
1) Кратко описание

пълното описание на поръчката, съответно на медицинските изделия, включени в обособената позиция е подробно представено в приложената към документацията техническа спецификация приложение № 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

пълното описание на поръчката, съответно на медицинските изделия, включени в обособената позиция е подробно представено по изделие, количество, единица мярка и необходимото прогнозно количество в в приложената към документацията техническа спецификация приложение № 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
170000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

съгласно чл.25, ал.3, т.3 от ЗОП включва номенклатурни единици. участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособена поззиция № 3