00425-2015-0006

BG-Видин:

РЕШЕНИЕ

Номер: 989 от 18.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, ул.Цар имеон Велики № 119, За: Светослав Стефанов, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Място/места за контакт: Светослав Стефанов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените средства и медицинските изделия, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията Техническа спецификация (Приложение №1). Оферираните лекарствени продукти и медицински изделия по обособените позиции, трябва да отговарят на данните от техническата спецификация към документацията за участие. Предметът на обществената поръчка, включва три обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението за откриване на обществената поръчка. Обособена позиция №1 - лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на позитивния лекарствен списък Обособена позиция №2 - лекарствени продукти, които не са включени в Приложение № 2 на позитивния лекарствен списък Обособена позиция № 3- медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр.Видин

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защите на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Виолета Илиева Дочкова
Длъжност: Изпълнителен директор