Версия за печат

00766-2015-0003

BG-Русе: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД, ул. Алея Лилия 1, За: Теодора Иванова, РБългария 7002, Русе, Тел.: 082 813962, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg

Място/места за контакт: ул. Алея Лилия 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pulmo-ruse.org.

Адрес на профила на купувача: www.pulmo-ruse.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на лекарствени продукти, за лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Русе ул. Независимост 2
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД за срок от 12 месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
85208.7 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 667370 от 18.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медекс ООД ЕИК 131268894, р-н Младост жк Горубляне бул. Самоковско шосе 1 ТЦ Боила ет. 5, РБългария 1138, София, Тел.: 02 4833362

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 75403.2 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фаркол АД ЕИК 102227154, ул. Сан Стефано 28, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 851721

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3308.83 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Търговска Лига НАЦ АД ЕИК 030276307, бул. Г.М.Димитров 1, РБългария 1172, София, Тел.: 02 9603780

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6496.67 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Медекс ООД ЕИК 131268894 Фаркол АД ЕИК 102227154 Търговска Лига НАЦ АД ЕИК 030276307


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор