00853-2015-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска Асоциация Диабет, Ж.К. Банишора, ул. Подполковник Калитин, бл. 20, За: Светлана Илиева Алексиева, РБългария 1233, София, Тел.: 089 3624142, E-mail: badiabet_op@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.badiabet.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35/2015-05-07-14-40-32.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Социална закрила

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално слаби диабетици"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Населените места в страната, описани в списък към документацията за участие
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравослоно хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хренителни продукти" за един социално-слаб диабетик, включващ: пилешко филе от гърди без кожа –замразено, клас А – 3 броя опаковки по 500 гр.; Риба скумрия в доматен сос –консерва – 1 бр. от 160 гр.; Риба тон в собствен сос – консерва – 1бр. от 185 гр.; Ориз дългозърнест – небланширан - 1 бр. опаковка от 1000 гр.; Леща – 1бр. опаковка от 1000 гр.; Макарони от твърда пшеница – 2 бр. опаковки по 500 гр.; Маслини черни безсолни- 1 бр. опаковка от 500 гр.; Зехтин «Естра върджин» - 1 бр. стъклена бутилка от 500 мл. Предмет на договора: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на пакетирани хранителни продукти – „пакет хранителни продукти” за здравословно хранене на социално - слаби диабетици на цени, при срокове и условия, договорени с настоящия договор.Общата стойност на договора е до 157000 лева без ДДС, ценатана един брой пакет хранителни продукти за един социално слаб диабетик е в размер на 21,56 /двадесет и един лева и петдесет и шест стотинки/ лева без ДДС.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
157000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОП-01-2015

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 672874 от 23.06.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 5-ОП История / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за доставка на хранителни продукти
V.1) Дата на сключване договора
18.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 203467395, ул. 33-ти Свищовски полк №41, РБЪЛГАРИЯ 5250, Свищов, Тел.: 0631 60399, E-mail: nove_1991@abv.bg, Факс: 0631 42575

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 157000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 157000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

В срока за подаване на жалби срещу решение № 2 от 10.08.2015 г. не са постъпили жалби от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Срокът за подаване на жалби е изтекъл на 24.08.2015 г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Ес енд ди корпорейшън "ЕООД, ЕИК 115755582 "ИЙТ-УЕЛ" ЕАД, ЕИК 131449898 "Нове Инженеринг" ЕООД, ЕИК 203467395 "ЛФС" ЕООД, ЕИК 130015233


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор