Версия за печат

00766-2015-0002

BG-Русе: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД, ул. Алея Лилия 1, За: Теодора Иванова, РБългария 7002, Русе, Тел.: 082 813962, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg

Място/места за контакт: ул. Алея Лилия 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pulmo-ruse.org.

Адрес на профила на купувача: www.pulmo-ruse.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Русе ул. Независимост 2
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на медицински консумативи и реактиви за лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД за срок от 12 месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
88625.06 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 667357 от 18.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ел Диагностик ЕИК 131000711, р-н Искър жк Дружба 2 бл. 226 вх. А ет. 4 ап. 20, РБългария 1582, София, Тел.: 02 9786703

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2336 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хелмед България ЕООД ЕИК 130477290, р-н Възраждане ул. Цар Симеон бл. 20 вх. 1 ет. 1, РБългария 1309, София, Тел.: 02 9200456

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13340.33 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 3 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

МТИ ООД ЕИК 831641528, жк Младост 1 бл. 28 Б, РБългария 1750, София, Тел.: 02 8701060

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 20408.78 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Перфект Медика ООД ЕИК 833101609, ул. Новозагорско шосе бл. 1, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 052 649564

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4841.69 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 5 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ай Ви Ди България ООД ЕИК 200123131, жк Лозенец бл. Бигла 21 А, РБългария 1407, София, Тел.: 02 4911226

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1593.44 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 6 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АПР ООД ЕИК 831572142, р-н Красно село ул. Пчела 6 офис 1, РБългария 1618, София, Тел.: 02 8551999

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 23636.45 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Фаркол АД ЕИК 102227154, ул. Сан Стефано 28, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 851721

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5166.37 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 8 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Химтекс ООД ЕИК 836149057, ул. Бузлуджа бл. 33, РБългария 6400, Димитровград, Тел.: 039 160354

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9924.5 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Ридаком ООД ЕИК 175040885, р-н Красно село ул. Кломан 1 АС Славия офис 217, РБългария 1618, София, Тел.: 02 9586568

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6810 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на медицински изделия консумативи и реактиви за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков-Русе ЕООД
V.1) Дата на сключване договора
04.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елпак Лизинг ЕООД ЕИК 103506445, ул. Иван Богоров 12 ет. 2, РБългария 9002, Варна, Тел.: 052 602360

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 567.5 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Ел Диагностик ЕООД ЕИК 131000711 Фаркол АД ЕИК 102227154 Хелмед България ЕООД ЕИК 130477290 МТИ ООД ЕИК 831641528 Перфект Медика ООД ЕИК 833101609 Ай Ви Ди България ООД ЕИК 200123131 АПР ООД ЕИК 831572142 Химтекс ООД ЕИК 836149057 Ридаком ООД ЕИК 175040885 Елпак ЛИзинг ЕООД ЕИК 103506445


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор