00689-2015-0010

BG-Ямбол: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тунджа, пл. Освобождение 1, За: Галина Иванова – началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая 309, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil - na - kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Доставката се извършва в посочените от Изпълнителя бензиностанции - собствени или с които разполага за изпълнение предмета на поръчката, разполагащи с възможност да зареждат с гориво чрез карти за безналично плащане и обособено място за смяна на филтри, масла, антифриз и др. - минимум по една във всеки областен център на територията на Република България.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора за обществената поръчка включва доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”. Предвидените за изпълнение количества и видове СМР са посочени в приложената към документацията Количествена стойностна сметка.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09122000, 09132000, 09134200

Описание:

Горива
Пропан и бутан
Бензин
Дизелово гориво

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
97620 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00689-2015-0010

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 674897 от 29.06.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 127 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”.
V.1) Дата на сключване договора
09.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОМАКС ЕООД, ЕИК 128011345, ж.к. Хале, ап. 13, вх. Б, ап. 76, Р. България 8600, гр. Ямбол, Тел.: 046 662056, E-mail: omax@abv.bg, Факс: 046 662057

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 104166.66 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 97620 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тунджа, пл. Освобождение, № 1, Р. България 8600, гр. Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 684305

Интернет адрес/и:

URL: www.tundzha.net.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Участник "Омакс" ЕООД с ЕИК 128011345 и оферта с вх. № 5300-986/03.08.2015г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор