Версия за печат

00267-2015-0078

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150904eltI2048420.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство - фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на противогази за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на 500 броя противогази (комплекти, състоящи се от лицева част (лицева маска), газозащитен филтър и чанта за носене и съхранение), за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

35814000

Описание:

Противогази

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 500 броя противогази за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена. Посочената стойност е прогнозна.

Стойност, без да се включва ДДС
41666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие - в размер на 400 (четиристотин) лева. Участникът избира сам формата на гаранция. При избора на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение също може да се внесе на каса, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най–малко 30 дни след приемане на окончателното изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед на предоставената му в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП правна възможност, няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1, ал.2, т. 1, 2а и 5 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци и следва да съдържат: I Плик №1 “Документи за подбор” със следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Оферта – по приложения към документацията- Образец №1 3. Представяне на участника, което включва: a) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №4 4. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице); 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация). 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Образец №8 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП – Образец №5 9. Декларация за ползване на подизпълнители – Образец №6 10. Декларация за съгласие на подизпълнители – Образец № 7 11. Доказателства за рехнически възможности по чл. 51 от ЗОП, съгласно Раздел III.2.3 от настоящото обявление. II.Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение, което следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец, при съблюдаване на техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката. (Образец № 2). III. Плик №3: „Предлагана цена” Ценовото предложение се подготвя от участника на хартиен носител по приложения към документацията Образец № 3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, извършени от него през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал.1,т.1 от ЗОП. Под „сходен предмет“ следва да се разбира дейност по доставка на противогази и/или техни отделни елементи (лицева маска, филтър и др.) 2. Заверено копие на валиден Сертификат за управление на качеството по международен стандарт EN 9001:2008 с обхват: производство и продажба на средства за защита, издаден от акредитирана институция, или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът в процедурата следва да има опит, свързан с предмета на поръчката, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил поне две услуги, сходни или еднакви с предмета на поръчката. Под „сходен предмет“ следва да се разбира дейност по доставка на противогази и/или техни отделни елементи (лицева маска, филтър и др.) 2. Участниците следва да са внедрили Система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на международния стандарт - EN ISO 9001:2008 с обхват: производство и продажба на средства за защита или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 026 - 042803 от 06.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.10.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.10.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, ет. 3, зала 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която става отварянето, съгл. чл. 68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в обществената поръчка, могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Пловдив - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Получаването на документацията по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разяснения по документацията в официалния сайт на общината www.plovdiv.bg - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на Общината - най-малко два работни дни, преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ