01605-2015-0018

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова; инж. Александър Иванов, Република България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0886 127286, E-mail: krivanova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел Ремонт на пътнически вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/skliuchvane-na-ramkovo-sporazumenie-s-predmet-dostavka-na-chuguneni-kalodki-za-podvijen.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от три години”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
пунктовете на Възложителя - ППП София - ОП депо „Надежда”, гр. София, бул. „Стефансон” №5; ППП Горна Оряховица - ВРЦ - Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №112А и ППП Пловдив - ВРЦ - Пловдив, гр. Пловдив - Южна индустриална зона
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

3

Срок на действие на рамковото споразумение в години

3

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
3192120 BGN
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени

Предвидени прогнозни стойности за всяка една от трите години от действието на рамковото споразумение, без включен ДДС: I-ви едногодишен период - 1 064 040,00 лв. без включен ДДС; II-ри едногодишен период - 1 064 040,00 лв. без включен ДДС; III-ти едногодишен период - 1 064 040,00 лв. без включен ДДС;

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от три години”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозното количество чугунени калодки за всяка от годините на действие на рамковото споразумение, са както следва: I-ви едногодишен период от действието на рамковото споразумение - чугунени калодки тип Р10-250 - 700 тона - чугунени калодки тип Р10-320 - 4 тона - чугунени калодки тип Р10-250Т - 12 тона II-ри едногодишен период от действието на рамковото споразумение - чугунени калодки тип Р10-250 - 700 тона - чугунени калодки тип Р10-320 - 4 тона - чугунени калодки тип Р10-250Т - 12 тона III-ти едногодишен период от действието на рамковото споразумение - чугунени калодки тип Р10-250 - 700 тона - чугунени калодки тип Р10-320 - 4 тона - чугунени калодки тип Р10-250Т - 12 тона

Стойност, без да се включва ДДС
3192120 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие, представляваща абсолютна сума в размер на 20 000,00 лв. със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти за участие. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал в полза на Възложителя, съгласно приложен образец - Приложение №10 към документацията за участие или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя, "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. При сключване на договор за възлагане на конкретна обществена поръчка, участникът определен за изпълнител за конкретния договор, представя на Възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % от стойноста на съответния договор. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя: неотменяема банкова гаранция в оригинал, съгласно приложения към поканата за участие образец, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора, или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя, посочена в поканата. Условията за учредяването, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на рамковото споразумение – неразделна част от документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно раздел V от проекта на рамковото споразумение и раздел IV образеца на договор към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения отговарящи на изискванията на ЗОП и документацията за участие. 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, и в) декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2018 год. /оторизационно писмо, пълномощно дистрибуторски договор и др./ 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за лиспа на такава регистация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника/офертата (оригинал) – представя се, когато представянето на участника/офертата не е подписано/а от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на участника/офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника/. 6.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 6.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и образеца на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическо и финансово състояние - Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Валидно разрешение за използване на предлаганите чугунени калодки в ПЖПС, собственост на „БДЖ - ПП” ЕООД, издадено от Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, съгласно утвърдена процедура за издаване на разрешение. Допуска се представяне на валидни разрешения, издадени от „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. 2. Декларация на производителя, че предлаганите чугунени калодки съответстват на „Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01-2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т). 3.Заверени от участника копия на следните валидни сертификати: 3.1.Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентeн за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя; 3.2. Сертификат по ISO 14001:2004 или еквивалентен за успешно внедрена система за управление на околната среда, издаден на името на производителя; 3.3. Сертификат по BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за успешно внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, издаден на името на производителя; 4. Документ за хомологация /сертификация/ на калодките от институт, признат от UIC, или еквивалентен. 5. В техническото си предложение, участниците трябва да представят: Чертежи на предлаганите чугунени калодки, заверени от завода-производител за 2015/2018 година със свеж подпис и печат.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.10.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
26.10.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 7. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 / образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Документ за гаранция за участие в оригинал. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП и в случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ