Версия за печат

00502-2015-0013

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Марина ЕАД, бул. Христо Смирненски 1, За: Николай Николов, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 302932, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302932

Място/места за контакт: Маркетинг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р-369 от 04.06.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00502-2015-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 6021 от 20.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Сименс Хелткеър ЕООД, ЕИК 203474500, ул. Кукуш 2, Република България 1309, София, Тел.: 02 8115393, E-mail: iveta.ivanova@siemens.com, Факс: 02 8115610

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

1

ІII.7) Стойност посочена в договора
315895.2 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

27.08.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
315895.2 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договорът се счита за приключен при извършено последно плащане.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

16.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Марта Александрова Дракова
Длъжност: Директор ИД, упълномощено лице