Версия за печат

00003-2015-0002

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови №21, За: Светла Кирилова Мицова - Гл.счетоводител, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Място/места за контакт: Светла Кирилова Мицова - Гл.счетоводител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.csmp-bl.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за транспорт за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2015г., чрез периодични покупки – безоловен бензин А 95 Н и дизелово гориво по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на безоловен бензин А 95 Н” и Обособена позиция № 2: „Доставка на дизелово гориво“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: бензиностанциите на изпълнителя
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за транспорт за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2015г., чрез периодични покупки – безоловен бензин А 95 Н и дизелово гориво по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на безоловен бензин А 95 Н” и Обособена позиция № 2: „Доставка на дизелово гориво“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

до 83100 литра

Прогнозна стойност без ДДС
171200 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на ЦСМП - Благоевград: Банка : ОББ- клон Благоевград Банков код (BIC): UBBSBGSF Банкова сметка: (IBAN):BG96UBBS80023106091305UBBSBGSF Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката, за която /ито участникът кандидатства. Гаранцията за участие е в размер до 1% (един процент) от стойността на поръчката без ДДС, както следва: гаранция за участие - 1712.00 лева Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да е не по-кратък от срокът на валидност на офертата. В случай, че гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция, документът се представя в оригинал. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка : ОББ- клон Благоевград Банков код (BIC): UBBSBGSF Банкова сметка: (IBAN):BG96UBBS80023106091305UBBSBGSF Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Ако гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, документът се представя в оригинал. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средства от бюджета на Център за спешна медицинска помощ - Благоевград

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията
Минимални изисквания: съгласно документацията
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията
Минимални изисквания: съгласно документацията
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.11.2015 г.  Час: 09:00
Място

ЦСМП - Благоевград, гр.Благоевград, п.к 2700, ул."Братя Миладинови" №21, администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Бъргария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на безоловен бензин А 95 Н
1) Кратко описание

Доставка на безоловен бензин А 95 Н

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100

Описание:

Безоловен бензин

3) Количество или обем

до 2 100 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на дизелово гориво
1) Кратко описание

Доставка на дизелово гориво

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво

3) Количество или обем

до 81000 литра

Прогнозна стойност, без ДДС
167000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12