Версия за печат

00689-2015-0011

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-1216 от 14.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова- началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 - „Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско, Община „Тунджа”; Позиция № 2 - „Доставка на месни, млечни и други хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско, Община „Тунджа”; Позиция № 3 - „Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”; Позиция № 4 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”; Позиция № 5 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”; Позиция № 6 - „Доставка на хранителни продукти и консерви за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”; Позиция № 7 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”; Позиция № 8 - „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа” за осигуряване на храна за потребители на социални услуги, живеещи в населените места на територията на Община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособени позиции №1, 2, 3 и 4 има за цел своевременна доставка на хляб, закуски, хранителни продукти и зеленчуци, които са необходими за приготвяне на храната за до 90 потребители в Домашен социален патронаж и до 30 потребители в Дом за стари хора в кухнята на комплекса в с. Болярско, Община „Тунджа”.Изпълнението на поръчката по обособени позиции № 5, 6 и 7 има за цел своевременна доставка на хляб и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храната за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, Oбщина „Тунджа”.Изпълнението на поръчката за обособена позиция № 8 има за цел ежедневна доставка на хляб, необходим за осигуряване обедно хранене на потребителите в Дневен център за стари хора - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора с. Скалица.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15810000, 15811100, 15813000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хляб
Хранителни продукти, използвани за закуска

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-0840 от 30.06.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00689-2015-0011

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-675106
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 689-2015-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Съгласно Входящия регистър за получени оферти за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет в рамките на обявения срок за получаване на оферти до 16:00 на 17.08.2015г. в Деловодството на Община „Тунджа” не е подадена нито една оферта за участие в открита процедура за обособена позиция № 1 „Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско, Община „Тунджа”, Обособена позиция № 3 - „Доставка на хляб за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”, Обособена позиция № 5 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” и Обособена позиция № 8 „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа”.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Изпълнението на поръчката по обособени позиции №1 и 3 има за цел своевременна доставка на хляб и закуски,за до 90 потребители в Домашен социален патронаж и до 30 потребители в Дом за стари хора в кухнята на комплекса в с. Болярско, Община „Тунджа”.Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 5 има за цел своевременна доставка на хляб за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, Oбщина „Тунджа”.Изпълнението на поръчката за обособена позиция № 8 има за цел ежедневна доставка на хляб, необходим за осигуряване обедно хранене на потребителите в Дневен център за стари хора - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора с. Скалица.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стоянов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община "Тунджа"