Версия за печат

00373-2015-0015

BG-гр. Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1881 от 11.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град ; Ректорат, За: Страхил Илиев, Република България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg

Място/места за контакт: Тракийски университет гр. Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150911sqwB321480.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване на лаборатория за анализ на храни в направление «Хранителни технологии» за нуждите на Факултет „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - ЯМБОЛ при Тракийски университет гр. Стара Загора в обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на Влагоанализаторна везна с диапазон 50-160 C ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на Муфелна пещ - до 1100C; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3– „Доставка на Сушилня – 35-250 С / обем 65 л.;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Има гласуван бюджет за закупуване на апаратура, чиято сумарна стойност влиза в приложното поле на чл. 16, ал. 8 от ЗОП и Възложителя следва да спази законовите разпоредби, чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807312

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: И.Д. Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора