Версия за печат

00369-2015-0008

BG-Луковит: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/94-..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура на община Луковит, чрез основен ремонт и обновяване на Детска ясла „Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и Сградата на общинска администрация”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Луковит, гр. Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

За обект Детска ясла „Щастливо детство“ - Топлоизолация на външни стени;- Топлоизолация на под;- Подмяна на дограма;- Топлоизолация на покрив;- Изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода (БВГ);- Ремонт или изграждане на осветителна инсталация;- Изграждане на отоплителна инсталация; За обект НУ „Инж. Вълков“ - Топлоизолация на външни стени;- Топлоизолация на покрив;- Изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода (БВГ); За обект Сградата на общинска администрация - Топлоизолация на външни стени;- Подмяна на дограма;- Топлоизолация на покрив;- Ремонт отоплителна инсталация;- Ремонт на осветителна инсталация;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000, 45321000, 45331100, 45261410, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Топлоизолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации
Работи по изолации на покривни конструкции
Монтажни работи на дограма

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
493232 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2015-009

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 666102 от 12.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Строително - ремонтни работи в сградата на „Детска ясла „Щастливо детство“ гр. Луковит
V.1) Дата на сключване договора
09.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Кънстракшън груп“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 127627462, бул. „Ришки проход“ № 30, Република България 9700, Шумен, Тел.: 054 832123, E-mail: constructon_group@abv.bg, Факс: 054 832122

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 237485 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 234911 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Строително- ремонтни работи в Сградата на общинска администрация – гр. Луковит
V.1) Дата на сключване договора
09.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Симекс“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 127512111, бул. „Симеон Велики“ № 46, Република България 9700, Шумен, Тел.: 088 7801722, E-mail: simex.ivanov@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 203438 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 165985 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 96 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Строително- ремонтни работи на сградата на Начално училище „Инж. Вълков“ гр. Луковит
V.1) Дата на сключване договора
10.09.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Валео инвест“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 201079522, ул. „Радомир“ № 2, Република България 5897, с. Згалева, Община Пордим, Тел.: 0887 246002, E-mail: valeo_invest@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 97265 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 92336 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Национален доверителен екофонд, ос1 Национална схема за зелени инвестиции

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

участник 1: „Еврострой РН“ ЕООД гр. Плевен ЕИК 114674768 участник 2: „ПСГ“ АД гр. София ЕИК 131137959 участник 3: „Градив“ ООД гр. София ЕИК 130834663 участник 4: „МБ инженринг 2001“ ЕООД гр.София ЕИК 201894833 участник 5: „МЕАЦА“ ЕООД гр. Кърджали ЕИК 108568283 участник 6: „Кънстракшън груп“ ЕООД гр. Шумен участник 7: „Сименкс“ ЕООД гр. Шумен участник 8: „Термикс ЕС“ ООД гр. Пазарджик, ЕИК 112524570 участник 9: ЕТ„АС-Строй –Янко Славчев“гр. Самоков ЕИК 131204831 участник 10: „ЖСП Стил“ ООД гр. Шумен ЕИК 040188026 участник 11: „Марсен“ ООД гр. Плевен ЕИК 824124605 участник 12: „Нитов инженеринг“ ЕООД гр. Плевен ЕИК 200031631 участник 13: „Булстройинвест“ ЕООД гр. София ЕИК101526851 участник 14: „Примастрой 21“ ООД гр. София ЕИК 130479237 участник 15: „Валео инвест“ ЕООД с. Згалево, гр. Пордим участник 16: „ГБС- Благоевград“ АД гр. Благоевград ЕИК 101508611


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор