Версия за печат

00369-2015-0004

BG-Луковит: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lukovit.bg..

Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg..

Електронен достъп до информация: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/87-dostavka-montazh-i-vavezhdane-v-eksploatatziya-na-meditzinsko-oborudvane-v-ramkite-na-proekt-preustroistvo-i-oborudvane-na-mnogoprofilna-bolnitza-za-aktivno-lechenie-gr-lukovit-finansiran-ot-operativna-programa-regionalno-razvitie-2007-2013-s-dogovor-za..

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в две обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
МБАЛ гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит” в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 33112000, 33115000, 33111650

Описание:

Медицинско оборудване
Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика
Уреди за томография
Устройства за мамография

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
764450 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: срок за доставка- обособена позиция 1; тежест: 20
Критерий: срок за инсталация- обособена позиция 1; тежест: 20
Критерий: технически предимства- обособена позиция 1; тежест: 20
Критерий: предлагана цена- обособена позиция 1; тежест: 40
Критерий: обособена позиция 2- срок за доставка; тежест: 18
Критерий: обособена позиция 2- срок за инсталация; тежест: 18
Критерий: обособена позиция 2- технически предимства; тежест: 24
Критерий: обособена позиция 2- предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2015-004

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 037 - 062879 от 21.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 94 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ЕИК 103267194, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.2, Република България 1756, София, Тел.: 02 8133660, Факс: 02 8133666

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 710000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 636150 BGN без ДДС
Брой месеци: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 11%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

Джи и Хелткеър България ЕООД- Монтаж, инсталация, тестове за качество и въвеждане в експлоатация на оферираните томограф и мамограф, обучения на персонала на ЛЗ за безопасна експлоатация. Гаранционно обслужване на оферираната апаратура; 10% от стойността на обществената поръчка. Медконсултинг ООД- Монтаж, инсталация, тестове за качество и въвеждане в експлоатация на медицински DICOM двуформатен принтер, обучения на персонала на ЛЗ за безопасна експлоатация. Гаранционно обслужване на оферираната апаратура апаратура; 1% от стойността на обществената поръчка.


Поръчка №: 95 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.07.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“Медицинска Техника Инженеринг“ ООД ЕИК 831641528, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, Република България 1750, София, Тел.: 02 4627124, Факс: 02 4627115

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 129000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 128300 BGN без ДДС
Брой месеци: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект BG161PO001/4.1-05/2011/014 „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение — гр. Луковит” е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1- 05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на ОП “Регионално развитие” 2007—2013 г.”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@likovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

За обособена позиция№ 1 - «Софарма Трейдинг» АД „Медсис“ ООД гр. София, ЕИК 200948612 „Елпак-лизинг” ЕООД гр. Варна, ЕИК 103506445 S&T България ЕООД гр. София, ЕИК 831131023 За обособена позиция № 2 «Медицинска техника инженеринг» ООД „Илан Медицинска апаратура“ ООД гр. Варна, ЕИК 103597142 „Елпак – Лизинг“ ЕООД гр. Варна, ЕИК 103506445