Версия за печат

00087-2015-0102

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. Московска №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и концесии, ул. Париж №3, партер, стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg..

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=29673&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False.

Електронен достъп до информация: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул. Московска №33, За: Фронт офис, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377505

Място/места за контакт: Фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М1-42/30.04.2015 , сключен между Столична община и Министерство на културата.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „АНТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ“. Предметът на обществената поръчка включва извършването на строителство в три обособени позиции: Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика“ Обособена позиция 2 с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Базиликата "Св. София" Обособена позиция 3 с предмет: „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк "Западна порта на Сердика";

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45212350, 45212351, 45000000, 71000000

Описание:

Недвижими паметници на културата
Строителни и монтажни работи на праисторически монументи
Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика“ включва изпълнение на следните дейности: А. Изготвяне на инвестиционен проект - фаза „работен проект“, съгласуване на работен проект с НИНКН и издаване на разрешение за строеж. Б. Авторски надзор по време на строителството.В. Строителство, в това число: • временно строителство; • демонтажни работи; • доставка на необходимите материали и оборудване; • строително – монтажни работи; • изработване на екзекутивна документация (при необходимост); Обособена позиция 2 с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Базиликата "Св. София" включва изпълнение на следните дейности: Конструктивно укрепване срещу сеизмични въздействия за запазване на целостта на Базиликата "Св. София", част от културното наследство на България. Обособена позиция 3 с предмет: „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк "Западна порта на Сердика" включва дейности, съгласно одобрената проектна документация за обекта. СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА : Стойността без ДДС на обособена позиция 1 не може да надхвърля 475 183,28 (четиристотин и седемдесет и пет хиляди и сто осемдесет и три лв. и 0,28) лв. без ДДС, от които: 1. Разходи за изработване на инвестиционен проект - фаза „работен проект“ - не повече от 18 377 лв. без ДДС. 2. Разходи за изпълнение на СМР- не повече от 448 986, 28 лв. без ДДС. 3. Разходи за авторски надзор- не повече от 7820 лв. без ДДС. Стойността без ДДС на обособена позиция 2 не може да надхвърля 369 043, 98 (триста шестдесет и девет хиляди и четиридесет и три лв. и 0,98) лв. без ДДС; Стойността без ДДС на обособена позиция 3 не може да надхвърля 947 283,66 лева (деветстотин четиридесет и седем хиляди двеста осемдесет и три лв. и 0,66 ст.) без ДДС; NB! Участници, които са предложили стойности, които надвишават максималните прогнозни стойности ще бъдат отстранявани от процедурата.

Стойност, без да се включва ДДС
1791510.92 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

20.03.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Столична община. Банка: Общинска банка, клон "Врабча"; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN):BG72 SOMB 9130 33 33008301; Гаранцията за участие е в размер на: - За обособена позиция 1 – 4 750 (четири хиляди седемстотин и петдесет) лв.; -За обособена позиция 2 – 3 690 (три хиляди шестстотин и деветдесет) лв.; - За обособена позиция 3 - 9 472 (девет хиляди четиристотин и седемдесет и два) лв. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 или да я усвои съгласно чл.61, ал.2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец, след датата на получаване на Разрешение за ползване. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банкова гаранция за авансово плащане- важи за обособена позиция №1 и №3: в размер на 100% от стойността на аванса. Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане. Гаранцията за авансово плащане се връща на Изпълнителя след извършване на дейности от предмета на договора в размер на изплатения аванс.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 20 % аванс в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на договора и след представяне на следните документи: - проформа фактура за дължимата сума. - банкова гаранция за авансово плащане, в размер на 100% от стойността на аванса. Авансът се приспада пропорционално от всяко следващо плащане дължимо от Възложителя на Изпълнителя.Междинни плащания на дейностите по проектиране съобразно действително извършени и с необходимото качество видове работи с пропорционално приспадане размера на изплатения аванс, както и оригинална фактура за дължимата стойност. Междинни плащания на изпълнените СМР се извършват в рамките на 90% от стойността на действително извършените видове строителни и монтажни работи, както следва:- само за действително извършени и с необходимото качество видове работи, след пропорционално приспадане на платения аванс, в срок до 30 дни от датата на представяне на следните документи:- двустранно подписани Протокол за приемане на извършени СМР;- оригинална фактура за дължимата сума. Разплащане след получаване на Разрешение за ползване - 10 % от цената в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представянето му. Разплащането на авторския надзор се извършва на 100 % на база единична часова цена и вложено време с пропорционално приспадане размера на изплатения аванс след представяне на следните документи: - план-сметка за отчитане разходите за упражняване на авторски надзор; - акт за заплащане на авторски надзор; - оригинална данъчна фактура за дължимата сума. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената, без стойността на непредвидените работи. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на настоящия договор срещу представяне на оригинал на фактура за стойността на дължимия аванс и банкова гаранция, открита в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума, възлизаща в размер на авансовото плащане. Авансовото плащане се приспада от стойността на дължимите междинни плащания. (гаранцията за авансово плащане е относима за обособена позиция №3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва до 3 (три) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, всяко на стойност не по малко от 20% от договорената цена, платими в 20-дневен срок след подписване на протокол по образец за извършени СМР и представени оригинали на фактури. Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80% от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в 30 (тридесет)-дневен срок след приемане на всички обекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, срещу представен оригинал на фактура за стойността на дължимото окончателно плащане.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП. В СЛУЧАЙ, ЧЕ УЧАСТНИКЪТ УЧАСТВА КАТО ОБЕДИНЕНИЕ/ИЛИ КОНСОРЦИУМ/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.Документът трябва да бъде представен в заверено от участника копие. Документът трябва да съдържа клаузи, в които е определено: - Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни солидарно за изпълнението на договора; - Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; - Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; - Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; - Разпределението на дейностите между членовете на обединението с оглед прилагането на чл. 49 от ЗОП за изпълнение на дейностите по проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи (за обособена позиция №1) и изпълнение на строително-монтажните работи (за обособени позиции №2 и №3) . В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичането на срока за подаването на офертата. ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. Участниците прилагат Копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС за ) за строежи от първа категория, буква "м", първа група (валидно за обособени позиции №1, №2 и №3) или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено (съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) или представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника- ВАЖИ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1, №2 И №3

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника- ВАЖИ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1, №2 И №3

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1, №2 И №3: 1. Доказва се с: - Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, ИЛИ - Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ - Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Доказва се с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или еквивалентен, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №2 И №3: изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или еквивалентен. 3. Доказва се с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или еквивалентен, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №2 И №3: изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или еквивалентен. NB: Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 4. Доказва се с представянето на Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на дейността.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 1.1. Участникът следва да има изпълнено поне едно строителство, включващо проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката – дейности по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, първа категория. Дейностите по проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, първа категория могат да бъдат изпълнени както като една дейност, така и поотделно – съответно като проектиране, и като строителство. 1.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата, включващ: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) обекти – недвижими културни ценности или еквивалентен; 1.3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или еквивалентен. 1.4. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката. Екипът, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: а) Ключов експерт “Главен проектант”- Архитект: Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на архитектурата или еквивалент. Професионален опит: Минимум 5 години общ професионален опит по специалността, Специфичен опит като проектант в разработването на проекти за ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на недвижими културни ценности. - минимум 1 обект. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2015 г. и Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл. 165 от ЗКН. б) 1 бр. ключов експерт по част „Конструктивна“ - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв.. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността. Специфичен опит в разработването на проекти – ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на недвижими културни ценности - минимум 1 (един) обект. Да притежава валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност за 2015 г. и Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл. 165 от ЗКН. в) Експерт Електроинсталации - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността; г) Експерт ВиК – Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв., специалност ВиК или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността; д) Експерт реставрационни работи - да има минимум 3 години професионален опит в областта на реставрацията и/или консервацията на културни ценности и да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство; е) Ключов експерт по част „ОВК”- инженер със степен магистър със специалност „Отопление и вентилация” или еквивалент; ж) 1 бр. ключов експерт по План за управление на строителните отпадъци - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв.. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността. ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:; тежест:
Показател: Техническа оценка, в това число: „Организация и изпълнение на проектирането“. Максимален брой точки – 25; Предложение за изпълнение на строителството с максимален брой точки – 25 т. ; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50
Показател: ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №2 и №3:; тежест:
Показател: Техническа оценка, Предложение за изпълнение на строителството с максимален брой точки – 50 т. ; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.10.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”. В случай, че лице поиска да закупи документацията може да направи това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1, след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък и в последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. В случай, че лице поиска документацията за участие да му бъде изпратена за негова сметка, то лицето, поискало документацията изпраща писмено искане, като посочва данни за издаване на фактура, административни сведения и заплаща цената по банков път. Закупуване на документация за участие по банков път се извършва по сметка в лева както следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.10.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.10.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. Париж №3, етаж №1, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от РАЗДЕЛ III.2.3) ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ИЗИСКВАНО МИН. НИВО/А: з) 1 бр. кл. експерт “Технически ръководител”*, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ – да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалиф. "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или екв. или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство", да има опит като техн. ръководител и/или ръководител на строеж при строителство най – малко 1 обект от подобен характер - ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на обекти – недвижими културни ценности. и) 1 бр. кл. експерт по Безопасност и здраве - Висше образование, степен “Магистър” в областта на строителното инж. или екв., да притежава валидно удостоверение “Координатор по безопасност и здраве” или “Специалист по БЗР” или екв. документ и мин. 3 г. общ проф. опит по специалността. й) 1 бр. кл. експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава мин. 3 г. проф. опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството; ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 2.1. Участникът следва да има изпълнено поне 1 строителство, през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Сходно с предмета на поръчката – дейности по изпълнение на СМР (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, първа категория. 2.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или екв.) с обхват на сертификата, вкл.: изпълнение на строително-монтажни работи ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) обекти – недвижими културни ценности или еквивалентен; 2.3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 (или екв.) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или екв.. 2.4. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката. Екипът, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: а) 1 бр. кл. експерт “Технически ръководител”*, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ – да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалиф. "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или екв. или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство", да има опит като технически ръководител и/или ръководител на строеж при строителство най – малко 1 обект от подобен характер - ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация на обекти – недвижими културни ценности. б) 1 бр. кл. експерт по част „Конструктивна“ - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв.. Мин. 3 г. общ професионален опит по специалността. Да притежава валидно Удостоверение за вписване в регистъра на лицата по чл. 165 от ЗКН. в) 1 бр. кл. експерт по Безопасност и здраве - Висше образование, степен “Магистър” в областта на строителното инженерство, да притежава валидно удостоверение “Координатор по безопасност и здраве” или “Специалист по БЗР” или екв. документ и мин. 3 г. общ професионален опит по специалността. г) 1 бр. кл. експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава мин. 3 г. проф. опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството. МИН. ИЗИКСКВАНИЯ ЗА ОП №3 СА ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ Б НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ..

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика“
1) Кратко описание

Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика“. Обект "Западна порта на Сердика" притежава изключително висока културна стойност и историческа значимост. Като важен елемент от структурата на антична Сердика, експонирането в съвременната селищна тъкан има същностно значение за представянето на античния пласт в неговата пълнота. Като такава тя представлява обект на повишен обществен интерес и притежава значителен потенциал да бъде част от културен туристически маршрут за презентиране на античното наследство на Европа. Предвидените дейности по консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на Западна порта целят да разкрият в максимална степен експозиционния потенциал на обекта, както и неговото последващо опазване и съхраняване за бъдещите поколения.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45212350, 45212351, 45000000, 71000000

Описание:

Недвижими паметници на културата
Строителни и монтажни работи на праисторически монументи
Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

3) Количество или обем

Обособена позиция 1 с предмет: „Експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика“ включва изпълнение на следните дейности: А. Изготвяне на инвестиционен проект - фаза „работен проект“, съгласуване на работен проект с НИНКН и издаване на разрешение за строеж. Б. Авторски надзор по време на строителството.В. Строителство, в това число: • временно строителство; • демонтажни работи; • доставка на необходимите материали и оборудване; • строително – монтажни работи; • изработване на екзекутивна документация (при необходимост);

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
475183.28 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 20.03.2016 г. 



Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изпълнение на СМР за обект „Базиликата "Св. София"
1) Кратко описание

Обособена позиция 2 с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Базиликата "Св. София". Обект Базиликата "Св. София" е втората по възраст сграда в София като през своя дълъг живот е пострадала значително от неизвестен брой земетресения, вследствие на което се проявяват сериозни проблеми с взаимодействието от земетръси. С цел опазването й като обект с изключителна културна стойност е необходимо да бъдат извършени интервенции по земетръсно укрепване чрез пилотни конструкции.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45212350, 45212351, 45000000

Описание:

Недвижими паметници на културата
Строителни и монтажни работи на праисторически монументи
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обособена позиция 2 с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Базиликата "Св. София" включва изпълнение на следните дейности: Конструктивно укрепване срещу сеизмични въздействия за запазване на целостта на Базиликата "Св. София", част от културното наследство на България.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
369043.98 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 20.03.2016 г. 



Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк "Западна порта на Сердика"
1) Кратко описание

За обособена позиция 3 с предмет: „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк "Западна порта на Сердика": Обект "Триъгълна кула на Сердика" – датира от времето на император Юстиниан и е част от укрепителната система на антична Сердика. Възможността за разгръщане на пълния потенциал ще допринесе за утвърждаване на Столицата като град за културно-исторически туризъм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45212350, 45212351, 45000000

Описание:

Недвижими паметници на културата
Строителни и монтажни работи на праисторически монументи
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Обособена позиция 3 с предмет: „Реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологически парк "Западна порта на Сердика" включва дейности, съгласно одобрената проектна документация за обекта.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
947283.66 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 20.03.2016 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Продължение от РАЗДЕЛ III.2.3) ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ИЗИСКВАНО МИН. НИВО/А и РАЗДЕЛ VI: Допълнителна информация: 3.1. Участникът следва да има изпълнено поне едно строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Сходно с предмета на поръчката – дейности по изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности от първа група, първа категория. 3.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата, включващ: изпълнение на строително-монтажни работи ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) обекти – недвижими културни ценности или еквивалентен; 3.3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт и/или реконструкция и/или консервация и/или реставрация) на обекти – недвижими културни ценности, или еквивалентен. 3.4. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката. Екипът, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: а) Технически ръководител – лице, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или еквивалент, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ); да притежава минимум 5 г. професионален опит като технически ръководител и да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство; б) Експерт Архитект - Висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” и специалност „Архитект“, да има минимум 5 години професионален опит като архитект и да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство;в) Експерт Конструкции - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или еквивалентно. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността и да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство;г) Експерт реставрационни работи - да има минимум 3 години професионален опит в областта на реставрацията и/или консервацията на културни ценности и да е вписан в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство;д) Експерт ВиК – Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв., специалност ВиК или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността; е) Експерт Електроинсталации - Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността;ж) Експерт Ландшафтна архитектура- Висше образование, образователна степен “Магистър”, специалност „Ландшафтна архитектура” или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността; з) Експерт по безопасност и здраве (ПБЗ) – Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство, да е преминал курс на обучение за координатор по безопасност и здраве и да има минимум 3 години професионален опит като координатор по безопасност и здраве.и) 1 бр. ключов експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;