Версия за печат

01264-2015-0003

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община-район Младост, ул. Свето Преображение 1, За: Елена Филипова вътрешен 121, България 1712, София, Тел.: 02 9746230, E-mail: so_mladost@mail.bg, Факс: 02 8772038

Място/места за контакт: ул. Свето Преображение 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.so-mladost.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.so-mladost.com/buyer.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в м.”Югоизточен град, Район-4-Зона 5”, кв.19 (нов 19а), УПИ II - ОДЗ, ж.к. „Младост-4””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. София, Столична община-район „Младост”:м.”Югоизточен град, Район-4-Зона 5”, кв.19 (нов 19а), УПИ II - ОДЗ, ж.к. „Младост-4”
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Реализацията на проекта обхваща: Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи- 2 яслени и 8 градински, находящо се в м.”Югоизточен град, Район-4-Зона 5”, кв.19 (нов 19а), УПИ II - ОДЗ, ж.к. “Младост-4”, Район „Младост“ .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ИзпълненИзграждане на ново ОДЗ за 10 групи, включващо строително- монтажни работи, описани подробно по видове и количества в приложените количествени сметки към документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
3185762 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

365


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката или 31 857, 62 лв. (тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) . Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора, без включено ДДС. Банкова гаранция за преведен аванс е в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, без включено ДДС. Срокът за валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът за валидност на офертите /180 календарни дни/. Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл.60 от ЗОП, като участникът сам избира формата на гаранцията, както следва: - парична сума - представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата на СО – район „Младост”, на адрес: гр. София, ж.к. Младост 3, ул. „Св. Преображение” № 1 или банково бордеро за внесен паричен депозит по банковата сметка на СО – район „Младост”: • IBAN: BG 64 SOMB 9130 33 1760 9501, „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, адрес: МЛАДОСТ, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в процедура с предмет: “Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи в м.”Югоизточен град, Район-4-Зона 5”, кв.19 (нов 19а), УПИ II - ОДЗ, ж.к. “Младост-4” ” - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 /календарни/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. -или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 180 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите и задължително посочено в нея условие, че същата може да бъде усвоена от възложителя в следните случаи: 1) че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 2) участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл. 41 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер до 3 185 762.00 лева (три милиона сто осемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и два лева) без начислено ДДС или до 3 822 915.00 лева (три милиона осемстотин двадесет и две хиляди деветстотин и петнадесет лева) с начислено ДДС, като до края на 2015 год. ще бъдат отпуснати до 625 666 лева (шестотин двадесет и пет хиляди шестотин шестдесет и шест) без начислено ДДС или до 750 799,20 лева ( седемсторин и петдесет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) с начислено ДДС Предлаганата обща цена за изпълнение на договора не трябва да бъде по-голяма от 3 185 762.00 лева (три милиона сто осемдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и два лева) /без ДДС/. В случай, че участник предложи обща цена над тази сума, то той ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Изисква се.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл. 57 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. В случай, че участник предложи по-дълъг срок за изпълнение от максимално посочения в документацията за участие, то той ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 3.В случай, че участник предложи цена за изпълнение на поръчката над прогнозната, то той ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 4. Комисията отстранява от участие в откритата процедура участник, който не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документите и приложенията, изискващи се съгласно настоящата документация, се представят в три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№ 1" с надпис „Документи за подбор", Плик „№ 2" с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката и Плик „№ 3" с надпис „Предлагана цена"), както следва: - Плик № 1 с надпис „Документи за подбор" и данни за фирмата на участника, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т. 1—6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите; - Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" в който се поставят документи по чл.56, ал.1, т.7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; - Плик №3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Всички докуемнти, съдържащи се в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3, следва да бъдат подредени и номерирани последователно. Офертата и приложенията към нея се изготвят съобразно представените в настоящата документация образци. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и последователно номерирани. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като приложените документи трябва да отговарят на изискванията по чл. 56, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. Документи за подбор - Плик № 1 Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа вида на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират. Изготвя се съобразно Образец № 1 от документацията. Декларация за запознаване с условията на поръчката, включително проект на договора изготвена съобразно образец – Образец № 3. Представяне на участника, образец – Образец № 2. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя в официален превод. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – в оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законния/те представител/и на участника. Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, необходимите документи се представят за всяко физическо или юридическо лице в обединението. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, съгласно Раздел VI “Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата; Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 ЗОП – Образец № 4 и Образец № 5; Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Образец № 11В; Декларация за участие или не на подизпълнител/и - Образец № 6; В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнител/и, е необходимо да представи и списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчкат
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверение от банка или; 2. Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай, че участникът избере да използва документа Удостоверение от банка, той трябва да докаже наличието на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, неотменима кредитна линия или подобни банкови кредитни инструменти). Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. В случай, че участникът избере да използва документа ГФО или някоя от съставните му части, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага, в срока за искане на разяснения по документацията за участие.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да докаже наличието на финансов ресурс или достъп до кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки, в размер не по-малък от 50 % от прогнозната стойност за обществената поръчка в размер на 1 592 881 лева. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по предходното изречение трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него. Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на опита – списък по образец, изготвен съобразно Приложение № 8, с не по-малко от 1 /един/ договор за извършени строително – монтажни работи съобразно изискванията, посочени в т.1. Всеки от посочените в списъка договори трябва да бъде придружен от един от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.За доказване на квалификацията на работниците/служителите, участникът представя списък по образец, съгласно Приложение № 8А /Посочват се образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 3. За доказване на наличие на необходимото оборудване участникът представя декларация за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство. Образец № 8В 4.Участникът следва да представи валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа, трета и четвърта групи, III категория по ЗУТ, или валиден еквивалентен документ, в случай, че участникът е чуждестарнно лице. 5. Участникът следва да представи и валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” за строежи трета категория по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна. Същата трябва да е в сила минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. В случай, че застраховката изтича преди зададения период, Възложителя ще приеме и/или Декларация (свободен текст), в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора за строителство. 5. участникът следва да представи нотариално заверени копия на съответните сертификати: 5.1. сертификат за управление на качеството или еквивалентен с обхват „строителство” – нотариално заверено копие; 5.2. сертификат за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалент с обхват „строителство” ; 5.3. сертификат за внедряване или еквивалент с обхват „строителство” – нотариално заверено копие
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има опит в извършването на подобен вид строително - монтажни работи, изпълнени през последните 5 /пет/ /2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 / години /приема се и строителство, приключило през 2015г. към момента на подаване на офертата/ - участникът трябва да е изпълнил не по-малко от 1 /един/ договор като изпълнител, с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Ако участникът е обединение, изискването важи за Обединението като цяло. Забележка: Под сходно с предмета на настоящата поръчка се разбирата строителство на училища, детски градини или ясли, Висши учебни заведения и административни сгради, с изключение на строителство на жилищни сгради по част Архитектура, Конструкции, Вътрешни инсталации /Електро, ВиК, ОиВ/, включително изграждане на топлопровод и абонатна станция. Това обстоятелство се доказва чрез: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Участникът следва да разполага с екип, съставен от не по-малко от 46 /четиридесет и шест/ души към момента на подаване на офертата, който екип да е предвиден за изпълнение на обекта и да включва работници/служители, наети на трудов договор, при спазени следните условия: 2.1. Ръководител екип – със строително инженерно образование; стаж минимум 10 /десет/ години, през които да има изградени минимум 3 /три/ сходни/подобни обекта /като доказателство за това се прилага констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 2.2. Експерти „Строителство”: • Експерт по специалност „ОиВ” - за тази част изпълнителят да разполага с инженер, който да има минимум 5 (пет) години трудов стаж в областта на строителството; • Експерт по специалност „Електро” - за тази част изпълнителят да разполага с инженер, който да има минимум 5 (пет) години трудов стаж в областта на строителството; • Експерт по специалност „ВиК” - за тази част изпълнителят да разполага с инженер, който да има минимум 5 (пет) години трудов стаж в областта на строителството; • Експерт по специалност „Ландшафтен архитект” - за тази част изпълнителят да разполага с архитект, който да има минимум 5 (пет) години трудов стаж в областта на строителството; •Експерт по специалност „Координатор по безопасни и здравословни условия на труд” - инженер със строително инженерно образование със стаж минимум 2 /две/ години. •Минимум 40 човека със следните специалности: Кофражист – 5 бр. Арматурист – 5 бр. Заварчик – 2 бр. Зидар- 3 бр. Шпакловки и мазилки – 6 бр. Бояджия- 2 бр. Монтажник – 6 бр. Електротехник – 3 бр Вик специалисти – 2 бр. ОВКИ специалисти-2 бр. Озеленител – 2 бр. Общ работник – 2 бр. 3. Участникът да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация за изпълнение на поръчката: багер с обратна лопата – 1 бр., самосвал – 3 бр., бетонпомпа – 1 бр., ударно-пробивни машини – 3 бр., електрожени – 2 бр., малка механизация – 1 бр., ръчен инвентар. 4. Участникът следва да представи валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа, трета и четвърта групи,III категория по ЗУТ. 5. Участникът следва има валидна „Застраховка за професионална отговорност (продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: Елементи на ценообразуване; тежест: 10
Показател: Цена на изпълнение; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОП-2015-7/10.09.2015г.

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 652199 от 27.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

На касата на район Младост, ул. Св. Преображение 1 - Център за услуги и информация, гише 5-6. Посочената сума е с ДДС. Документация за участие в процедурата се публикува в профила на купувача. Възложителят предоставя на място документацията на всяко лице, поискало това срещу заплащане на 10 /десет/ лева с ДДС, включително може и да му я изпрати за негова сметка Документацията може да бъде получена намясто всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. след публикуването й в Профила на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

В Заседателната зала на район Младост, находяща се на 3 етаж, ул. Св. Преображение 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на ЗОП: Отварянето на офертите е публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

6.Участникът следва да е внедрил системи за управление на качеството: - ISO 9001:2008 за управление на качеството на строителството или еквивалентен сертификат; участникът следва да представи сертификат за управление на качеството или еквивалентен с обхват „строителство” – заверено копие. - ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалент; участникът следва да представи сертификат за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалент с обхват „строителство” – заверено копие. Обхватът на сертификатите трябва да съответства на предмета на поръчката. 7. Участникът следва да представи документ от ДНСК, удостоверяващ, че участникът не е допускал и/или извършил системни нарушения по Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му и издаден не по-рано от 3 /три/ месеца, преди датата на подаване. Възложителят се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал. 2 във връзка с чл. 62, ал. 1 от ЗОП и ще съкрати срока от 52 дни до 36 дни, тъй като предварителното обявление за поръчката е изпратено за публикуване на 04.03.2015г. и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му. Възложетялят ще се възползва и от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и ще съкрати срока от 36 дни с още 7 дни, тъй като обявлението ще бъде изпратено по електронен път и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на профила на купувача : http://so-mladost.com/buyer, на който тя може да бъде намерена. Възложителят е удължил с един ден срока, във връзка с необходимостта от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията и задължителен оглед на мястото на изпълнение. Максималният срок за изпълнение на договора е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от датата на подписване на протоколи Акт Обр.2 (2а) съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ