Версия за печат

00689-2015-0015

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-1177 от 09.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет.3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/149-protzeduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki/3414-avariino-vazstanovitelni-raboti-i-otstranyavane-na-posleditzi-ot-prirodno-bedstvie-po-ulichna-nastilka-na-ul-nezavisima-balgariya-i-na-ulqaleksandar-stamboliiskiq-s-boyadzhik-obshtina-tundzha-.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Аварийно-възстановителни работи и отстраняване на последици от природно бедствие по улична настилка на ул. „Независима България” и на ул."Александър Стамболийски" с. Бояджик, Община Тунджа”. Прогнозната стойност на поръчката определена към датата на решението за откриване на процедурата е 29 166.67 лв. /двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст./ без включен ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Постъпила е Докладна записка с Вх.№ 0900-1052/25.08.2015 г. от Елена Събева Маджарова-кмет на с. Бояджик, Община „Тунджа” с искане за неотложни ремонтни дейности по ул. „Независима България” и ул. ”Александър Стамболийски” в населеното място. В докладната се сочи, че вследствие на обилен дъжд на 20.08.2015г. -100.00 л/кв.м, настилката по тези улици е разрушена и отнесена. Кметът на населеното място твърди, че по улиците зеят огромни „кратери”, като е невъзможно движението на леки автомобили и хора. Посочва се, че улица „Независима България” е една от главните и най-оживени улици в селото и че по нея са разположени търговски обекти. В докладната се съдържа констатация, че това е основната връзка между източната и западната част на селото, тъй като пресича дерето и по нея жителите достигат до площада на населеното място. Във връзка с постъпилата Докладна записка е извършена проверка на място за обследване на състоянието на улиците от длъжностни лица от отдел „АТОС” към Дирекция „ТУСЕ” на Община „Тунджа” и е съставен констативен протокол, съдържащ описание на обекта, експлоатационното състояние, предполагаеми причини, заключения и препоръки. В протокола се сочи че в резултат на неблагоприятна метеорологична обстановка на 20.08.2015г., изразяваща се в обилни и продължителни валежи за кратък отрязък от време, гръмотевични бури и силна скорост на вятъра е възникнало бедствено положение. Тези климатични условия са предизвикали силен воден напор, което от своя страна е довело до трайно влошаване на експлоатационните качества на този пътен участък, изразяващо се образуване на коловози и големи дупки с дълбочина над 8 см., както и наносни насипи от изровения инертен материал, което е предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Водоприемната решетка в края на улицата се е затлачила от горепосочените наноси, донесени от пороя и не е могла да поеме придошлата вода. Натовареността на тези улици и факта че същите са основна пътна връзка за населението между източната и западната страна на село Бояджик обуславят да бъдат предприети незабавни и неотложни действия за възстановяване на пътната настилка в тези участъци. Заключението на длъжностните лица е че ако не бъдат предприети необходимите действия в най-кратки срокове засегната инфраструктура ще бъде допълнително компрометирана предвид понижаване на температурите и влошаване на метеорологичната обстановка през предстоящия есенно-зимен сезон, през който в предвид неблагоприятните атмосферни условия ще настъпи невъзможност да бъдат извършвани, каквито и да било ремонти, което от своя страна ще доведе още повече до влошаване на експлоатационните качества на тази част уличната мрежа в населеното място. Това ще доведе и до увреждане на обществения интерес, тъй като жителите на селото ще бъдат принудени да използват улична мрежа, която не е адекватно подготвена за предстоящия зимен сезон, което от своя страна би застрашило и тяхното здраве и живот. С оглед на горното и предвид констатацията че вследствие на настъпилото природно бедствие е установено критично състояние на пътната настилка, което е видно от приложения снимков материал и факта че този участък е единствената пътна връзка на жителите от източната страна на населеното място за достъп до различни точки - кметство, училище, детска градина, народно читалище, здравна служба, както и с цел обезпечаване сигурността, здравето и живота на населението длъжностните лица предлагат на кмета на Община „Тунджа” незабавно да бъдат предприети спешни мерки за преодоляване на негативните последици от настъпилото бедствие и възстановяване на отронената пътна настилка. ..... Продължава в раздел VІІІ Друга информация...

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗОП да не се прилага чл.91, ал.2 , чл.92 и 92а от ЗОП и да се сключи договор с „ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, с ЕИК 128056792, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ОБХОДЕН ПЪТ ЗАПАД № 21.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@ cpc.bg, Факс: 02 897315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С писмо с Изх. № 3300-5/07.09.2015г. до НИМХ - филиал гр. Пловдив е поискано да бъде издадена справка за хидрометеорологична обстановка /сила на вятъра и количество дъжд/ на 20.08.2015г. във връзка падналите проливен дъжд и ураганен вятър за селата Ботево и Бояджик.В отговор на отправеното запитване по данни на ХМО – Ямбол към НИМХ - филиал Пловдив измереното количество валеж на 20.08.2015г. в с. Бояджик е 100.00 л/кв.м, (при месечна норма 35 л/кв.м), и силен вятър от север-североизток със скорост 17 м/с. На 08.09.2015г. е постъпило Уведомление на основание чл. 66, ал. 2 от ЗМВР с Вх №1200-87 от началник РУ ”Тунджа”, гр. Ямбол, в което се посочва че при изпълнение на служебните си задължения в с. Бояджик, полицейски служители от РУ „Тунджа” са констатирали, че вследствие на падналите обилни валежи на 20.08.2015 г. пътната настилка на ул. „Независима България” в участъка от пл.”Джон Атанасов” до Т-образното кръстовище с ул. „Александър Стамболийски” почти напълно е разрушена пътната настилка. Посочва се че улицата е натоварена, тъй като по нея има търговски обекти и свързва източната и западната част на селото, както и че разрушената пътна настилка е предпоставка за ПТП, респективно опасна за живота и здравето на участниците в пътното движение. В заключение се посочва, че Кмета на Общината следва да разпореди до съответните длъжностни лица за спешно отстраняване на констатираните нередности, като е посочен и едномесечен срок съгласно чл.66, ал.3 от ЗМВР, в който началника на РУ „Тунджа” следва да бъде уведомен за предприетите мерки. Посоченото природно бедствие на 20.08.2015г. се явява изключително обстоятелство по смисъла на § 1 т. 8 от Допълнителните разпоредби и като такова създава реална опасност за живота и здравето на хората в засегнатото населено място. Предвид гореизложеното са налице едновременно всички законови предпоставки за провеждане на договаряне без обявление, определени в чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП, а именно: възникнала е необходимост от предприемане на незабавни и неотложни действия, същите са породени от събития от извънреден характер, които се проявяват обективно извън волята на възложителя (т.е. не произтичат от негови действия или бездействия). Настъпилото природно бедствие е събитие, което Община „Тунджа” при полагане на дължимата грижа не е могла и не е била длъжна да предвиди и предотврати; застрашени са живота и здравето на жителите и гостите на населеното място; с цел да бъде спестено време и преодоляване на последиците от възникналата реална опасност за живота и здравето на жителите не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП, което налага откриването на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1. т.4 от ЗОП. С провеждането на процедура на Договаряне без обявление по чл. 90, ал.1. т. 4 от ЗОП се цели в най-кратки срокове да бъдат извършени аварийно-възстановителни работи и отстраняване на последици от настъпилото природно бедствие по улична настилка на ул. „Независима България” и ул. ”Александър Стамболийски” с. Бояджик, Община Тунджа” и да се създаде надеждна и безопасна пътна връзка, което е от първостепенно значение за опазване за живота и здравето на жителите и гостите на населеното място на Община „Тунджа”. Своевременното ремонтиране на компрометирания участък ще доведе до намаляване и елиминиране на сериозните рискове и опасности от настъпване на фатални пътнотранспортни произшествия, както и до настъпване на сериозни материални щети по преминаващите пътнотранспортни средства. От друга страна подобряването на всеки един пътен участък от Община” Тунджа” е от важно регионално значение, тъй като рефлектира върху икономиката в засегнатото населено място и региона.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стоянов Георгиев
Длъжност: Кмет на община "Тунджа"