00159-2015-0008

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20, За: АТАНАС ЛАЗАРОВ ПАНГАРОВ - ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: на територията на община Добричка
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява: необходими неотложни възстановителни мероприятия по три язовира и техните съоръжения, естествена чешма - 1брой, благоустрояване на гробищен парк в едно населено място; ограда кметство в едно населено място и ремонтно - възстановителни работи на един водосток. Обектите са на територията на община Добричка. Поръчката е със седем обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45247210, 45221119, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи на язовири
Строителни работи по ремонт на мостове
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва седем обособени позиции. Приблизителни количества на дейности включени в предмета на поръчката:Реконструкция на огради от бетонови колове,поц. мрежа - 220мл. Ръчен и механизиран изкоп - 5547м3, направа на кофраж 104м2, полагане на бетон в изкоп и кофраж - 41 м3. Заготовка и монтаж на армировка за стоманобетонни конструкции - 1040кг. Водопровод РЕ ф 32 - 200мл.

Прогнозна стойност без ДДС
120750 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.05.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 7 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от30 (тридесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто -договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2015 год./2016г. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК №1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл.56 ал.1 т.1,2,5,6, 8, 11–14 от ЗОП: 1.Оферта за участие-Образец 1; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Представяне на участника–Образец 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифиц. информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП-Образец 3; Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 от ЗОП-Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или Декларация, че участникът е вписан в регистъра. В случай, че участникът е чуждестранно физ. или юр. лице, той следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на РБългария в съответствие с чл.3 ал.1 от ЗКС във вр. с чл.231 от ЗУТ. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от група, по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС и категория по чл.137 ал.1 от ЗУТ отговаряща на строежа-обособената позиция за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т.2 от ЗОП); 5.Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие; 6.Декларация по чл.56 ал.1 т.6 от ЗОП-Образец 4; 7.Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП–Образец 5; 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 9.Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП–Образец 7 За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство; 10.Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП–Образец 8; 11.Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка–Образец 9; 12.Декларация за запознаване с обекта–Образец 10; 13.Декларация за застраховка "Професионална отговорност"-Образец 11; 14.Доказателства за техническите възможности на участника-съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"-за всяка ОП, който съдържа: Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката-Образец 15 с приложен линеен график и декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП-Образец 17, когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК №3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"-за всяка ОП, който съдържа: Ценово предложение–Образец 16 с приложена КСС. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по ОП с най-малък номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Върху всеки плик се посочват номера на плика и номера и наименованието на об.позиция.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство се извършва с някой от следните документи: а). посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, обновяване и ремонт на: мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; благоустройствената инфраструктура; хидротехническо и хидромелиоративно строителство; и други строежи в зависимост от обособената позиция за която се кандидатства 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а)Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 3 години. б)Отговорник по контрола на качеството съгласно Чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.10.2015 г.  Час: 10:30
Място

ЗАЛА № 108 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 от ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел "Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/prfile/ . Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg, раздел "Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/ . Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на побликуването им в "Профила на купувача". Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” - http://www.dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ СА СЪГЛАСНО ЧЛ. 120 ОТ ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Добричка, улица Независимост № 20, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg,, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrochka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изпускател на язовир Смолница 2
1) Кратко описание

Необходими неотложни възстановителни мероприятия: Намаляване на нивото на водата в язовира. Разкриване на основния изпускател и местоположението на изходящата тръба. Цялостен ремонт на стоманобетоновите входна и изходна шахти, продухване и почистване на тръбата, и възстановяване на стоманобетоновия кожух в частта и извън габарита на стената. За временен достъп до входящата шахта и за ограничаване на притока на вода по време на извършване на ремонтните дейности е предвидено да се изпълни временна дига. За улесняване втичането на водните маси към входната шахта се прокопава фуниевидна траншея е наклон на откосите 1:4 в наносните отложения, насочена към шахтата Ширина на траншеята около 1.5-2метра. Язовирната стена е с нарушени показатели както за технологична така и за конструктивна сигурност. Сухият откос е понесъл сериозни поражения при преминаването на висока вълна през м.юни 2014год. Преливането през короната на стената е довело до локални свличания на голям фронт по насипа на откоса. Възстановяването му трябва да се извърши изключително прецизно, за да е в състояние в бъдеще да изпълнява функциите си. След фиксиране на нарушените зони от насипа се отнема целия нарушен слой – до достигане на плътна и компактна основа по откоса. За връзка между стария и новия насип се изпълняват напречни зарязвания в стария насип. Зарязванията започват от петата на откоса и стигат до короната на стената. Продължават по дължината на целия фронт на ерозия. Полага се нов възстановителен насип, който се уплътнява на пластове с дебелина от 20см в неуплътнено състояние. След насипа върху сухият откос се полага хумус. Короната на стената е неравномерно улегнала, с коловози и с варираща височина. Необходимо е да се изравни чрез отнемане на хумусния слой и донасипване и валиране в ниските зони.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45247210

Описание:

Строителни и монтажни работи на язовири

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията количествена сметка: • Почистване на храсти и тревна растителност около 2900кв.м. • Изсичане и изкореняване на дървета • Изкопи машинни и ръчни 3725 куб.м. изкопи от които 1184 в тиня; • Обратно засипване на земни почви с уплътняване - около 1800куб.метра • Разкриване на изходна и входяща шахта на основен изпускател • Почистване, продухване на изпускателна тръба Ф400 • Ремонт шахти, спирателен кран и стоманобетонов кожух • Транспорт на отпадъци и почви

Прогнозна стойност, без ДДС
39166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45
5) Допълнителна информация

Забележка: В документацията на поръчката в техническата специфокация са дадени подробни разяснения относно техническото състояние на язовира и съоръженията му, както и предвидените неотложни възстановителни дейности. Приложена е и подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изпускател на язовир Плачи дол 2
1) Кратко описание

Възстановяването изправността на основния изпускател и преливника е наложително. Преди започване на ремонтните работи се намалява нивото на язовира. По основния изпускател се извършва цялостен ремонт на стоманобетоновите входна и изходна шахти, продухване и почистване на тръбата, както и възстановяване на стоманобетоновия кожух в частта и извън габарита на стената. Изходна шахта: ръчно разкриване дъното на шахтата и съоръженията в нея; при необходимост изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи; профилактика на спирателния кран. Почистване и продухване на тръбата на изпускателя. За да се осигури достъп на техника до приблизителното местоположение на входящата шахта се изпълнява временна дига. Извършват се изкопни работи в тинята до установяване на местоположението на входящата шахта. Извършват се необходимите ремонтни дейности по конструкцията на шахтата, която следва да се затвори надеждно с капак от стоманена ламарина. За улесняване втичането на водните маси в наносните отложения към входната шахта да се прокопае фуниевидна траншея насочена към шахтата. Наклонът на откосите на траншеята е 1: 4, а ширината - 1.5-2метра. Преливник: изпълнява се уплътнен насип до ниво 20см под нивото на преливника, като се осигурява съответния наклон; изпълнява се облицовка с речен камък /калдаръм/ с камъни с размери 150-200. В зоната на бързотока се оформя подходящия наклон, след което се засипва с хумус. Короната на стената се изравнява, като се отстранява хумуса, донасипва се и се валира.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45247210

Описание:

Строителни и монтажни работи на язовири

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Почистване на храсти и тревна растителност • Изкоп машинен на отвал и на транспорт • Тънък изкоп ръчно; • Обратно засипване на земни почви с уплътняване на 10см и с уплътняване на 20см • Почистване, продухване на изпускателна тръба • Разкриване на входна шахта на основен изпускател • Изкоп в тиня на транспорт • Изграждане на временнен път и временна дига; • Ремонт шахти и спирателен кран. • Отстраняване на хумусен пласт от корона; • Обратно засипване с уплътняване на земни почви по короната на стената • Доставка и полагане на уплътнен насип от баластра с дебелина на плътен балстрен слой -15см • Облицовка с речен камък /заскаляване/ • Нанасяне на хумусен пласт в зоната на бързотока

Прогнозна стойност, без ДДС
22000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45
5) Допълнителна информация

Забележка: В документацията на поръчката в техническата специфокация са дадени подробни разяснения относно техническото състояние на язовира и съоръженията му, както и предвидените неотложни възстановителни дейности. Приложена е и подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изпускател на язовир Полковник Иваново
1) Кратко описание

Необходими неотложни възстановителни мероприятия: Преди започване на ремонтните дейности се намалява нивото на водата в язовира. Продълбочаване на преливника – в предходни години са правени опити за продълбочаване с изкопна техника, които са неуспешни предвид наличието на скала под тънкия почвен слой. Предвижда се продълбочаване на преливника, като нивото следва да се намали с 1-1,5метра до ниво, което би осигурило запас до котата на короната на стена в размер на 1 метър. Язовирната стена е с нарушени показатели Наличните единични изравяния от водната ерозия и преминаването на животни се обработват, като се отнеме нарушения пласт до здрава основа в дълбочина и до плътния ненарушен насип по откоса в съседство. За връзка между стария и новия насип е необходимо да се направят напречни зарязвания /стъпала/ в стария насип. Полагането на новия възстановителен насип започва от петата на откоса към короната на стената на пластове с дебелина от 20см в неуплътнено състояние. Възстановителният насип трябва да се изравни с профила на съседните неразрушени участъци. Новият слой се уплътнява с ръчни и механични трамбовки - поради сложността на уплътняване на насипния материал по ската на откоса и наличието на „тераси" от зарязванията, ползването на машини за валиране ще бъде значително затруднено. Короната на стената е неравномерно улегнала, с коловози и с варираща височина. Необходимо е изравняването и до проектната кота, като това ще се постигне чрез донасипване и валиране в ниските зони.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45247210

Описание:

Строителни и монтажни работи на язовири

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Почистване от тревна растителност и единични храсти • Изкореняване на дървета с диаметър до 25 см. • Разбиване на скала до дълбочина средно 1м чрез взривяване на открито - около 300куб.м. • Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер • Отстраняване на хумусен пласт машинно с дебелина до 20см. • Обратно засипване с уплътняване на земни почви по короната на стената • Тънък изкоп ръчно за "застъпаляване" на нарушените участъци с прехвърляне на 3м. хоризонтално • Обратно засипване с уплътняване на земни почви • Нанасяне на хумусен пласт върху сух откос • Изкоп машинен на глинести почви на транспорт

Прогнозна стойност, без ДДС
31250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45
5) Допълнителна информация

Забележка: В документацията на поръчката в техническата специфокация са дадени подробни разяснения относно техническото състояние на язовира и съоръженията му, както и предвидените неотложни възстановителни дейности. Приложена е и подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Ограда кметство с.Самуилово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Д-ка бетон В 15 за основи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС:• Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Д-ка бетон В 15 за основи

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
5) Допълнителна информация

Забележка: В документацията на поръчката е приложена подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности• Изкоп машинен за водопровод • Изкоп ръчен за водопровод • Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32 • Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта • Обратно засипване на водопровод • Оборудване на водомерна шахта

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

• Изкоп машинен за водопровод • Изкоп ръчен за водопровод • Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32 • Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта • Обратно засипване на водопровод Съгласно приложената към документацията КС:• Изкоп машинен за водопровод • Изкоп ръчен за водопровод • Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32 • Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта • Обратно засипване на водопровод • Оборудване на водомерна шахта

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
5) Допълнителна информация

Забележка: В документацията на поръчката е приложена подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Естествени чешми с.Опанец
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности:• Изкоп за основи • Полагане на бетон в основи • Водоплътна мазилка по улуци отвън и отвътре • Армирана бетонова настилка • Заготовка и монтаж на армировка • Машинно почистване с прожини за почистване на водопровод

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи • Полагане на бетон в основи • Водоплътна мазилка по улуци отвън и отвътре • Армирана бетонова настилка • Заготовка и монтаж на армировка • Машинно почистване с прожини за почистване на водопровод

Прогнозна стойност, без ДДС
3833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30
5) Допълнителна информация

Забележка: В документацията на поръчката е приложена подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Водосток на път Козлодуйци-Росеново
1) Кратко описание

Предвидени са следните дейности: почистване на пространството около крилата на моста от наноси и растителност, като се отстранят и корените на отсечените дървета. Изпълнение на три дънни, стоманобетонни прага между устоите на моста /успоредни на пътната ос/. За целта течението на реката временно се отклонява към една трета от отвора на моста; отстраняват се остатъците от съществуващите бетонни прагове, разкъртват се съществуващите парчета от бетонна настилка, като се отстраняват само тези, които биха попречили за оформянето на новите праговете; Извършват се изкопни и кофражни работи; За връзка между новите прагове и устоя – повърхността на стария бетон се почиства и леко се награпавява; набиват се „шишове” N14. Всеки праг се армира с надлъжна армировка; при армирането на първата група прагове да се оставят „чакащи железа”. Използва се бетон Б30. След декофрирането се изпълнява обратен насип до 10см. горния ръб на праговете. Между праговете се изпълнява стоманобетонна настилка с дебелина 10см. Изпълняват се втората част от праговете, като водата се отклонява към вече изпълнените прагове и настилка между тях. Пространството между крилата на моста се заскалява с едър /около 300-400мм/ речен камък.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45221119

Описание:

Строителни работи по ремонт на мостове

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Механизирано разкъртване на бетон включително натоварване на транспорт и превоз на депо с необходима техника • Ръчен изкоп на земни почви за стоманобетонни прагове в полепващи мокри почви (при постоянно течаща вода) • Изнасяне на земни почви с ръчни колички на депо • Механизирано подравняване на терен за оформяне на временен път и площадка • Ръчен изкоп за оформяне легло за тръба Ф 800 в полепващи мокри почви (при постоянно течаща вода) • Доставка и монтаж на ПВЦ тръби Ф 800 мм за временно отвеждане на водите в зоната на площадката за укрепване дъно • Доставка и полагане на бетон В 30 в стоманобетонни прагове/греди • Доставка и полагане на бетон В 20 за стоманобетонна настилка • Изрязване и изкореняване на дървета и храсти с деб. на стеблото от Ф40 до Ф20 • Кофраж и декофраж по водосток • Почистване от наноси, растителност и изнасяне натоварване и превоз до 5 км. • Почистване и награпяване бетон в устои • Доставка и набиване на шишове от арматура N14 с дължина до 50 см. • Заготовка, доставка и монтаж на армировка N14 за прагове/греди • Заготовка, доставка и монтаж на стремена N12 за прагове/греди • Заготовка доставка и монтаж на армировъчни мрежи Ф 6,5 - 20/20 за стоманобетонна настилка • Обратен насип и уплътняване на земни почви • Заскаляване между крилата на моста с едър камък - 300-400мм. • Уплътняване на заскаляване с каменно брашно

Прогнозна стойност, без ДДС
15000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 45
5) Допълнителна информация

В документацията на поръчката в техническата специфокация са дадени подробни разяснения относно предвидените ремонтни дейности. Приложена е и подробна количествена сметка на предвидените СМР. При изготвянето на линейния график за изпълнение на СМР участникът предвижда единствено времето за извършване на съответната дейност и не може да предвижда неблагоприятни метеорологични условия.