Версия за печат

00369-2015-0012

BG-Луковит: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg..

Електронен достъп до информация: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/100-..

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Събиране, транспортиране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Луковит”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Населените места в община Луковит, които попадат в обхвата и са обект на настоящата обществена поръчка, са както следва: гр. Луковит като административен център, и 11 села: Дерманци, Дъбен, Карлуково, Торос, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричeне, Ъглен, Бежаново и Беленци.
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването и почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на 12-те населените места в Община Луковит, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 4500 тона. Определеният за изпълнител на поръчката се задължава да достави съдове за отпадъци на тяхно място, както следва: -Контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 – 766 бр.; - Кофи 240 л. – 50 бр.; - Улични кошчета 40 л. – 50 бр. - контейнери за отпадъци 4 м3 с дебелина на ламарината 3 мм - 5. Бр. Съдовете за отпадъци трябва да бъдат предоставени на Възложителя за ползване за периода на договора и да ги разстави по населени места от общината.Доставката на съдовете за отпадъци контейнери тип „Бобър” 1.1 м3, както и на необходимите за подмяна на повредени и унищожени кофи 240 л. и контейнери тип „Бобър” 1.1 м3, с които ще се извършва дейността на територията на общината, е за сметка на Изпълнителя.Доставка на допълнително 84 бр. контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 които трябва да бъдат разпределени по населени места от общината. Изпълнителя е длъжен при констатиране от страна на Възложителя на счупени, без колела, без капаци и/или с други технически повреди съдовете за отпадъци да ги подмени в срок до 72 (седемдесет и два) часа от получаването на съобщението от Възложителя. За гарантиране на санитарно-хигиенните условия и недопускане на задържане на отпадъци в съдовете, Изпълнителят е длъжен да изготви програма за редовно почистване, поддържане, измиване и дезинфекция на контейнерите и кофите за отпадъци с цел предотвъртяване развитието на био-процеси, премахване на неприятни миризми и опасност от развитие на болестотворни организми и бактерии.На територията на Община Луковит има действащо депо за битови отпадъци. То е разположено на 3 км. от гр. Луковит.Дейността по депониране – код D1 на общинското депо за неопасни отпадъци Луковит ще се извършва до изчерпване на капацитета му, но не по късно от въвеждане в експлоатация на регионалното депо Луковит. *При влизане в сила на разрешение за ползване на обект: „Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, в изпълнение на сключен Договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“ по ОПОС , дейностите по депониране на отпадъците отпада от предмета на поръчката.Поддръжката на местата за обществено ползване включва почистване на площад, улици, тротоари и други обществени места. За град Луковит се извършват следните дейности: ръчно метене и почистване на прораснала трева на тротоари, регули на улични платна и др.; тесане на треви по тротоари, улични платна, площади и др. места за обществено ползване и други места за обществено ползване; ръчно снегопочистване на площад „Трети март“, машинно метене, миене.При писмено заявяване от страна на Възложителя се извършва и ликвидиране на нерегламентирани сметища на територията на община Луковит-събиране, натоварване и извозване на отпадъците до депо.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90511200, 90511400, 90513000, 90530000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по събиране на смет
Услуги по превозване на отпадъци
Експлоатация на депа за отпадъци

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
483459 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Работна програма - Р; тежест: 50
Критерий: Срок за реакция - СР; тежест: 10
Критерий: Предлагана цена - ПЦ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2015-23

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 118 - 214757 от 20.06.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 91 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Събиране, транспортиране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Луковит“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.08.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АСТОН СЕРВИЗ“ ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 117591612, бул. България 60 В, ет.4, офис 8, Република България 1680, София, Тел.: 02 9582471, Факс: 02 9582471

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 497000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 483459 BGN без ДДС
Брой месеци: 18
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Дейността по депониране — код D1 на общинското депо за неопасни отпадъци Луковит ще се извършва до изчерпване на капацитета му, но не по късно от въвеждане в експлоатация на регионалното депо Луковит. *При влизане в сила на разрешение за ползване на обект: „Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, в изпълнение на сключен Договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“ по ОПОС, дейностите по депониране на отпадъците отпада от предмета на поръчката.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukobit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„АСТОН СЕРВИЗ“ ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 117591612, със седалище гр. София, р-н Надежда, бул. Рожен № 9, адрес на управление гр. София 1680, бул. България № 60В, ет.4, офис 8