Версия за печат

02709-2015-0050

BG-Белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, мест.Студени дол, За: Сашка Кирилова Василева, България 3900, Белоградчик, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Място/места за контакт: с.Чупрене,ул.Ас.Балкански № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150909GbUy5344951.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: държавно предприятие,създадено по Закона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на горски територии,държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване вътрешен ремонт на ловен дом "Бела вода" в ДДУ Чупрене

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Чупрене,местност "Бела вода"
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

извършване вътрешен ремонт на ловен дом "Бела вода" в ДДУ Чупрене

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка и подмяна на тръби PPR 32 м/l - 82, Доставка и полагане на топлоизолация за PPR 36 М/L- 82, Направа на замазка М2- 38, Доставка и полагане на гранитогрес М2- 38, Доставка и монтаж цокъл М/L- 52, Доставка и монтаж алуминиеви врати за баня бр. 1, Доставка и монтаж на комарници М2- 14, Доставка и монтаж на мивки бр.- 2, Доставка и монтаж на душ батерия бр.- 2, Доставка и монтаж на моноблок бр.- 2, Отстраняване на стар лак М2 - 140, Лакиране на парапет и ламперии М2- 140, Подмазване с хоросан М2- 91, Отстраняване на компроментирана шпакловка М2 - 202, Грундиране с дълбокопроникващ грунд М2 - 678, Гипсова шпакловка по стени и тавани М2 - 678, Боядисване с латекс по стени и тавани М2 - 678, Подмяна на фаянсови плочки М2 - 27, Извозване на строителни отпадъци

Прогнозна стойност без ДДС
8000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

съгласно чл.59,ал.3 и чл.60 от ЗОП - парична сума в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора,вносима респ.представена след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката - по банков път или в касата на възложителя.Гаранцията във формата на парична сума се внася в касата на СЗДП ТП ДГС"Миджур" или по банкова сметка IBAN BG12 STSA 9300 0020 0813 96 , BIC STSABGSF,при Банка ДСК АД - Белоградчик

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

финансирането се осъществява със средства от стопанската дейност на Възложителя.Плащанията ще се извършат съгласно клаузите на договора,сключен между Възложителя и Изпълнителя на поръчката

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1. Заявление и административни сведения по образец - (Приложение №3); 1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 1.3. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП. ( Минимум 1 договор, изпълнен през последната годинa, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор). 1.4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложения № 4 ; 1.5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП– Приложение № 5; 1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– Приложение № 6; 1.7. Имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато кандидата предвижда участие на такива и дела на тяхното участие – Приложения №7 и №8; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният кандидат; 1.8.Декларация относно срок на валидност на предложението -Приложение № 10; 1.9.Предлагана цена (ценова оферта) НАЙ – НИСКА ЦЕНА– Приложение № 9; 1.10.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 1.11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват документи и информация относно икономическите и финансови възможности
Минимални изисквания: не се изискват документи и информация относно икономическите и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Минимум 1 договор, изпълнен през последната годинa, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор).
Минимални изисквания: Минимум 1 договор, изпълнен през последната годинa, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор).
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.10.2015 г.  Час: 14:00
Място

с.Чупрене,ул. Асен Балкански № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

законните представители на участниците или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощноРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcaadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ