Версия за печат

00156-2015-0012

BG-Велинград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велингад, бул. Хан Аспарух №35, За: Даниела Салкина, РБългария 4600, Велинград, Тел.: 0359 54524, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://m.velingrad.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=29901&companyId=21202.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Велинград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Патриарх Евтимий" № 3; Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Ленища" № 8; Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Никола Вапцаров" № 38; Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Никола Вапцаров" № 57“; Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес гр. Велинград бул. „Хан Аспарух“ №11;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: гр. Велинград
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Велинград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Патриарх Евтимий" № 3; Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Ленища" № 8; Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Никола Вапцаров" № 38; Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Никола Вапцаров" № 57“; Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес гр. Велинград бул. „Хан Аспарух“ №11; РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Патриарх Евтимий" № 3 е 6 108, 72 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Ленища" № 8 е 3 605,66 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 38 е 3 306, 81 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 57 е 3 306, 81 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №11 е 8 391, 29 кв.м. Настоящата обществена поръчка предвижда: 1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи (включително екзекутивна документация), отразяващи мерките по обновяването - в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради. Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ - нова инсталация за отопление - вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 3. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 4. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“;5. Част ВиК (ако е необходимо) 6.Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всикчки части на проекта. 7. Част „ПБЗ“ и управление на отпадъците, 8. Част „Конструктивна“ - Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние - Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо). 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация. 3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 45320000, 45421000, 45261400, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Патриарх Евтимий" № 3 е 6 107, 72 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Ленища" № 8 е 3 605,66 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 38 е 3 306, 81 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 57 е 3 306, 81 кв.м. РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №11 е 8 391, 29 кв.м.

Прогнозна стойност без ДДС
8344653 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

270


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. Условия на гаранцията за участие: Размерът на гаранцията за участие е определен, съобразно условията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, както следва: Обособена позиция № 1-в размер на 1 000 /хиляда/ лева; Обособена позиция № 2 - в размер на 1 000 /хиляда/ лева; Обособена позиция № 3- в размер на 1 000 /хиляда/ лева; Обособена позиция № 4 - в размер на 1 000 /хиляда/ лева;Обособена позиция № 5- в размер на 1 000 /хиляда/ лева;В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност – задължително не по-малък от срока на валидност на офертата. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.2. Банковата гаранция за участие съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за участие, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за усвояване на гаранцията, съгласно ЗОП. Образец № 4 (банкова гаранция за участие) има само примерен характер. Срокът на валидност на банковата гаранция не трябва да бъде по-кратък от срока на валидност на офертите.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велинград в Банка: Райфайзенбанк, клон Велинград Банков код (BIC): RZBBBGSF, (IBAN): BG 65 RZBBBG 9155 3320010530. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или в банковата гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП (00156-2015-…………….) или номера на решението за откриване на настоящата процедура (№ ………../….09.2015 г.). Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя. Задържането и освобождаването и усвояването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. II. Условия на гаранцията за изпълнение: Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Образец № 5 (Банкова гаранция за изпълнение на договор) има само примерен характер. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност задължително с два месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора, предложен от участника. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велинград в Банка: Райфайзенбанк, клон Велинград Банков код (BIC): RZBBBGSF, (IBAN): BG 65 RZBBBG 9155 3320010530. ІІІ. Условия на банковата гаранция за аванс: При желание за аванс изпълнителят представя банкова гаранция, безусловна и неотменима, или под формата на паричен депозит, за авансово плащане. Образец № 6 (Банкова гаранция за аванс) е само примерна. Банковата гаранция за авансово плащане, трябва да дава възможност възложителят да упражни правата по нея ако декларира пред банката, „че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпълнителя за обществена поръчка, за упражняването на правата на възложителя по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.” Гаранцията за авансово плащане се освобождава, от Възложителя, в рамките на 7 (седем) работни дни с достигане на обем на изпълнение на дейностите по договора, който покрива размера на преведения аванс, т.е. след актуване на действително извършени работи по договора, в размер на 35% от общата му стойност.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез „Българска банка за развитие” АД ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 7 от договора, както следва: -Aвансово плащане в размер на 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на договора, дължимо в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора и срещу представяне на оригинална фактура за стойността на аванса и банкова гаранция за авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде безусловна и неотменяема, в размер на 35 % от цената на договора и срок на валидност 10 (десет) дни след срока за изпълнение на енергоспестяващите мерки и съпътстващите строително-монтажни работи. Стойността на аванса се удържа пропорционално, от междинните плащания, при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез „Българска банка за развитие” АД плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за авансово плащане се освобождава и подлежи на връщане от Възложителя, в рамките на 7 (седем) работни дни с достигане на обем на изпълнение на дейностите по договора, който покрива размера на преведения аванс, т.е. след актуване на действително извършени работи по договора, в размер на минимум 35% от общата му стойност. - Междинни плащания в размер на стойността на действително извършените енергоспестяващи мерки и съпътстващите строително-монтажни работи, от които се приспада пропорционално платения аванс и се задържа сума в размер на 5 % (пет на сто) от дължимата сума и срещу представена оригинална фактура за стойността и двустранно подписан протокол (акт обр. 19), отразяващ извършените и одобрени дейности, дължими в срок до 20 (двадесет) дни от датата на представяне на посочените документи. - Окончателно плащане в размер на задържаната сума от посочените в предходната точка плащания за всяка една сграда, дължимо в срок до 30 (тридесет) дни от датата на въвеждане в експлоатация на съответната сграда, за случаите, в които това се изисква, съгласно ЗУТ. В случай, че за съответните дейности не се изисква издаване на разрешение за строеж, респ.въвеждане в експлоатация, страните подписват приемно-протокол за съответната сграда в срок до 30 дни от датата на подписване на протокол, аналогичен на акт обр. 15. Първото междинно плащане от настоящия договор ще бъде извършено в месеца, следващ месеца на подписване на протокол за предаване на строителната площадка/акт. обр. 2 в срока и при условията на цитираната разпоредба от договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник за една обособена позиция, не може да представя самостоятелна оферта за същата обособена позиция. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение за съответната обособена позиция. В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да съдържа – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Документът трябва да съдържа клаузи, в които: се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява. – посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнението. - да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; чe всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. 1 Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:•За престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;•за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс;•за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2.Участникът да не е обявен внесъстоятелност. 3.Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.4.Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване назадълженията, или парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.6.Участникът да не е лишен от правото да упражнява строителна и проектантска дейност, или професия, свързана със строителната и проектантската дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.7.Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.8.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 отНаказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.9. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки10.Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 11. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи списъка се подреждат в последователност, така, както са посочени в списъка и се номерират.2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3. в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49,ал.1 от ЗОП, както следва:"Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквививалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на, както следва:- за ОП №1 – трета категория, първа група;- за ОП №2 – трета категория, първа група;- за ОП №3 – трета категория, първа група;- за ОП №4 – трета категория, първа група;- за ОП №5 – трета категория, първа група или представянето на валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или представянето на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон. 3. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение/анекс към договора за създаване на обединение, а когато в договора/анекса не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и пълномощно от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 7) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 8 ), според формата на гаранцията за участие.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП и за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 11; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Образец № 12. 10. Декларация за приемане клаузите в проекта на договор - Образец № 12.1. В плик № 2 ако е приложимо участникът прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Плик № 2 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.В техническата си оферта участникът следва да предложи и да опише:1. Обосновка на участника за изпълнение на поръчката и 2. Програма за управление на риска
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение от банка, доказващо достъп на участника до свободни средства по кредитна линия, или Удостоверение/извлечение от банкова сметка за наличие на собствени финансови ресурси по банкови сметки. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансовите ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране). Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени за доказване на съответните възможности участника следва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора.
Минимални изисквания: - Участникът да има Достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, за всяка една обособена позиция, в размер на: - за обособена позиция №1 – 20 000 (двадесет хиляди) лева; - за обособена позиция №2 – 10 000 (десет хиляди) лева; - за обособена позиция №3 – 10 000 (десет хиляди) лева; - за обособена позиция №4 – 10 000 (десет хиляди) лева; - за обособена позиция №5 – 20 000 (двадесет хиляди) лева; Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на проектиране и строителство (Образец № 9), изпълнено през последните 3 съответно 5 години, считано от датата на подаване на офертите, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, чрез посочване при проектирането на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, а при строителството чрез: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - декларация на инженерно-техническия състав, в това число и проектантския екип (Образец № 10), в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания - №/дата/учебно заведение на диплома за завършено висше образование; №/дата/на удостоверения за проектантска правоспособност(за проектантите); №/дата/ от сертификати, №/дата/на трудови и/или служебни книжки, №/дата/на граждански и/или трудови договори. Към списъка се прилагат Автобиографии на експертите (по образец на участника), съдържащи данни и информация, съгласно минималните изисквания. За всеки един от експертите, участникът представя Декларации за разположение. 3. Декларация (Образец № 10.1) за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4. Сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Минимални изисквания: 1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите - минимум 1една услуга за изготвяне на работни проекти, които са със сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – работен проект за въвеждане на мерки за енергиийна ефективност в съществуващи сгради за обществено обслужване или жилищни сгради, попадащи в обхвата на минимум I-ва група III-та категория строежи, включващи, минимум:- поставяне на топлоизолация по стени и- подмяна на съществуваща дограма”. - Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – минимум 1 строителство/инженеринг, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: строителство/инженеринг за въвеждане на мерки за енергиийна ефективност в съществуващи сгради за обществено обслужване или жилищни сгради, попадащи в обхвата на минимум I-ва група III-та категория строежи, включващи, минимум: - поставяне на топлоизолация по стени и- подмяна на съществуваща дограма”. 2. В инженерно – техническия състав на уч. за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти:Проектантски екип:- Ръководител на екипа -Висше обр.,с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност „Архитектура“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност илиеквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП); Опит като проектант по част "Архитектура" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за общ. облужване/многофамилни жилищни сгради.- Про.по част"Конструкции" – Висше образование, с обр.-квалиф. степен "магистър" по специалност „ПГС”/„ССС“ или еквивалентна съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант почаст"Констр" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради. - Проектант по част "Топлотехника" – Висше обр., с обр.-квалиф. степен "магистър" по специалност „Топлот.“ или екв. съгласно действащите нормативни документи, относими към професионалната квалификация; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "Топлот." на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефект. на сгради за общ.обсл./многоф. жилищни сгради. - Проектант по част "В и К – Висше обр.,с обр.-квалиф.степен "магистър" по спец. „ВиК“ или екв. съгласно действащите нормативни документи, относими към проф. квалиф.; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "ВиК" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енер. ефект. на сгради за общ. обсл./многоф. жил. сгради.- Проектант по част "Електрическа"- Висше обр., с обр.-квалиф. степен "магистър" по спец. „Електроинженер“ или еквив. съгласно действащите нормативни документи, относими към проф. квалиф; притежаващ валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал.1, ал.5 от ЗУТ при усл. и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "Ел." на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за общ. обсл/многоф. жил сгр.- Проектант по интердисц. част "Пож. и ав. безопасност" – Висше обр, с обрстепен "магистър"; притежаващ ...продължава в раздел VI.3) Доп.инф
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател 1 Т – Техническо предложение 1.Обосновка на участника за изпълнение на поръчката Участникът следва да посочи организация на работа за проектиране и изпълнение на СМР; подход на взаимодействие между членовете на екипа на изпълнителя, както и на екипа с компетентни администрации и органи; описание на спецификите, технологията и целите на видовете СМР в обхвата на препоръчаните мерки за изпълнение;възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при изпълнението на СМР; описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пропускателен режим, гарантиране нормална експлоатацията на обектите, от страна на живущите и трети лица, по време на СМР и мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и живущите в жилищните сгради, обект на строителството и най-благоприятни здравословни и безопасни условия на труд;описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на строителни отпадъци. Максимален брой точки - 40 т.2.Програма за управление на риска.Участникът следва да посочи в своята програма всички идентифицирани рискове от Възложителя във връзка с изпълнение на поръчката.Програмата трябва да съдържа всички рискови фактори и да обхваща всички елементи посочени в методиката за оценка на офертите.Да съдържа Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност х Въздействие. Участникът трябва да определи мерките за предотвратяване и за намаляване на риска за всяка дейност. Допълнително по преценка на участника могат да бъдат идентифицирани рискове извън тези посочени от Възложителя като за тях също се приложи описаната програма. Максимален брой точки-20 т.; тежест: 60
Показател: Показател 2 - Ц – Предлагана цена за изпълнение на всяка една от дейноститеПодпоказател Ц2 - Предлагана цена за изпълнение на авторски надзор (часова ставка) – 5 т. от комплексната оценка по показател ЦПодпоказател 2 Ц3 – Предлагана цена за изпълнение на СМР - 25 т. от комплексната оценка по показател Ц; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.10.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.10.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.10.2015 г.  Час: 10:30
Място

бул. "Хан Аспарух" № 35, сградата на Община Велинград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велинград.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Прод от разд ІІІ.2.3)валидна пълна проектантска правоспособност или еквивалентна съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП; Опит като проектант по част "ПАБ" на минимум 1 обект за въвеждане на мерки за енерг. еф на сгради за общ обсл/многоф жил сгради.Екип за изпълнение на СМР ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Висше/средно образование, квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 3 години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – Висше образование, квалификация магистър, специалност "Електроинженер" или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; Минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Опит като "Електротехник" на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради.СПЕЦИАЛИСТ ПО ВиК – Висше обр, квалиф инж "ВиК" или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; Минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност; Опит като специалист "ВиК" на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за общ.обсл/многоф жил сгради. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ – Висше образ квалиф инженер "Топлотехника" или еква; Мин 3 (три) години опит в упражняване на проф. си квалиф/спец; Опит като инж "Топлотехника" на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за ен ефект на сгради за общ обсл/многоф жил сгради. СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧ/ОТГОВОРНИК ПО КАЧ – Висше/средно обр с проф квал „строителен инженер” /”строителен техник” или екв. Да притежава валидно Удост за контр върху кач на изпълн на стр, за съответ на влаганите в строежите стр прод със съществените изисквания за безопас или екв. Опит като контрол върху качеството на изпълнение на стр, за съотв на влаганите в строежите стр продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за ен еф на сгради за об обсл/многофжил.сгради.СПЕЦ.БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ЗБУТ/ – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна.Да притежава валидно Удостоверение за да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБи/или Наредба РD -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни усло или еквивалент. Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 1 обект – СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/многофамилни жилищни сгради. 3.Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1. Заваръчен апарат –мин 2 бр.2. Фасадно скеле -мин1000 м2,3. Пробивна техника -мин5 бр.,4. Лекотоварни автомобили -мин2 бр. 4.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификация строително-монтажни работи; При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОПизискването за регистрация се доказва от уч.в обед., който ще изпълни съответната дейност.Съгласно чл.51а,ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Патриарх Евтимий" № 3;
1) Кратко описание

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Патриарх Евтимий" № 3 е 6 107, 72 кв.м.Настоящата обществена поръчка предвижда: 1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по обновяването - в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради. Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ - нова инсталация за отопление - вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 3. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 4. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“;5. Част ВиК (ако е необходимо) 6.Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всикчки части на проекта. 7. Част „ПБЗ“ и управление на отпадъците, 8. Част „Конструктивна“ - Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние - Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо). 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация. 3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 45320000, 45421000, 45261400, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Патриарх Евтимий" № 3 е 6 107, 72 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
2061905 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 270

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Ленища" № 8;
1) Кратко описание

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Ленища" № 8 е 3 605,66 кв.м.Настоящата обществена поръчка предвижда: 1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по обновяването - в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради. Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ - нова инсталация за отопление - вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 3. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 4. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“;5. Част ВиК (ако е необходимо) 6.Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всикчки части на проекта. 7. Част „ПБЗ“ и управление на отпадъците, 8. Част „Конструктивна“ - Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние - Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо). 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация. 3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 45320000, 45421000, 45261400, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Ленища" № 8 е 3 605,66 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
1217236 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 270

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Никола Вапцаров" № 38;
1) Кратко описание

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 38 е 3 306, 81 кв.м.Настоящата обществена поръчка предвижда: 1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по обновяването - в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради. Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ - нова инсталация за отопление - вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 3. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 4. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“;5. Част ВиК (ако е необходимо) 6.Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всикчки части на проекта. 7. Част „ПБЗ“ и управление на отпадъците, 8. Част „Конструктивна“ - Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние - Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо). 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация. 3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 45320000, 45421000, 45261400, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 38 е 3 306, 81 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
1116348 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 270

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Велинград ул. "Никола Вапцаров" № 57“;
1) Кратко описание

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 57 е 3 306, 81 кв.м.Настоящата обществена поръчка предвижда: 1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по обновяването - в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради. Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ - нова инсталация за отопление - вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 3. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 4. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“;5. Част ВиК (ако е необходимо) 6.Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всикчки части на проекта. 7. Част „ПБЗ“ и управление на отпадъците, 8. Част „Конструктивна“ - Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние - Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо). 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация. 3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 45320000, 45421000, 45261400, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, ул. "Никола Вапцаров" № 57 е 3 306, 81 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
1116348 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 270

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Велинград бул. „Хан Аспарух“ №11;
1) Кратко описание

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №11 е 8 391, 29 кв.м.Настоящата обществена поръчка предвижда: 1. Изработване на архитектурни проекти и чертежи, отразяващи мерките по обновяването - в мащаб 1:50, и детайли в мащаб 1:20, 1:5 или 1:1, съобразени със спецификата на отделните сгради. Изработване на проекти и чертежи по част „ОиВ“ - нова инсталация за отопление - вертикална комуникация в стълбищната клетка (ако е необходимо), 3. Изработване проекти по част „Енергийна ефективност“ 4. Изработване на проекти по част „Вътрешни електрически инсталации“;5. Част ВиК (ако е необходимо) 6.Изработване на подробни количествени сметки и количествено-стойностни сметки (КСС) за всички необходими СМР по всикчки части на проекта. 7. Част „ПБЗ“ и управление на отпадъците, 8. Част „Конструктивна“ - Възложителят ще предостави на Изпълнителя доклад-експертиза за конструктивното състояние - Изпълнителят трябва да предостави конструктивен проект, в случай че с експертизата са указани мерки за укрепване и привеждане на конструкцията на сградата към конструктивните норми, изисквани от методиката на МРРБ. Изработване на проект по част конструктивна, регламентиращ рехабилитация и саниране на многофамилната сграда (ако е необходимо). 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация. 3. Изпълнение на допустими по програмата видове СМР и енергоспестяващи мерки за постигане на стандартите за енергийна ефективност чрез: а) подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи (продукти, материали и аксесоари); б) повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите, което води до спестяване на първични енергийни ресурси при трансформация на енергия в тези системи; в) повишаване ефективността на системите за горещо водоснабдяване, свързани с потреблението на енергия от конвенционални източници; г) повишаване ефективността на генераторите на топлина чрез съвременни технологии вкл. оползотворяващи отпадна топлина в сградата и/или енергия от възобновяеми източници; д) повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите и стимулиране на потребителското поведение за енергоспестяване чрез достъпно регулиране на количеството топлина във всяко жилище.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 45320000, 45421000, 45261400, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

3) Количество или обем

РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №11 е 8 391, 29 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
2832816 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 270