02709-2015-0048

BG-с. Говежда: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение Държавно горско стопанство / ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж.Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg

Място/места за контакт: инж.Милко Еделов Благоев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150821mWVJ5273609.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Текущ ремонт на покривна конструкция на "Дом на рибовъда" собственост на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство " Говежда"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: "Дом на рибовъда", мест. Помеждинска бара, общ. Георги Дамяново
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на откритата процедура е: "Текущ ремонт на покривна конструкция на "Дом на рибовъда" собственост на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство " Говежда".В обхвата на обществената поръчка се включва изпълнение на строителни и монтажни/ремонтни работи по покривната конструкция на двуетажна монолитна сграда - " Дом на рибовъда", включително доставка на необходимите материали за изпълнение на поръчката.Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническата спецификация / Приложение №1/, неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

РЗП на "Дом на рибовъда" - 224 м2. Ремонта предвижда: демонтаж керемиди -200 м2, демонтаж капаци - 15 м, демонтаж подкеремидни летви - 200 м2, ремонт дъсчена обшивка -20 м2, доставка и монтаж подкеремидни летви -200 м2, почистване и монтаж стари керемиди -180 м2, доставка и монтаж нови керемиди -20 м2, монтаж и подмазване стари капаци било -15 м, стъргане стара боя сачак - 82 м2,стъргане стара боя челни дъски - 25 м2, боядисване сачак - 82 м2,боядисване челни дъски - 25 м2,демонтаж улуци - 34 м, демонтаж водосточни тръби - 44 м, доставка и монтаж нови улуци -34 м, доставка и монтаж нови водосточни тръби - 44 м, доставка и монтаж нови водосборни казанчета - 5 бр. и почистване и извозване строителни отпадъци - 4 м3.

Прогнозна стойност без ДДС
5386 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие - Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата на основание чл.59,ал.5,т.2 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора- 1. Определеният за Изпълнител участник, преди сключването на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % /Пет процента/ от стойността на договора. Гаранцията за изпълнението на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, вносима по банкова сметка на ТП ДГС "Говежда" IBAN:BG97 СЕСВ 9790 10F7 4672 00, BIC : CECBBGSF при ЦКБ АД, Клон Монтана . В платежния документ трябва да се посочи , като основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на Изпълнител на поръчката. б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя към момента на сключване на договора, валидна 30 календарни дни след изтичане срока на договора. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора. Когато избрания за Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, в съответствие на чл.60, ал.3 от ЗОП, всеки от съдружниците в него може да е вносител/наредител по гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране на обществената поръчка ще бъде със средства от стопанската дейност на стопанството. Плащането ще се извършва в български левове , по банков път в 10/Десет/ дневен срок от депозиране на фактура от Изпълнителя. Договорените видове работи ще се заплащат от Възложителя по единични цени без ДДС, определени с ценовата оферта на Изпълнителя и в мярка по видове действително извършени работи, установени с двустранно подписан протокол и цени, съгласно условията на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да имат сключен договор за участие в настоящата открита процедура. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, към офертата следва да се представи и документ,подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. В случай, че за Изпълнител е опреден участник, който е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23 а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Външни експерти, участвали в разработване на техническите спецификации, не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която им дава предимство пред останалите участници в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В съответствие с чл.56, ал.1. участниците трябва представят следните документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Справка - Представяне на участника, която включва: 2.1.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, при наличието на които участникът се отстранява от процедурата; 3. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Декларация, подписана от лицето/лицата, представляващо/и участника, за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 5.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 6. Декларация за предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 7. Декларация, подписана от лицето(лицата), представляващо(и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрилата на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, които са в сила в страната, са Агенция по заетостта, Националната агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 8. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата / представя се, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документацията му за регистрация/ 10. Посочените в раздел ІІІ, т.2.3 декларации; Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката: 1. Техническо предложение на участника, съгласно приложения образец. 2. Подписана и подпечатана Техническата спецификация. 3. Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, ако е приложима; Участниците могат да представят и други документи, касаещи изпълнението, които не съдържат цени. Плик №3 " Предлагана цена" - Ценово предложение по образец. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или с куриерска служба.Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания
Минимални изисквания: Няма изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Съгласно чл. 51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП участниците могат да докажат съотвествието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1. Минимални изисквания за техническия персонал и квалификацията му, с който участникът следва да разполага - 3 бр. технически лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя свободен и безплатен достъп до документацията за участие в "Профила на купувача" на официалната интернет страница. При поискване на заинтересованото лице възложителят предоставя документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената е в размер на 5.00 /Пет / лева без ДДС. В хипотезата на поискване на място, документацията може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 16.00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки на адрес: с. Говежда, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

30

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти /Плик №3/ и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в коята се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя Профил на купувача, посочен в раздел І.1. Чрез профила си на купувача Възложителя ще обяви дадените по него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти /Плик №3/, както и тегленето на жребий по чл. 71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основания за това). Разяснения по документацията могат да се искат до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване на оферти при обществени поръчки на стойност по чл.14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата ( чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепядстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ