Версия за печат

00081-2015-0058

BG-Варна: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул. Генерал Колев №92, ет. 5, За: Мариела Черкезова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820837, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Място/места за контакт: Общинско предприятие Инвестиционна политика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=337.

Електронен достъп до информация: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=337.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Инженеринг - Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна по обособени позиции ” в изпълнение на Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв.”Аспарухово”, гр.Варна ”, по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Община Варна –район „Аспарухово”
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Инженеринг - Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна по обособени позиции ”, както следва: Обособена позиция № 1: „Инженеринг на обект: “Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна“ Обособена позиция № 2 „Инженеринг на обект: “Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45220000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1: Етап 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ ;СМР по възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал /СМР засягащи коритото на канала/ – обща дължина 1 426 м:изкопи и извозване на земни маси и строителни отпадъци;кофражни и армировъчни работи;полагане на бетон;дренажни работи;възстановяване на съществуващ покрит участък от канала.други необходими;СМР по съоръженията в трасето на канала:възстановяването на водосток на ул.“Св.Св.Кирил и Методий“; Възстановяването на мостово съоръжение на бул.“Първи Май“ ; възстановяването на мостово съоръжение на крайбрежна алея;В долния край на канала, в Аспаруховия парк, ще бъде осигурено подходящо заустване в Черно Море. Упражняване на авторски надзор;Етап 2: Изпълнение на строително монтажни работи по поставяне на закрития профил на канала, в участъците, в които не е имало изграден такъв, засипване на закритата част, изграждане на наносозадържател на входа на канала /съоръжението ще действа като утайник и ще бъде конструирано с рампа, по която ще се осигурява достъпа за почистване на утайника/ и оформяне на зелени зони, и други необходими ;Упражняване на авторски надзор Обособена позиция № 2 ;Етап 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ ;СМР по възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал /СМР засягащи коритото на канала/ – обща дължина 1 280 м:изкопи и извозване на земни маси и строителни отпадъци;кофражни и армировъчни работи;полагане на бетон;дренажни работи;възстановяване на съществуващ покрит участък от канала.други необходими; СМР по съоръженията в трасето на канала:възстановяването на мост на ул.“Орел“;възстановяване на мост на крайбрежна алея;в долния край на канала ще бъде осигурено подходящо заустване в канала между Черно Море и Варненско Езеро;Упражняване на авторски надзор;Етап 2: Изпълнение на строително монтажни работи по поставяне на закрития профил на канала, в участъците, в които не е имало изграден такъв; засипване на закритата част; нови премоствания на възстановения канал; изграждане на наносозадържател – утайник за едрите фракции от твърдия отток на дерето, рампи за инспекция и почистване на канала и оформяне на зелени зони, и други необходими.;Упражняване на авторски надзор; Изпълнението включва следните дейности:1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти2. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.3. Изпълнение на Непредвидени работи /вследствие на непредвидими обстоятелства, по смисъла на ЗОП/, които са видове и/или количества работи, които не са включени в Техническия проект и Количествено – стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на Строежа;4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;6. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;7. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 8. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;9. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;10. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.12.Извършване на авторски надзор.

Стойност, без да се включва ДДС
10009087.37 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

(1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя или 2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. (2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. (3) Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и представенa като парична сума или банкова гаранция е в размер на, както следва: 1. За Обособена позиция №1: 55 600.00 лева 2. За Обособена позиция №2: 44 400.00 лева (4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр. Варна. (5) При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. (6) На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. (7) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД – гр. Варна. (8) Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на срока на договора. На основание чл.63, ал.2 от ЗОП частта от гаранцията обезпечаваща изпълнението на етап 1 ще бъде освободена в 30-дневен срок след въвеждане в експоатация на обекта по етап 1. (9) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. *Забележка: Банковите гаранции за участие и изпълнение следва да са адресирани до Община Варна,Общинско предприятие „Инвестиционна политика”– гр. Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.5. (10) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. (11) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за участие по реда на чл.62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащане: (1)За изработване на инвестиционни проекти:1. Платимо до 30 дневен срок от подписване на окончателно приемане на проекта и след издаване на фактура за размера на плащането. (2)За СМР: 1.Авансово плащане -Авансово плащане в размер до 50% от цената за СМР за съответния етап след получаване на възлагателно писмо, платимо до 30 дневен срок от представянето на фактура и на банкова гаранция за обезпечаване на целия размер на предвиденото авансовото плащане. Авансовото плащане се извършва само ако участника изрично посочи в офертта си, че желае да получи авансово плащане и посочи размера. - Изпълнителя трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи които му са необходими за изпълнението на Договора. Възложителя може да поиска доказателства, че авансовото плащане е използвано за изпълнение на договора чрез представяне на копия от фактури и/или договори и/или платежни документи и/или други. -Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 50 % от окончателното плащане към Изпълнителя. -Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя. Гаранцията за авансово плащане се освобождава изцяло след цялостното възстановяване на аванса. 2. Окончателното плащане - след приемане на строежа от Държавна приемателна комисия във основа на представени : - Протокол обр. 19 за изпълнени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор и Изпълнителя; - Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Протокол обр. 19. - Сумата от стойносттите на авансовото и окончателните плащания не трябва да надвишава цената за изпълнение на съответния етап по Договора. 3. Окончателното плащане се извършва от Възложителя на Изпълнителя в срок от 30 дни, считано от датата на представяне на фактурата. (3)За осъществяване на авторски надзор: след въвеждане на обекта в експлоатация, платимо до 30 дневен срок от издаването на оригинална фактура, придружена с одобрени хонорар сметка и доклад за изпълнението на услугите по авторски надзор за извършване на документални проверки и проверки на място. (4) Преди извършване на плащане към изпълнителя, възложителят извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности. В случай на препоръки на възложителя в доклада от документалната проверка и проверката на мястото те са задължителни за изпълнение от изпълнителя в указания в доклада срок. Възложителят не извършва плащане, когато не са изпълнени всички препоръки от доклада. При съставянето и издаването на разходооправдателни документи по договора задължително се включва текста: „ разходът е за безвъзмезна помощ по договор № 2014BG16SPO001-005 на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз” (5)Преведените авансово средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на договора, подлежат на възстановяване от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обща планирана стойност на поръчката: до 10 009 087.37 лв. без ДДС, в т.ч.: За Обособена позиция № 1: „Инженеринг на обект: “Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна“ до 5 561 349.23 лв.без ДДС, в т.ч.: 1. Изготвяне на инвестиционен проект на обект “Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв. “Аспарухово“, гр.Варна“ до 59 375.00 лв. без ДДС, в т.ч.: До 38 610.00 лв. без ДДС финансирани по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз До 20 765.00 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране. 2.Изпълнение на СМР: до 5 485 724.24 без ДДС, в т.ч.: 2.1. по етап 1 до 3 595 502.26лв. без ДДС, в т.ч.: до 3 298 718.56 лв. без ДДС финансирани по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз до 296 783.70 лв. без ДДС финансирани от бюджет на Община Варна или други източници на финансиране 2.2. по етап 2 до 1 890 221.98 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране 3. Упражняване на авторски надзор до 16 250.00 лв. без ДДС, в т.ч.: 3.1. по етап 1 до 10 565.00 лв. без ДДС финансирани по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 3.2. по етап 2 до 5 685.00 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране Обособена позиция № 2 „Инженеринг на обект: “Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна“ до 4 447 738.14 лв. без ДДС, в т.ч.: 1. Изготвяне на инвестиционен проект на обект “Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на кв. “Аспарухово“, гр.Варна“ до 39 634.00 лв. без ДДС: До 21 840.00 лв. без ДДС финансирани по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз До 17 794.00 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране. 2.Изпълнение на СМР: до 4 388 354,14 без ДДС, в т.ч.: 2.1. по етап 1 до 3 499 933,24 лв. без ДДС, в т.ч.: до 3 225 733,42 лв. без ДДС финансирани по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз до 274 199,82 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране 2.2. по етап 2 до 888 420,90 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране 3. Упражняване на авторски надзор до 19 750.00 лв. без ДДС, в т.ч.: 3.1. по етап 1 до 10 885.00 лв. без ДДС финансирани по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 3.2. по етап 2 до 8 865.00 лв. без ДДС финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране (2) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от- Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране(фонд „Приватизация”; заеми; решения /програми/, одобрени и финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии и катастрофи към Министерския съвет; целеви средства, предоставени на Община Варна от републикански бюджет, от Агенция „Пътна инфраструктура” и други; европейски програми, структури и кохезионни фондове, в които Община Варна е участвала и има одобрение и потвърждение за финансиране за съответната бюджетна година). (3)Срокът на договора: до 36 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение. (4)Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение к

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

„Документи за подбор” – Плик № 1 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника за всяка обособена позиция поотделно. 2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец за всяка обособена позиция поотделно, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП ) и копие на валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя “Четвърта група : строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда” - строежи от “Първа категория”, съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ или ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ да има регистрация в професионални или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да декларира или удостовери за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 2) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като удостоверението за вписване в ЦПРС се представя от всеки член в обединението, който ще извършва строителни дейности. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на оферти. 3. Документ за внесена гаранция за участие за всяка обособена позиция поотделно – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие. 4. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 5. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 7. Декларация по чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 8. Декларация - относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълнен образец, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП. Органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на финансите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт /НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика. 9. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец. Продължава в раздел VI.2 „Информация от средства от ЕС“

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изискват +++++++++++ Продължение от раздел III.2.3 „Минимални изисквания относно технически възможности“ Забележка :Под строителство-пълен инженеринг да се разбира проектиране и изпълнение на ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на : -обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита и/или дерета и/или канализационни колектори и/или отводнителни канали и съоръжения. И -на пътища и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. За изпълнено строителство-пълен инженеринг се счита такова въведено в експлоатация. 2. Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват проектиране и строителство-сходно с предмета на поръчката . Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. 3. Участникът да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно ISO 14001:2004 с обхват проектиране и строителство-сходно с предмета на поръчката (или еквивалентни). Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление по отношение на опазване на околната среда. Забележка В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, с изключение на изискването по 2 и 3, които се представят съобразно чл.25, ал.8 от ЗОП и се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва проектиране и/или строителство. Забележка При участие за две обособени позиции минималните изисквания на възложителя не се променят.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на строителството(по Образец), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и придружено от:-посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности И Списък на услугите(по Образец), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. ИЛИ Списък на строителството-пълен инженеринг(по Образец), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и придружено от: -посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентна) с обхват обхват проектиране и строителство-сходно с предмета на поръчката . -копие, заверено от участника; Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 3. Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната среда ISO 14001:2004(или еквивалентна) с обхват проектиране и строителство-сходно с предмета на поръчката .- копие, заверено от участника; Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство се счита ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на : -обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита и/или дерета и/или канализационни колектори и/или отводнителни канали и съоръжения. и -на пътища и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката се счита проектантски дейности за създаване на технически и/или работни проекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на : -обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита и/или дерета и/или канализационни колектори и/или отводнителни канали и съоръжения. и -на пътища и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. Забележка: Участникът може да се позове на предходни изпълнени строителства/услуги , които е изпълнил като главен изпълнител/ член на обединение/подизпълнител в случаи, че извършеното от него строителства/услуги отговаря на минималното изисквание на Възложителя. Забележка :Под строителство да се разбира ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на : -обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита и/или дерета и/или канализационни колектори и/или отводнителни канали и съоръжения. и -на пътища и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация. Под проектантски дейности да се разбира създаване на технически и/или работни проекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на : -обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита и/или дерета и/или канализационни колектори и/или отводнителни канали и съоръжения. И -на пътища и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. За изпълнени проектански услуги се считат такива приети от възложителя. ИЛИ Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство (пълен инженеринг), еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата Забележка: Еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство се счита пълен инженеринг (проектиране и строителство) на обект за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение и/или рехабилитация на : -обекти от хидротехническото и/или хидромелиоративното и/или ВиК строителство – язовири и/или речни корита и/или дерета и/или канализационни колектори и/или отводнителни канали и съоръжения. И -на пътища и/или улици, в т.ч. на мостови съоръжения. Забележка: Участникът може да се позове на предходни изпълнени строителства(пълен инженеринг-проектиране и строителство) , които е изпълнил като главен изпълнител/ член на обединение/подизпълнител в случаи, че извършеното от него строителства(пълен инженеринг-проектиране и строителство) отговаря на минималното изисквание на Възложителя. Продължава в раздел III.2.2 „Минимални изисквания относно икономически и финансови възможности“

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обосновка на проектантската задача; тежест: 5
Показател: Методология за решаване на проектантската задача ; тежест: 5
Показател: Стратегия за изпълнение и управление на риска при изпълнение на СМР ; тежест: 30
Показател: Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, работещите и търговците, жителите на район Аспарухово гр. Варна ; тежест: 20
Показател: Предлагана цена ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Обявлението и документацията за участие са одобрени с Решение №3714/08.09.2015г. на Кмета на Община Варна.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.10.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

(1) Документацията за участие е публикувана и достъпна в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, на адресите, посочени в Раздел I от обявлението . (2)Комплектът офертни документи може да бъде получен и на място в отдел „Обществени Поръчки”, Общинско предприятие „Инвестиционна политика”– гр.Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. от всяко лице, поискало това или да бъде изпратен по пощата за негова сметка само след заплащане цената за документацията за участие. (3)Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по IBAN:BG72CECB97903124129200 и BIC:CECBBGSF, на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД – гр. Варна. Лицата отправят писмено своето искане за закупуване на документацията с посочени данни за издаване на фактура, телефон, адрес за кореспонденция и данни за контакт и приложен платежен документ за преведена сума за документацията за участие. (4) Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие в настоящата процедура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.10.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул.„Ген. Колев” № 92, ет. 5.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от- Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране(фонд „Приватизация”; заеми; решения /програми/, одобрени и финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии и катастрофи към Министерския съвет; целеви средства, предоставени на Община Варна от републикански бюджет, от Агенция „Пътна инфраструктура” и други; европейски програми, структури и кохезионни фондове, в които Община Варна е участвала и има одобрение и потвърждение за финансиране за съответната бюджетна година). ++++++++++++++ Продължение от Раздел III.2.1. 10. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици– попълнен и подписан образец ПЛИК №2: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” с означения за съответната позиция /позиции. Ако участникът подава оферти за повече от една позиция, то следва да се представят отделни непрозрачни пликове с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” за съответните обособени позиции, за които участникът кандидатства. Тези пликове следва да съдържат попълнен образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. Участниците имат право да представят в Плик №2 декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Върху всеки плик следва да се отбележи и наименованието на участника. ПЛИК №3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” с означения за съответната позиция/позиции. Ако участникът подава оферти за повече от една позиция, то следва да се представят отделни непрозрачни пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за съответните обособени позиции, за които участникът кандидатства. Тези пликове следва да съдържат попълнен образец на Предлаганата цена за съответната обособена позиция. Върху всеки плик следва да се отбележи и наименованието на участника.

VI.3) Допълнителна информация

(1) За всяко заседание на Комисията по ОбП, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в Раздел I. (2) В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в Раздел I, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.(3) Срок за искане на разяснения по документацията за участие - до 10 дни преди изтичане срока за получаване на оферти.(4) Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.(5) Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в Раздел I (6) Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона заелектронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.(7) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ОП „Инвестиционна политика”– при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул.„Ген. Колев” №92, ет. 5. При приемане на офертни документи в деловодството върху плика се регистрира входящият архивен номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на вносителя се дава талон, отразяващ тези данни. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на отдел “Обществени Поръчки”, Общинско предприятие “Инвестиционна политика” – гр.Варна, а не датата на изпращане, отбелязана на пощенското клеймо.(8) Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП.;По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици. (9) Съгласно чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни при избран критерий за „икономически най-изгодна оферта”, то за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда посочен по-горе. (10) На жребия могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва жребия.(11) Възложителят уведомява лицата, за датата, часа със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел I от обявлението, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120,ал.5,т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1: „Инженеринг на обект: “Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна“
1) Кратко описание

Етап 1: • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ на обект “Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв. “Аспарухово“, гр.Варна“ за възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал, в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти • СМР по възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал /СМР засягащи коритото на канала/ – обща дължина 1 426 м: изкопи и извозване на земни маси и строителни отпадъци; кофражни и армировъчни работи; полагане на бетон; дренажни работи; възстановяване на съществуващ покрит участък от канала. други необходими • СМР по съоръженията в трасето на канала: възстановяването на водосток на ул.“Св.Св.Кирил и Методий“; Възстановяването на мостово съоръжение на бул.“Първи Май“ ; възстановяването на мостово съоръжение на крайбрежна алея; В долния край на канала, в Аспаруховия парк, ще бъде осигурено подходящо заустване в Черно Море. • Упражняване на авторски надзор Горепосочените видове СМР се изпълняват като първи етап с финансиране от бюджета на Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв.”Аспарухово”, гр.Варна ”, по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Необходимите дейности (проектиране и строителство) за възтановяване на подземна инфраструктура на обекта на етап 1 ще бъдат финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране, и същите не следва да бъдат включвани в дейностите финансирани по проекта. За целта в ценовото си предложение участниците следва да оферират отделни цени за изпълнение на СМР на етап 1, взависимост от тяхното финансиране. След приключване на първи етап обектът ще бъде въведен в експлоатация. Етап 2: • Изпълнение на строително монтажни работи по поставяне на закрития профил на канала, в участъците, в които не е имало изграден такъв, засипване на закритата част, изграждане на наносозадържател на входа на канала /съоръжението ще действа като утайник и ще бъде конструирано с рампа, по която ще се осигурява достъпа за почистване на утайника/ и оформяне на зелени зони, и други необходими • Упражняване на авторски надзор Необходимите дейности за изпълнението на етап 2 ще бъдат финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране, и същите не следва да бъдат включвани в дейностите финансирани по проекта. Изпълнението на втория етап ще е обект на допълнително възлагане и ще започне след осигуряване на финансиране от Община Варна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45220000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 2. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 3. Изпълнение на Непредвидени работи /вследствие на непредвидими обстоятелства, по смисъла на ЗОП/, които са видове и/или количества работи, които не са включени в Техническия проект и Количествено – стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на Строежа; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 6. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 7. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 8. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; 9. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 10. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; 11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 12.Извършване на авторски надзор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5561349.23 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2 „Инженеринг на обект: “Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна“
1) Кратко описание

Етап 1: • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ на обект “Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на територията на кв.“Аспарухово“, гр.Варна “ за възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал, в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти • СМР по възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал /СМР засягащи коритото на канала/ – обща дължина 1 280 м: изкопи и извозване на земни маси и строителни отпадъци; кофражни и армировъчни работи; полагане на бетон; дренажни работи; възстановяване на съществуващ покрит участък от канала. други необходими • СМР по съоръженията в трасето на канала: възстановяването на мост на ул.“Орел“; възстановяване на мост на крайбрежна алея; в долния край на канала ще бъде осигурено подходящо заустване в канала между Черно Море и Варненско Езеро; • Упражняване на авторски надзор Горепосочените видове СМР се изпълняват като първи етап с финансиране от бюджета на Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв.”Аспарухово”, гр.Варна ”, по Договор № 2014BG16SPO001-005 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Необходимите дейности (проектиране и строителство) за възтановяване на съществуващата подземна инфраструктура на обекта на етап 1 ще бъдат финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране, и същите не следва да бъдат включвани в дейностите финансирани по проекта. За целта в ценовото си предложение участниците следва да оферират отделни цени за изпълнение на СМР на етап 1, взависимост от тяхното финансиране. След приключване на първи етап обектът ще бъде въведен в експлоатация. Етап 2: • Изпълнение на строително монтажни работи по поставяне на закрития профил на канала, в участъците, в които не е имало изграден такъв; засипване на закритата част; нови премоствания на възстановения канал; изграждане на наносозадържател – утайник за едрите фракции от твърдия отток на дерето, рампи за инспекция и почистване на канала и оформяне на зелени зони, и други необходими. • Упражняване на авторски надзор Необходимите дейности за изпълнението на етап 2 ще бъдат финансирани от бюджета на Община Варна или други източници на финансиране, и същите не следва да бъдат включвани в дейностите финансирани по проекта. Изпълнението на втория етап ще е обект на допълнително възлагане и ще започне след осигуряване на финансиране от Община Варна.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45220000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 2. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 3. Изпълнение на Непредвидени работи /вследствие на непредвидими обстоятелства, по смисъла на ЗОП/, които са видове и/или количества работи, които не са включени в Техническия проект и Количествено – стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на Строежа; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 6. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 7. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 8. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; 9. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 10. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; 11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 12.Извършване на авторски надзор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4447738.14 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36