Версия за печат

00267-2015-0073

BG-Пловдив: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - гл.експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150901CXNy2024025.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Елеонора Димитрова; Милена Трифонова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Приготвяне и доставка на готова храна по проект BG051PO001-5.2.15-0007-C0001 – „Изграждане на Комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Община Пловдив” по ОПРЧР

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 17
Място на изпълнение: Комплекс за социално-здрави услуги за деца и семейства – гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Г. С. Раковски” № 13
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Приготвяне и доставка на готова храна по проект BG051PO001-5.2.15-0007-C0001 – „Изграждане на Комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Община Пловдив” по ОПРЧР

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги, свързани с ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за деца от две възрастови групи – от 0 до 3 и над 3-годишна възраст, с възможност за диети. Храната ще се приготвя по предварително съгласувано меню от ръководителя на Комплекса. Услугата ще се предоставя за Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания (Дейност 4 от проекта) и за Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания (Дейност 5 от проекта), както следва: Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна (закуска, сутрешна подкрепителна закуска, обяд, следобедна подкрепителна закуска и вечеря) за децата в Резидентната услуга – за до 16 деца. Средно - 16 деца Х 30,5 дни на месец – 488 хранодни на месец Х 2 месеца – общо 976 хранодни. Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна (закуска, сутрешна подкрепителна закуска, обяд и следобедна подкрепителна закуска) за деца в Дневен център – за до 15 деца. Средно - 15 деца Х 21,5 дни на месец – 322,5 хранодни Х 2 месеца – общо 645 хранодни. Прогнозната стойност на поръчката е 20000,00 лв. без вкл. ДДС, съответно 24000,00 лв. с вкл. ДДС, разпределена както следва: за Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания (Дневен център): 10000,00 лв. без включен ДДС, съответно 12000,00 лв. с включен ДДС. за Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания (Резидентна услуга): 10000,00 лв. без включен ДДС, съответно 12000,00 лв. с включен ДДС. Посочените стойности с включен ДДС са максимално допустимият финансов ресурс, който може да осигури възложителят.

Прогнозна стойност без ДДС
20000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора - определена на 3 % от стойността на договора без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция за изпълнение същата трябва да бъде със срок на валидност минимум 30 дни след приключване на всички задължения на страните по договора. Гаранцията под формата на парична сума може да бъде внесена с платежно нареждане по следната банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC -IORTBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка се осъществява в рамките на проект BG051PO001-5.2.15-0007-C0001 – „Изграждане на Комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Община Пловдив” по ОПРЧР. За услугата ще се заплаща по единични цени като начина и условията на плащане са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2 към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, със следното съдържание: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Представяне на оферта – по образец Приложение №3. Документа „Представяне на оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат: › Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а; › Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива; 1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4; 1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5; 1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в обявлението за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в настоящата документация ( Раздел ІІІ, т. 2) 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №8.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания.
Минимални изисквания: Няма изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи декларация (по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП) че разполага с обект за изпълнение предмета на поръчката. Документът се изготвя по образец на възложителя – Приложение №6а към документацията за участие. Към декларацията участникът трябва да приложи и копие на валидно Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ на обекта и/или да посочи публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тази регистрация (в случай че информацията е достъпна за проверка в публичен регистър). 2. Участникът следва да представи декларация-списък (по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП) на лицата, които ще отговарят за извършването на услугите, предмет на поръчката. Документът се изготвя по образец на възложителя – Приложение №6 към документацията за участие. Към декларацията-списък следва да бъдат приложени: › Автобиографии на лицата, включени в екипа, в които са посочени образованието, професионалната им квалификация и професионалният им опит; › Декларации за ангажираност за целия срок на изпълнение на поръчката, от името на всяко лице, посочено в декларацията-списък;
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с обект, притежаващ Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено от съответния контролен орган на името на лицето, което ще приготвя храната, за правото в обекта да се извършва дейността, предмет на настоящата поръчка. 2. Участникът трябва да разполага с екип от лица, притежаващи необходимата професионална компетентност, които ще участват в приготвянето на храната и изготвяне на седмичните менюта при изпълнение предмета на поръчката. Съгласно действащите нормативни изисквания при приготвянето на храната трябва да участва най-малко едно лице с образование или квалификация в областта на хранителните технологии, а менютата следва да се изготвят с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене. Едно лице може да бъде посочено за извършване и на двете дейности при условие, че притежава необходимата професионална компетентност. *Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, се представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.10.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.10.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

100

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив,пл. "Стефан Стамболов" №1, ет.3, зала №36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично е на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обществената поръчка се осъществява в рамките на проект BG051PO001-5.2.15-0007-C0001 – „Изграждане на Комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Община Пловдив” по Операгивна програма "Развитие на човешките ресурси"

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ