00245-2015-0005

BG-Димитровград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 9 от 07.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, Димитровград, ул. Христо Ботев №29, За: Виолета Запрянова, България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 64023;0391 64034, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Виолета Запрянова Васка Василева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на лекарства с общо 240 ( двеста и четиридесет ) обособени позиции по международни непатентни наименования на лекарствените продукти, необходими за осигуряване лечебния процес в болницата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правно основание - чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП. Фактически основания: 1. Налице е проведена предходна процедура по реда на Глава пета от ЗОП - открита процедура с предмет:„Доставки на лекарствени продукти за 2015 г.”. Процедурата е открита с решение № 5/08.06.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД, обявлението за която е публикувано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00245-2015-0003. 2. Откритата процедура е прекратена с решение №8 от 10.07.2015г. на Управителя на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП поради не подаване на нито една оферта. 3. Тъй като първоначално обявените условия не са съществено променени, съгласно разпоредбата на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, това позволява да се извърши избор на изпълнител по реда на Глава седма, раздел втори - договаряне без обявление. 4. Решението за прекратяване не е обжалвано, същото е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД ЕИК: 203283623; ФАРМНЕТ АД ЕИК: 202513217

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Матей Асенов Матеев
Длъжност: Управител